Opony Bridgestone WEATHER CONTROL A005 205/55R16 91H EB

339,82

Opis

Opony Bridgestone WEATHER CONTROL A005 205/55R16 91H EB

Opony ca?oroczne Bridgestone Weather Control A005 w rozmiarze 205/55 R16 91H

Opona ca?oroczna Bridgestone Weather Control A005 205/55 R16 w prezentowanym przypadku ma indeks pr?dko?ci H i indeks no?no?ci 91. Oznacza to, ?e przy je?dzie z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 210 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 615 kg. Oznaczenie rozmiaru omawianych opon wielosezonowych Bridgestone Weather Control A005 205/55 R16 nale?y czyta? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? w milimetrach, czyli tutaj 205 mm. Druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci – w tym modelu jest to 55% z 205, czyli 112,75 mm. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model 205/55 R16 – tutaj 16 cali. Litera to z kolei typ konstrukcji opony. Etykieta opon wielosezonowych Bridgestone Weather Control A005 205/55 R16 wygl?da nast?puj?co: ocena „C” za poziom oporów toczenia, „A” za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 71 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony ca?oroczne Bridgestone Weather Control A005 w rozmiarze 205/55 R16 s? montowane w samochodach typu: VW Golf (IV), Audi A4 (B5), Skoda Octavia (II), Ford Focus (III FL) czy VW Golf (VII FL).

Opony do samochodu osobowego

Weather Control A005 w rozmiarze 205/55 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe produkowane s? z my?l? o ró?nego rodzaju samochodach – od ma?ych aut miejskich po mocne sportowe. Najcz??ciej wyposa?one s? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Mog? w nich by? równie? zastosowane dodatkowe rozwi?zania, jak rant ochronny felgi, technologia Run Flat (umo?liwiaj?ca jazd? po przebiciu) czy wzmocniona konstrukcja. Opony osobowe s? dost?pne w ramach trzech klas: ekonomicznej (najbardziej atrakcyjne cenowo), ?redniej (optymalny stosunek cena-jako??) i premium (najwy?szy poziom osi?gów, nowoczesna technologia).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony firmy Bridgestone pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium to najnowocze?niejsze produkty na rynku. Oferuj? najwy?szy poziom osi?gów i s? wyposa?one w nowatorskie rozwi?zania technologicznie. W zwi?zku z tym cz?sto montowane s? w samochodach o du?ej mocy, pokonuj?cych du?e przebiegi roczne czy przez kierowców o dynamicznym stylu jazdy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Bridgestone, Vredestein, Continental, Hankook, Goodyear, Michelin czy Nokian. Opony klasy premium najcz??ciej zajmuj? czo?owe pozycje w testach i s? polecane przez wi?kszo?? kierowców.

Etykieta unijna opon Weather Control A005 205/55 R16 czyli ocena spalania, hamowania i…

Spalanie paliwa – ocena C Etykieta unijna na oponach zawiera mi?dzy innymi informacje o oporach toczenia danego produktu. Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y (mi?dzy innymi tarcie, opór powietrza itp.), co w uproszczeniu przek?ada si? na ilo?? energii potrzebnej do wprawienia ko?a w ruch, czy utrzymania po??danej pr?dko?ci. Im wi?ksze opory toczenia, tym wi?ksze spalanie paliwa i emisja spalin przez samochód. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza), przy czym klasa D nie jest stosowana. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 13 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Weather Control A005 (model) oraz 16 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena A Bezpiecze?stwo jazdy uzale?nione jest w du?ej mierze od przyczepno?ci opony na mokrej nawierzchni. Droga hamowania w takich warunkach oceniana jest z pomoc? siedmiostopniowej skali literowej. Najlepsze modele nagradzane s? liter? „A” – najs?absze zalicza si? do klasy „G”. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 205/55 R16 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB). Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 28 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 16 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Bridgestone

