Newell Rgb Pravaha Ledowa Lampa

795,00

Opis

Newell Rgb Pravaha Ledowa Lampa

+ NEWELL RGB PRAVAHA – LEDOWA LAMPA RGB lampa LED Newell RGB Pravaha klosz zasilacz sieciowy kabel zasilaj?cy torba transportowa Lampa LED Newell RGB Pravaha to wszechstronne urz?dzenie stworzone z my?l? o twórcach wideo i fotografach, którym zale?y na du?ej mocy ?wiat?a, szerokim zakresie regulacji temperatury barwowej, mnogo?ci kolorów w systemach HSI oraz RGBCW, oraz dost?pie do gotowych efektów specjalnych. Wszystkie te funkcje zamkni?to w niewielkiej obudowie z wbudowanym systemem ch?odzenia, która idealnie sprawdzi si? w domu, studiu, podczas realizacji zlece? komercyjnych lub plenerów. Do??czony do zestawu klosz zapewnia jeszcze wi?ksz? moc ?wiat?a, a mocowanie w systemie Bowens pozwala pod??czy? do lampy dziesi?tki innych modyfikatorów. Urz?dzeniem mo?na sterowa? zdalnie lub za pomoc? czytelnego wy?wietlacza LCD. Nie zabrak?o równie? ergonomicznej torby, która zapewni wygodny transport i przechowywanie. G?ówne cechy produktu lampa LED oferuj?ca du?? moc ?wiat?a przy zachowaniu kompaktowych wymiarów 4 tryby dzia?ania: CCT, HSI, RGBCW, FX (efekty specjalne) paleta RGBCW obejmuj?ca miliard kolorów tryb RGBCW oferuj?cy 5 niezale?nie sterowanych grup diod 36 tysi?cy kolorów w trybie HSI 73-stopniowa regulacja temperatury barwowej w zakresie od 2800 K do 10000 K 10 gotowych efektów specjalnych (ka?dy z 10-stopniow? regulacj? cz?stotliwo?ci) mo?liwo?? pracy z innymi lampami w obr?bie 12 kana?ów i 6 niezale?nych grup czytelny ekran LCD umo?liwiaj?cy wygodn? kontrol? parametrów ?wiat?a wsparcie zdalnego sterowania za pomoc? aplikacji mobilnej (Android/iOS) specjalnie zaprojektowana os?ona zabezpieczaj?ca diody LED przed zabrudzeniami lub uszkodzeniami mechanicznymi wbudowany wydajny system ch?odzenia z funkcj? kontroli temperatury wyd?u?aj?cy ?ywotno?? lampy standardowe mocowanie Bowens umo?liwiaj?ce zastosowanie popularnych modyfikatorów ?wiat?a ergonomiczna torba na rami? umo?liwiaj?ca wygodny transport i przechowywanie lampy oraz akcesoriów Niewielka lampa o du?ej mocySzukasz wszechstronnej lampy, która znajdzie zastosowanie w studiu, na planie filmowym, w czasie sesji fotograficznych lub podczas kr?cenia vlogów w domowym zaciszu? Newell RGB Pravaha to idealne rozwi?zanie dla filmowców, youtuberów, streamerów, a tak?e operatorów i fotografów pracuj?cych na weselach. Niewielka lampa wa??ca zaledwie 1,2 kg pozwoli osi?gn?? zarówno mocne bia?e ?wiat?o, jak i cieszy? si? niemal nieograniczonymi mo?liwo?ciami kreacji scen za pomoc? kolorów. 