Nikon Z fc + 16-50mm f/3.5-6.3 VR

4 919,00

Opis

Nikon Z fc + 16-50mm f/3.5-6.3 VR

Aparat bezlusterkowyZ fc + 16-50mm f/3.5-6.3 VR – VOA090K002

Nasze dziedzictwo. Twoja kreatywno??.Z fc stanowi po??czenie klasycznej konstrukcji aparatu firmy Nikon z innowacyjn? technologi? serii Z, które zapewnia doskona?? jako?? zdj?? oraz czysty, nieska?ony styl. Gdziekolwiek u?ywasz aparatu, cokolwiek chcesz zarejestrowa? — od zdj?? po filmy i wideoblogi. Trzymaj?c w d?oniach lekki aparat bezlusterkowy formatu DX o kultowym wygl?dzie patrz w przysz?o?? i rozwijaj swoj? kreatywno??.

20,9 MLN PIKSELIFORMAT DX
MAKS.11 KL./S
FILMY 4K
RUCHOMY MONITOR
WI-FI®/BLUETOOTH®

Teraz Twoja kolej

Uchwy? swoje najwa?niejsze chwile aparatem nawi?zuj?cym do estetyki, któr? cenisz od zawsze. Zainspirowany s?ynn? lustrzank? Nikon FM2 z pocz?tku lat 80., aparat bezlusterkowy Z fc ma autentyczne detale, które skrupulatnie odtworzono: od pokr?te? sterowania po okr?g?y okular wizjera i klasyczne logo firmy Nikon wygrawerowane na pryzmacie pentagonalnym.

Kultowy — to u nas rodzinneCzarny korpus o specjalnej fakturze. Subtelna ziarnisto?? srebrzystego, metalowego szkieletu. Aparat bezlusterkowy Z fc ma tyle samo charakteru, co lustrzanki firmy Nikon sprzed lat — a specjalna wersja obiektywu NIKKOR Z wygl?da równie dobrze. Wa?ne s? oryginalne detale wzornictwa z tamtych czasów. I prawdziwe mo?liwo?ci tworzenia odpowiadaj?ce wspó?czesnym wyzwaniom.

Specjalna wersja obiektywu NIKKOR Z 28mm f/2.8 SESpecjalna wersja obiektywu sta?oogniskowego z serii Z. Konstrukcja jest oparta na oryginalnych obiektywach AI Nikkor u?ywanych z aparatem Nikon FM2 — nawet czcionki u?yte w nazwie obiektywu dostosowano do oryginalnego liternictwa.

Srebrny obiektyw NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VRSrebrna wersja szerokok?tnego obiektywu zmiennoogniskowego 16-50 mm formatu DX. Ten ultrakompaktowy obiektyw ma taki sam srebrny kolor jak aparat Z fc, przez co razem wygl?daj? wspaniale w ka?dej sytuacji.

Obs?ugujesz tak, jak klasyczny aparat firmy Nikon

Pokr?t?a sterowania s? rozmieszczone tak, jak w aparacie Nikon FM2, a ka?de z nich wykonano z litego aluminium. Mechanizmy dzia?aj? z niesamowit? precyzj? — poczujesz klikni?cie. Je?li masz wcze?niejsze do?wiadczenia z lustrzank? firmy Nikon, natychmiast zadzia?a Twoja pami?? mi??niowa. Je?li nie, polubisz fizyczne pokr?t?a.

Fizyczne pokr?t?a sterowaniaCzas otwarcia migawki, kompensacj? ekspozycji i czu?o?? ISO mo?na ustawia? oddzielnymi pokr?t?ami bez korzystania z menu aparatu. Aparat mo?na te? skonfigurowa? tak, aby czas otwarcia migawki lub kompensacj? ekspozycji ustawia? pokr?t?ami sterowania.

Górny wy?wietlaczCzy chcesz wykonywa? portrety z ma?? g??bi? ostro?ci albo fotografowa? szerokie sceny uliczne z ostrym odwzorowaniem wszystkich planów? Na ma?ym wy?wietlaczu mo?esz szybko sprawdzi? warto?? przys?ony, przy której wykonujesz zdj?cie.

Okr?g?y okular wizjera elektronicznegoWizjer o wysokiej rozdzielczo?ci w aparacie Z fc jest elektroniczny, ale jego okular ma okr?g?y kszta?t — tak jak wizjer optyczny lustrzanki Nikon FM2. Pozwala zobaczy? wyra?ny obraz ka?dego uj?cia i w??cza si?, gdy zbli?ysz aparat do oka.

Opracowany z my?l? o wspó?czesnych wymaganiachZ fc mo?e wygl?da?, jakby powsta? w latach 80., ale solidny szkielet ze stopu magnezu sprawia, ?e ten aparat bezlusterkowy jest gotowy na wspó?czesne wyzwania. Wytrzyma?y pod ka?dym wzgl?dem korpus jest równie? lekki i bardzo por?czny. Zawie? aparat na ramieniu i przygotuj si? na pe?ne podziwu spojrzenia przechodniów.

Jako??, któr? mo?esz poczu?Szkielet aparatu Z fc jest wykuty ze stopu magnezu, tego samego materia?u, który jest stosowany w profesjonalnych aparatach firmy Nikon. Ten aparat opracowano z my?l? o zapewnieniu równowagi mi?dzy trwa?o?ci? a lekko?ci?, dlatego mo?esz go mie? zawsze przy sobie, dok?dkolwiek zaprowadzi Ci? inspiracja.

