Opony Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 235/50R18 97V FR 4×4

505,00

Opis

Opony Goodyear EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV 235/50R18 97V FR 4×4

Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV w rozmiarze 235/50 R18 97V

Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV zosta?y zaprojektowane z my?l? o spe?nieniu oczekiwa? kierowców samochodów typu Ford Kuga (I), Opel Insignia (A FL), Ford Kuga (II FL), Ford Galaxy (III), BMW X3 (E83) czy Opel Insignia (A). Prezentowany produkt ma rozmiar 235/50 R18, co oznacza, ?e jego szeroko?? wynosi 235 mm, wysoko?? profilu 117,50 mm (50 w rozmiarze to procent z szeroko?ci), a ?rednica 18 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy oznacza typ konstrukcji opony – mo?e by? radialna lub diagonalna. W oponach osobowych mamy do czynienia z t? pierwsz?. Opony Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/50 R18 maj? indeks pr?dko?ci wynosz?cy V (dopuszczalna pr?dko?? 240 km/h) i indeks no?no?ci 97 przek?adaj?cy si? dopuszczalne obci??enie 730 kg. W ramach europejskiego systemu etykiet model Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/50 R18 otrzyma? klas? C za poziom oporów toczenia, A w pomiarze drogi hamowania na mokrej drodze i 69 dB za emisj? ha?asu zewn?trznego.

Opony do aut 4×4 / SUV

Opony do aut typu SUV/4×4 charakterystyk? bardzo przypominaj? modele osobowe – ich zadaniem jest zapewnienie w szczególno?ci stabilnego i komfortowego prowadzenia auta na asfalcie oraz oszcz?dno?ci paliwa. Wiele opon do aut typu SUV/4×4 to warianty modeli osobowych. Samochody typu SUV s? ci??sze od osobówek i maj? wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci, dlatego opony do nich przeznaczone maj? wi?ksz? no?no?? i sztywniejsze, cz?sto wzmocnione ?ciany boczne.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony klasy premium (zwanej te? wy?sz?) to najbardziej zaawansowane technologicznie modele na rynku. Wynika to z faktu stosowania innowacyjnych metod produkcji i doskona?ych jako?ciowo materia?ów. W?ród ogumienia tego segmentu najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si?: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli, Vredestein czy Yokohama. Na zakup opon klasy premium najcz??ciej decyduj? si? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cy mocny samochód czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku.

Etykieta unijna opon Eagle F1 Asymmetric 3 SUV 235/50 R18 czyli ocena spalania, hamowania i…

Spalanie paliwa – ocena C Etykieta unijna na oponach informuje mi?dzy innymi o poziomie oporów toczenia, które maj? wp?yw na zu?ycie paliwa przez samochód, a w efekcie emisj? spalin. Im mniejsze opory, tym auto powinno pali? mniej – nawet 0,25 litra na 100 km. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza). Taka skala widnieje na etykietach, ale warto wiedzie?, ?e ocena D nie jest stosowana – jest to tak zwana klasa pusta dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych w tej kategorii. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Goodyear (producent), letnie (sezon) oraz 235/50 R18 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena A Jednym z parametrów, który uwzgl?dniono na etykiecie unijnej do??czonej do opony jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo istotna wiadomo?? dla osób, które chc? wybra? najlepsze opony, poniewa? okre?la on bezpieczne zachowanie samochodu podczas trudnych warunków pogodowych. Skala parametru obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Co ciekawe, ró?nice w odleg?o?ci hamowania na mokrym mi?dzy modelem z liter? A, a tym z F (ocena G nie jest u?ywana) wynosz? a? 18 metrów. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 452 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony letnie (sezon), 18 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Pracuj?ca opona generuje ha?as – wysokie jego nat??enie sprawia, ?e jazda jest niekomfortowa. Dlatego te? na etykiecie podaje si? jego warto?? w decybelach i przydziela ka?d? opon? do jednej z trzech klas g?o?no?ci, oznaczanych graficznie jedn?, dwiema lub trzema symbolami fali. Wynik „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Eagle F1 Asymmetric 3 SUV (model) oraz 18 cali (?rednica).