4 tryby dzia?ania (CCT, HSI, RGBCW oraz FX) to wszystko, czego potrzebujesz, aby tworzy? jeszcze lepsze zdj?cia i filmy! Regulowana temperatura barwowaLampa LED Newell RGB Pravaha oferuje imponuj?cy zakres regulacji temperatury barwowej. Zimne ?wiat?o mo?e przyj?? tu warto?? nawet 10000 K. A mo?e zale?y Ci na tym, aby atmosfera kreowanej sceny by?a wyj?tkowo ciep?a? Najni?sza dost?pna warto?? ciep?ego ?wiat?a to 2800 K. Co wa?ne, pomi?dzy tymi granicznymi parametrami, masz a? 73 stopnie regulacji! Oznacza to, ?e podczas pracy z lamp? Newell RGB Pravaha temperatura barwowa b?dzie zawsze dopasowana do scenografii, emocji lub klimatu scen, na których Ci zale?y! Mnogo?? kolorówPotrzebujesz czego? wi?cej, ni? bia?ego ?wiat?a regulowanego w trybie CCT? Si?gnij po imponuj?ce palety kolorów oferowane w wariancie HSI oraz RGBCW. Pierwszy z trybów oferuje a? 36 tysi?cy ró?nych barw regulowanych za pomoc? 360-stopniowego parametru hue (H), 100-stopniowej saturacji (S) i intensywno?ci (I). Jeszcze wi?kszy zakres kolorów oferuje paleta RGBW. Oprócz regulacji czerwonego (RED), zielonego (GREEN) oraz niebieskiego (BLUE) mo?esz równie? zarz?dza? temperatur? barwow?. Dzi?ki temu kolorowe ?wiat?o zyska cieplejsze lub zimniejsze odcienie. Wierne oddanie barw i g??bi tonów sprawi?, ?e Twoje filmy i zdj?cia stan? si? jeszcze pi?kniejsze! Jeszcze wi?cej mocyW zestawie z lamp? LED Newell RGB Pravaha znajdziesz wyj?tkowy modyfikator, który pozwoli zwi?kszy? moc generowanego ?wiat?a. Wszystko za spraw? unikalnej konstrukcji zw??aj?cej wi?zk? ?wiat?a, a tak?e srebrnej pow?oki zastosowanej wewn?trz czaszy. Klosz pozwoli jeszcze lepiej ukierunkowa? ?wiat?o i sprawdzi si? wsz?dzie tam, gdzie b?dzie zale?a?o Ci na precyzji, wi?kszej mocy i jeszcze bardziej realistycznym oddaniu okre?lonych emocji budowanych na zdj?ciach lub w filmach. Ognisko, radiowóz i fajerwerkiTworzenie wyj?tkowych scen z wykorzystaniem ?wietlnych efektów specjalnych nigdy nie by?o prostsze! Lampa LED Newell RGB Pravaha oferuje a? 10 tematycznych trybów pracy. Pozwol? one zasymulowa? koguty radiowozu, ambulansu lub wozu stra?ackiego, ogie?, zepsut? ?arówk?, fajerwerki, telewizor lub b?yski fleszy. Nie zabrak?o te? kreatywnego trybu p?ynnie zmieniaj?cych si? kolorów. Ka?dy z efektów specjalnych oferuje 10-stopniow? skal? regulacji cz?stotliwo?ci zmiany. Mo?esz nimi sterowa? zarówno z poziomu panelu lampy, jak i aplikacji mobilnej. Zobacz, jak dzia?a magia kina, urozmaicaj?c swoje materia?y wideo efektownym ?wiat?em, bez konieczno?ci inwestowania w dodatkowe elementy scenografii! Czytelny ekran LCDWygodn? kontrol? parametrów ?wiat?a zapewnia ergonomiczny panel wyposa?ony w 2 pokr?t?a z wbudowanymi przyciskami oraz czytelny ekran LCD o przek?tnej 1,8″. Jeden rzut oka wystarczy, aby sprawdzi?, na jakim kanale i w jakiej grupie pracuje lampa, jaka jest jej aktualna temperatura i czy ??czy si? z aplikacj? Bluetooth. Pokr?t?a zapewniaj? wygodne prze??czanie si? mi?dzy trybami pracy, a tak?e szybk? i precyzyjn? regulacj? kolorów, temperatury barwowej oraz mocy. Wszystko to sprawia, ?e zaplanowane uj?cia i kadry przygotujesz w ci?gu kilku sekund! Zdalne sterowanie z poziomu aplikacjiUrz?dzenie wspiera technologi? Bluetooth, dzi?ki czemu sterowanie