Bridgestone to najwi?kszy producent opon i artyku?ów gumowych na ?wiecie. Historia tej japo?skiej firmy, która obecnie posiada a? 59 fabryk ogumienia na ca?ym ?wiecie, si?ga 1931. Bridgestone oferuje kierowcom opony premium charakteryzuj?ce si? najwy?sz? jako?ci? produkcji, wykonane z najlepszych materia?ów i stworzone na bazie innowacyjnych technologii. Marka jest kojarzona ze sportami motorowymi – koncern Bridgestone dostarcza? opony do wy?cigów Formu?y 1 i Moto GP, zapewnia te? ogumienie dla Super GP.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model Weather Control A005 (Bridgestone) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony kierunkowe charakteryzuj? si? doskona?ym odprowadzaniem wody, b?ota po?niegowego i ?niegu (badania wykaza?y, ?e maj? o 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning od modeli asymetrycznych). Jest to zas?uga rowków, które kszta?tem przypominaj? litery „V” i „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Do pozosta?ych zalet opon kierunkowych zalicza si? tak?e doskona?? przyczepno?? podczas jazdy na wprost i atrakcyjny wygl?d. Rze?ba kierunkowa jest najcz??ciej stosowana w oponach zimowych, w letnich wyst?puje praktycznie na równi z asymetrykami.

Oznaczenia 91H oraz 3PMSF

Napisy „91” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 615 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych.

Opona ca?oroczna

Bridgestone Weather Control A005 205/55 R16 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony wielosezonowe to hybryda opon letnich i zimowych ??cz?ca ich kluczowe osi?gi, ale jednocze?nie b?d?ca pewnym kompromisem w zakresie zachowania w bardzo zró?nicowanych warunkach pogodowych. Opony ca?oroczne gwarantuj? bezpiecze?stwo zarówno latem, jak i zim?, jednak najbardziej zadowoleni z nich b?d? w?a?ciciele aut ma?olitra?owych, je?d??cych g?ównie w mie?cie i pokonuj?cych niewielkie przebiegi. To dobry wybór dla wszystkich, którzy z samochodu korzystaj? okazjonalnie i chc? zaoszcz?dzi? na sezonowej wymianie ogumienia.

Gwarancja na opony Weather Control A005

Gwarancja na opony Bridgestone obowi?zuje przez 5 lat licz?c od daty produkcji. To bardzo wa?na informacja, poniewa? dzi?ki jej uznaniu, konsument mo?e ubiega? si? o rekompensat?. Nale?y jednak zdawa? sobie spraw?, ?e gwarancji podlegaj? wady fabryczne opony wynikaj?ce np. z b??dów produkcyjnych, a nie naturalne zu?ycie opon. Gwarancja nie zostanie tak?e uznana w przypadku nieprawid?owego przechowywania opon, z?ej techniki monta?u i demonta?u, zewn?trznych uszkodze? mechanicznych, a tak?e defektów wynikaj?cych z niepoprawnej techniki jazdy.

Opinie kierowców rozmiaru 205/55 R16 o oponach Bridgestone Weather Control A005

Bridgestone to japo?ska marka opon, która od wielu lat cieszy si? zaufaniem kierowców na ca?ym ?wiecie. Na temat opon ca?orocznych tej firmy mo?na przeczyta? w sieci tysi?ce opinii, co jest bardzo pomocne przy rozwa?aniu zakupu odpowiednich opon do auta. U?ytkownicy ogumienia ca?orocznego Bridgestone pisz? o nim tak: „niezrównane zarówno latem, jak i zim?, dzi?ki nim mog?em zapomnie? o sezonowej wymianie opon”, „sprawdzaj? si? na mokrej i suchej nawierzchni, zim? te? daj? rad?, szczególnie, ?e podró?uj? g?ównie po mie?cie”.

Bridgestone: Opony ca?oroczne

the grand tour sezon 4, vin bmw, zgłoszenie sprzedaży, mercedes w203 wymiary, ac cobra, sprzedaż samochodów, forf, korki nad morze dzisiaj

yyyyy