Firma Goodyear

Opony Goodyear nale?? do klasy premium i od wielu lat ciesz? si? opini? jednych z najlepszych na rynku. Pierwsze modele marki by?y stosowane ju? w pierwszych samochodach poruszaj?cych si? po drogach, mi?dzy innymi legendarnym Fordzie T. Obecnie na oponach Goodyear je?d?? niezliczone ilo?ci pojazdów na ca?ym ?wiecie. Oferuj? one najwy?szy poziom osi?gów niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze, co przek?ada si? na szereg zwyci?stw w testach, tysi?ce pozytywnych opinii kierowców oraz zaufanie producentów aut, którzy cz?sto stosuj? opony Goodyear jako oryginalne wyposa?enie swoich pojazdów.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Bie?nik asymetryczny to rze?ba, która dzieli si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Zadaniem pierwszej z nich jest zapewnienie odpowiedniej stabilno?ci podczas pokonywania zakr?tów. Druga z nich odpowiada g?ównie za odprowadzanie wody. Opony asymetryczne bardzo cz?sto s? polecane do samochodów o wi?kszej mocy zarówno na sezon letni, jak i zimowy. Oferuj? one doskona?e panowanie nad autem przy wy?szej pr?dko?ci oraz zu?ywaj? si? bardzo powoli i równomiernie. Bie?nik asymetryczny jest uznawany za najbardziej zaawansowany technologicznie.

Oznaczenia 97V oraz FP

Napisy „97” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 730 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Opona z oznaczeniem FP posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami.

Opony letnie

Opony letnie maj? za zadanie zapewni? bezpieczne i komfortowe prowadzenie samochodu na suchej i mokrej nawierzchni w temperaturach od 7 stopni powy?ej zera a? po typowe dla letnich upa?ów. Wiele opon letnich oferuje tak?e ma?e opory toczenia, które wp?ywaj? na poziom spalania paliwa przez samochód. Opony letnie najcz??ciej s? wyposa?one w bie?nik kierunkowy lub asymetryczny (rze?ba symetryczna wyst?puje jedynie w oponach dostawczych czy ci??arowych). Przed zakupem opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, wynikami testów i opiniami u?ytkowników na temat poszczególnych modeli.

Gwarancja na opony Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Ka?dy producent gwarantuje, ?e oferowane przez niego opony s? wolne od wad, ale mo?e si? zdarzy?, ?e zacznie si? z nimi dzia? co? niepokoj?cego. Wówczas kierowca mo?e skorzysta? z gwarancji, która w przypadku opon Goodyear obowi?zuje przez 5 lat od daty ich produkcji. Gwarancja na opony Goodyear standardowo dotyczy wszelkich wad zwi?zanych z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. W przypadku uznania reklamacji udzielana jest rekompensata w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia wadliwego modelu.

Opinie kierowców rozmiaru 235/50 R18 o oponach Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV

Opony Goodyear zaliczane s? do klasy premium, poniewa? s? produkowane w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i oferuj? osi?gi na najwy?szym poziomie. Opinie o oponach letnich Goodyear prezentuj? si? nast?puj?co: „nie mam ?adnych zastrze?e? do tych opon, doskona?e na zakr?tach, ?wietne na mokrej nawierzchni – jestem bardzo zadowolony za zakupu”; „dobrze trzymaj? si? drogi na ?ukach, opony dla ceni?cych sobie komfort jazdy”; „spad?o spalanie, a droga hamowania z du?ych pr?dko?ci potrafi zaskoczy? na plus”.

Goodyear: Opony terenowe letnie

małe tablice rejestracyjne, czy prawo jazdy trzeba mieć przy sobie, kia rio gt line, bmw z4 m, vitara olx, kalkulator spalanie paliwa, fiat 500 s, mazda bt-50, samochody używane szwajcaria

yyyyy