lamp? nie musi odbywa? si? tylko z poziomu ekranu LCD. U?ytkownicy smartfonów z systemem iOS oraz Android znajd? specjaln? aplikacj? SS LED Video Light w sklepach App Store i Google Play. Pozwoli ona zdalnie sterowa? parametrami urz?dzenia, wybiera? poszczególne kolory na palecie HSI lub za pomoc? suwaków, prze??cza? si? pomi?dzy ró?nymi trybami pracy, a tak?e wygodnie konfigurowa? efekty specjalne. Dzi?ki ??czno?ci Bluetooth zyskujesz jeszcze wi?ksz? swobod? pracy i mo?liwo?? precyzyjnego zarz?dzania ?wiat?em, nawet wtedy, gdy lampa znajduje si? w trudno dost?pnym miejscu. System mocowania BowensLamp? LED Newell RGB Pravaha wyposa?ono w uniwersalny i niezwykle popularny w bran?y filmowej oraz fotograficznej system mocowania Bowens. Otwiera to zupe?nie nowe mo?liwo?ci przed twórcami, którzy chcieliby skorzysta? z modyfikatorów ?wiat?a, takich jak strumienice, czasze, wrota lub softboxy. Wszystkie te akcesoria pozwalaj? precyzyjnie dostosowywa? charakter o?wietlenia do potrzeb poszczególnych kadrów lub uj?? filmowych. Torba transportowa w zestawieDo??czona do zestawu torba pozwoli na bezpieczne przechowywanie lampy i wygodny transport. W zale?no?ci od potrzeb mo?esz przewiesi? j? przez rami? lub przenosi? za pomoc? dwóch uchwytów ??czonych mocnym rzepem. W górnej cz??ci torby umieszczono równie? specjalne ta?my monta?owe pozwalaj?ce wygodnie przypi?? j? do wi?kszej walizki lub zawiesi? w dogodnym miejscu. Wewn?trz wykorzystano solidne i mi?kkie wype?nienie, które ochroni sprz?t w podró?y, zapewniaj?c optymaln? przestrze? dla wszystkich elementów zestawu, a tak?e drobnych akcesoriów, które schowasz w kieszonce zapinanej na suwak. Specyfikacja model: Newell RGB Pravaha materia?: stop aluminium napi?cie robocze: AC 110 V – 240 V, 50 / 60 Hz napi?cie wej?ciowe: DC 15 V, 6 A maksymalna moc (RGB): 35 W x3 maksymalna moc (CCT): 80 W zakres ?ciemniania: CCT: 0 – 100% / tryby specjalne FX: 10 – 100% / zakres temperatury barwowej: 2800 – 10000 K / zakres korekcji barwy w trybie CCT (zielona/magenta): GM ± 10 wspó?czynnik oddawania barw: CCT-CRI: > 96 / CCT-TCLI > 95 tryb HSI: 360 kolorów, 100-poziomowe nasycenie tryb RGBCW: regulacja jasnoci ka?dej z 5 grup diod w zakresie od 0 do 100% tryby specjalne FX: 10 (10-stopniowa regulacja cz?stotliwo?ci dla ka?dego trybu) liczba dost?pnych kana?ów: 12 liczba dost?pnych grup: 6 (A, B, C, D, E, F) wy?wietlacz: LCD (1,8″) ch?odzenie: modu? ch?odz?cy + wentylator dozwolona temperatura pracy: – 10°C – 50°C wymiary: 174 x 123 x 202 mm waga: 1,2 kg

Newell: Lampy b?yskowe

subaru coupe, gdzie są oznaczenia na felgach stalowych, seat ibiza v, citroen c3 1.4 hdi 90km opinie, yamaha dt 50 supermoto, adgaz piaseczno, kluczyki, q2, czy można prowadzić po piwie bezalkoholowym, wiktorska wydział komunikacji, modecom freeway mx2, poduszki powietrzne kiedy sie otwieraja, w108, 1.9 dci opinie, syrena 102, opinie o pzu, bugatti eb110

yyyyy