Opony Goodride SU318 225/75R15 102T

513,65

Opis

Opony Goodride SU318 225/75R15 102T

Opony letnie Goodride SU318 w rozmiarze 225/75 R15 102T

Zadaniem opon Goodride SU318 225/75 R15 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpiecze?stwa i komfortu podczas podró?owania w zró?nicowanych, i cz?sto zmiennych, warunkach drogowych. S? to opony letnie. Ich rozmiar nale?y interpretowa? w nast?puj?cy sposób: pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach (w prezentowanym przypadku 225 mm), druga liczba jest wysoko?ci? profilu podawan? jako procent z szeroko?ci (75 w milimetrach wynosi 168,75), a trzecia to ?rednica opony najcz??ciej podawana w calach (tutaj 15 cali). Opony Goodride SU318 225/75 R15 maj? maj? indeks pr?dko?ci T (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 190 km/h) i indeks no?no?ci 102 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 850 kg). Przeznaczone s? do samochodów typu Volvo S60, Saab 9-3 czy VW Jetta. W ramach systemu etykietowana otrzyma?y klas? E w ramach pomiaru oporów toczenia (wp?yw na spalanie paliwa), C za hamowanie na mokrej drodze i 71 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Opona do samochodów 4×4 / SUV

SU318 w rozmiarze 225/75 R15 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut SUV i crossover s? bardzo cz?sto poszukiwane przez kierowców ze wzgl?du na rosn?c? popularno?? tego typu samochodów. Bardzo cz?sto maj? rant ochronny felgi lub technologi? Run Flat, je?li budowa samochodu tego wymaga. Auta typu SUV maj? wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci, dlatego opony do aut SUV maj? wy?sz? no?no?? i bardziej sztywne ?ciany boczne. Bie?niki s? takie same, jak w modelach osobowych (cz?sto nazwa opony ma tylko dopisek SUV w ramach jednego modelu).

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy Goodride pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej (bud?etowej) to optymalny wybór dla kierowców, którzy pokonuj? niewielkie przebiegi g?ownie w mie?cie i nie chc? przep?aca?. Modele tej klasy sprawdz? si? w niewielkich, miejskich autach o silnikach s?abszej mocy i w przypadku kierowców prowadz?cych na co dzie? spokojnie. Ich najwi?ksz? zalet? jest niewygórowana cena, przy czym gwarantuj? one bezpiecze?stwo w kluczowych zakresach. Do najch?tniej wybieranych marek opon klasy ekonomicznej nale??: Goodride, Dayton, D?bica, Apollo, Kormoran, Premiorri czy Laufenn.

Etykieta unijna opon SU318 225/75 R15 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 113 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony letnie (sezon), 15 cali (?rednica) oraz bud?etowa (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena C Na etykiecie do??czonej do opony mo?na znale?? informacj? o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. To parametr, który w znacznym stopniu decyduje o bezpiecze?stwie jazdy w zró?nicowanych warunkach pogodowych. Skala obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Opona z tym oznaczeniem pozwala na wytracenie pr?dko?ci o 30% skuteczniej od opony z ko?ca skali, co przek?ada si? na drog? hamowania a? o 18 krótsz? (przy orientacyjnej szybko?ci wynosz?cej 80 km/h). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Dzi?ki informacji o ha?asie na zewn?trz auta zamieszczonej na etykiecie unijnej na opony, kierowca decyduj?c si? na wybór danego modelu wie z jakim ha?asem wi??e si? jego u?ytkowania. Zewn?trzny ha?as toczenia opony jest generowany w czasie jazdy i mierzony w decybelach. Na etykiecie wyra?a go piktogram obejmuj?cy od jednej do trzech fal, przy czym jedna fala oznacza opon? najcichsz?, a trzy – najg?o?niejsz?. Dane widoczne na etykiecie obejmuj? jednak tylko g?o?no?? na zewn?trz samochodu, a nie w kabinie. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony SU318 (model) oraz 15 cali (?rednica).

Firma Goodride

Opony Goodride charakteryzuj? si? zrównowa?onymi osi?gami w ró?nych warunkach pogodowych oraz korzystn? cen?. Ta chi?ska marka dostarczaj?ca na rynek opony klasy ekonomicznej nale?y do koncernu Zhongce Rubber Group Co., który znajduje si? w pierwszej dziesi?tce najwi?kszych producentów opon na ?wiecie. Ponad pi??dziesi?cioletnie do?wiadczenie i zastosowanie nowoczesnych technologii produkcyjnych, sprawi?o ?e opony Goodride ciesz? si? popularno?ci? na ca?ym ?wiecie, s? te? jednymi z ch?tniej kupowanych opon w Polsce.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Goodride SU318 225/75 R15 102T? Poznaj jej wady i zalety

Model SU318 (Goodride) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rze?ba, w której obie po?ówki maj? taki sam kszta?t, a opona pracuje w jednakowy sposób niezale?nie od kierunku jazdy i sposobu monta?u. Takie rozwi?zanie przek?ada si? na do?? przeci?tne osi?gi (szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach i na mokrej nawierzchni), dlatego w przypadku opon osobowych takie rozwi?zanie jest obecnie stosowane niezwykle rzadko. Do zalet takich produktów nale?y przede wszystkim niska cena (dotyczy aut osobowych). Opony symetryczne mo?na cz??ciej spotka? w przypadku samochodów dostawczych.

Oznaczenia 102T

Napisy „102” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 850 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich.

Opona letnia

Goodride SU318 225/75 R15 nale?y do grupy opon letnich. Decyduj?c si? na wybór opon letnich warto wzi?? pod uwag? to, w jakich warunkach b?d? u?ytkowane i na których osi?gach najbardziej zale?y kierowcy – w zale?no?ci od tego mo?na dobra? model z odpowiednim bie?nikiem (kierunkowych, symetrycznym lub asymetrycznym), który sprawdzi si? najlepiej np. podczas intensywnych opadów deszczu czy na rozgrzanym asfalcie. Opony letnie montuje si?, gdy temperatura na zewn?trz przekracza 7°C, poniewa? tylko wtedy gwarantuj? pe?ni? bezpiecze?stwa jazdy i najlepsze w?a?ciwo?ci trakcyjne.

Gwarancja na opony SU318

Dzi?ki gwarancji na opony udzielanej przez producenta, konsument mo?e ubiega? si? o rekompensat? finansow? lub wymian? produktu na nowy w momencie wyst?pienia wady fabrycznej. W przypadku Goodride, opon klasy bud?etowej b?d?cych rozwi?zaniem dla kierowców szukaj?cych ogumienia o dobrym stosunku jako?ci do ceny, gwarancja obowi?zuje przez okres 2 lat od daty zakupu. Jak j? z?o?y?? Najlepiej uczyni? to u sprzedawcy, u którego kupione by?y opony. Pomo?e on w wype?nieniu dokumentów i podpowie, na co mo?na liczy? w przypadku okre?lonych usterek.

Opinie kierowców rozmiaru 225/75 R15 o oponach Goodride SU318

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Goodride: Opony terenowe letnie

jak sprawdzić gdzie wyprodukowano samochód, magro rybnik, skutery częstochowa, compensa pzmot, koszt regeneracji maglownicy, koszt nabicia klimatyzacji 2019

yyyyy