Jako?? zdj??, któr? pokochasz

Aparat bezlusterkowy Z fc, zaprojektowany na bazie rewolucyjnego mocowania Z firmy Nikon, mo?e z osza?amiaj?c? jako?ci? uwieczni? Twoje najwa?niejsze chwile. Dzi?ki du?ej ?rednicy mocowania Z firmy Nikon, do du?ej matrycy formatu DX o rozdzielczo?ci 20,9 MP dociera wi?cej ?wiat?a. Wi?ksza ilo?? ?wiat?a jest korzystna pod ka?dym wzgl?dem — pozwala na zwi?kszenie ostro?ci, kontrastu, szybko?ci ustawiania ostro?ci, a tak?e na uzyskanie lepszych rezultatów przy s?abym o?wietleniu.

Najwa?niejsze chwile w najdrobniejszych szczegó?achAparat Z fc nie tylko wygl?da kultowo. Dzi?ki matrycy o wysokiej rozdzielczo?ci i szerokiemu zakresowi automatycznego dobierania czu?o?ci od 100 do 51200 ISO, aparat ten zapewnia doskona?? ostro??, szczegó?owo?? i wyrazisto?? — zarówno w dzie?, jak i w nocy. P?ynny i szybki autofokus umo?liwia fotografowanie z pr?dko?ci? do 11 kl./s. Ka?de zdj?cie b?dzie udane, bez wzgl?du na ulotno?? uwiecznianej chwili.

Odpowiedni w ka?dym ?wietleNajwa?niejsze chwile nie czekaj? na idealne o?wietlenie, podobnie jak aparat Z fc. Szeroki zakres czu?o?ci ISO i AF przy s?abym o?wietleniu umo?liwiaj? fotografowanie po zachodzie s?o?ca.

Filtry i efektyAparat jest wyposa?ony w 20 kreatywnych ustawie? Picture Control, które mo?esz wykorzysta? podczas wykonywania zdj?? i nagrywania filmów. Ponadto efekty tych ustawie? s? widoczne w czasie rzeczywistym podczas rejestrowania obrazu. Aby urzeczywistni? swoj? wizj?, po prostu dostosuj intensywno?? efektu.

Znajomi i rodzinaWykonujesz zdj?cia portretowe? AF z wykrywaniem oczu szybko znajduje oczy fotografowanych ludzi, a tak?e kotów lub psów, i utrzymuje na nich ostro?ci, nawet je?li si? poruszaj?.

Opowiadaj historie po swojemu

Jak uwiecznisz swoje najwa?niejsze chwile? Chocia? lustrzanka Nikon FM2 nie umo?liwia?a filmowania, jednak w chwili wprowadzenia na rynek prze?amywa?a bariery, pozwalaj?c na u?ywanie czasów otwarcia migawki krótszych ni? kiedykolwiek wcze?niej. Aparat Z fc rejestruje osza?amiaj?ce materia?y wideo — a tak?e jest pierwszym aparatem z serii Z firmy Nikon wyposa?onym w ruchomy monitor. Przygotuj si? na osi?gni?cie zupe?nie nowego poziomu kadrowania, niezale?nie od tego, czy fotografujesz z r?ki, czy ze statywu.

Mistrzowskie filmyMo?esz nagrywa? materia?y wideo w rozdzielczo?ci 4K/UHD z szybko?ci? 30p albo zmienia? zwyk?e chwile w efektowne momenty rejestruj?c spowolnione nagrania w rozdzielczo?ci Full HD. Podczas nagrywania filmów mo?esz tak?e rejestrowa? nieruchome uj?cia oraz tworzy? przy u?yciu aparatu ekspresyjne sekwencje poklatkowe w rozdzielczo?ci 4K.

Intryguj?ce k?tyRuchomy monitor dotykowy o wysokiej rozdzielczo?ci u?atwia fotografowanie pod dowolnym k?tem. Obró? monitor do przodu, a aparat automatycznie prze??czy si? w tryb autoportretu. Idealne, niezale?nie od tego, czy chcesz si? sfilmowa?, czy wykona? autoportret.

?ywe uj?cia podczas nagrywania wideoblogów?wietne tre?ci zas?uguj? te? na znakomit? jako?? obrazu. Dzi?ki aparatowi Z fc uzyskasz niesamowit? ostro?? i efektown? g??bi? ostro?ci. U?ywaj go podczas wywiadów — lub skieruj ruchomy monitor ku sobie, aby uzyska? idealnie wykadrowane uj?cia, gdy znajdujesz si? bezpo?rednio przed aparatem.

Prowad? streaming jak profesjonalistaWyró?nij swój streaming na ?ywo dzi?ki ?wietnie wygl?daj?cym materia?om wideo. Pokazuj si? na ?ywo z najlepszej strony u?ywaj?c aparatu Z fc i bezp?atnego programu Nikon Webcam Utility.

?atwe udost?pnianieWystarczy raz nawi?za? po??czenie mi?dzy aparatem Z fc a aplikacj? SnapBridge. Zdj?cia i filmy mo?na nast?pnie przesy?a? r?cznie lub automatycznie, w celu ?atwego udost?pniania lub tworzenia kopii zapasowych.

?adowanie przez USBZa pomoc? kabla USB mo?esz ?adowa? (przy wy??czonym aparacie) lub zasila? aparat Z fc. To wygodne, gdy chcesz fotografowa? przez d?u?szy czas w pomieszczeniu lub nagrywa? filmy poklatkowe.

Opcjonalne Akcesoria

Nikon FTZ II

od
1098,00
z?

Nikon FTZ

od
1097,00
z?

Nikon SB-5000

od
2799,00
z?

Nikon: Aparaty cyfrowe z wymienn? optyk?

polo 2, słaby akumulator, litr diesla, szlifowanie szpachli jaki papier, toyota opole otomoto, opel astra generacje, mercedes e220, ford mustang 5.0 v8, renault coupe, adac niemcy, program do tuningu aut, jak skasować punkty karne

yyyyy