Opony Goodride Sc328 215/70R15 109/107R

304,43

Opis

Opony Goodride Sc328 215/70R15 109/107R

Opony letnie Goodride SC328 w rozmiarze 215/70 R15 109/107R C

Opony letnie Goodride SC328 w rozmiarze 215/70 R15 zosta?y zaprojektowane z my?l? o samochodach typu Hyundai Santa Fe (SM), Skoda Citigo, Mazda 2, Mini One, Nissan Micra czy Mercedes Klasa C. Omawiany rozmiar oznacza, ?e opona posiada szeroko?? 215 mm, jej wysoko?? profilu (procent z szeroko?ci) wynosi 70 (czyli 150,50 mm), a ?rednica 15 cali. Etykieta opon Goodride SC328 prezentuje si? nast?puj?co: E za opory toczenia, C w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 72 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Omawiane opony Goodride SC328 215/70 R15 maj? indeks pr?dko?ci R (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 170 km/h) i indeks no?no?ci 109/107 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 1030/975 kg).

Opona dostawcza

SC328 w rozmiarze 215/70 R15 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie dostawcze. Opony dostawcze to produkty, których zadaniem jest zapewnienie nie tylko dobrego prowadzenia, ale te? wysokiej wytrzyma?o?ci i odporno?ci na obci??enia. Tego typu modele, które projektowane s? z my?l? o ró?nego rodzaju vanach, busach i pó?ci??arówkach, musz? by? niezawodne podczas codziennego intensywnego u?ytkowania. Jak rozpozna? opony dostawcze? Zwykle maj? one liter? „C” (ang. cargo) na ?cianie bocznej obok oznaczenia rozmiaru oraz podwójny indeks no?no?ci, np. 113/111, gdzie pierwszy charakteryzuje opon? zamontowan? na bli?niaku, a drugi opon? na pojedynczej feldze.

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy Goodride pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Wybieraj?c opony do swojego samochodu warto zastanowi? si? nad klas? opon, które zamierzamy kupi?. Opony klasy ekonomicznej to dobre rozwi?zanie dla wszystkich, którzy nie lubi? przep?aca? i zale?y im na zoptymalizowanych osi?gach oraz bezpiecze?stwie. W jakiej sytuacji si? sprawdz?? Wtedy, gdy poruszamy si? g?ównie po mie?cie, pokonujemy niewielkie przebiegi i zamierzamy je zamontowa? w typowo miejskim aucie o niewielkiej mocy silnika. Najpopularniejsze opony klasy ekonomicznej, to: Goodride, Achilles, Neolin, Sunny, PowerTrac, D?bica i Riken.

Etykieta unijna opon SC328 215/70 R15 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Dzi?ki informacji o ekonomiczno?ci paliwowej umieszczonej na etykiecie do??czonej do opony, kierowcy mog? w szybki sposób sprawdzi?, jak opona zachowa si? w ci?gu u?ytkowania. To szczególnie istotny podczas wyboru opon parametr, poniewa? zale?y od niego jak opony b?d? wp?ywa? na spalanie paliwa, a w konsekwencji – oszcz?dno?ci w portfelu kierowcy. Od spalania zale?y tak?e emisja spalin do atmosfery – im mniejsze spalanie, tym mniej szkodliwych substancji przedostaje si? do ?rodowiska naturalnego. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 6 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony SC328 (model) oraz 15 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena C Etykieta unijna informuje mi?dzy innymi o poziomie przyczepno?ci opon na mokrej nawierzchni. Parametr ten jest oceniany w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon w wy?ej wspomnianych warunkach. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni dany model mo?e otrzyma? klasy od A do G. Warto jednak wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia opon o lepszych i gorszych parametrach, a modele z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony Goodride (producent), letnie (sezon) oraz 215/70 R15 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Etykieta unijna (ha?as zewn?trzny) w porównaniu do pozosta?ych parametrów nie przewiduje nadawania klas odpowiadaj?cych literom alfabetu. W tym przypadku mamy do czynienia z systemem umieszczania 3 fal i wyniku pomiaru ha?asu w dB. Decyzja o umieszczeniu akurat tego parametru wynika z realizacji przez UE polityki ochrony ?rodowiska – warto pami?ta?, ?e mierzona jest tu warto?? ha?asu zewn?trznego emitowanego przez opony, a nie tego s?yszanego w kabinie pojazdu, co cz?sto ma kluczowe znaczenie dla kierowców. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 30 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 215/70 R15 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Goodride

Min?? ju? czas, gdy opony chi?skie kojarzy?y si? ze s?ab? jako?ci? wykonania i niepewnym pochodzeniem. Obecnie to w?a?nie w Chinach powstaj? jedne z najpopularniejszych w?ród polskich kierowców opon – Goodride. Marka nale??ca do koncernu Zhongce Rubber Group Co., który jest obecny na rynku od ponad 50 lat, dostarcza produkty niezawodne i bezpieczne, dost?pne jednocze?nie w korzystnej cenie. U?ytkownicy ceni? je g?ównie za zrównowa?one osi?gi w ró?nych warunkach pogodowych i zaawansowanie technologiczne.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Goodride SC328 215/70 R15 109/107 R? Poznaj jej wady i zalety

Model SC328 (Goodride) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. W oponach z bie?nikiem symetrycznym jego dwie po?owy stanowi? swoje lustrzane odbicie, a opona pracuje w taki sam sposób niezale?nie od sposobu monta?u czy kierunku jazdy. Bie?nik symetryczny przek?ada si? na do?? przeci?tne osi?gi przy wy?szych pr?dko?ciach i na mokrej drodze, dlatego w oponach osobowych praktycznie si? go nie stosuje (jedynie w starszych modelach). Opony osobowe z bie?nikiem symetrycznym s? stosunkowo tanie. Tego typu rze?b? mo?na spotka? w modelach zaprojektowanych z my?l? o samochodach dostawczych lub ci??arowych.

Oznaczenia 109/107R oraz C

Napisy „109/107” oraz „R” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1030/975 kg) oraz pr?dko?ci (do 170 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych.

Opona na sezon letni

Goodride SC328 215/70 R15 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie, jak sama ich nazwa wskazuje, przeznaczone s? na sezon letni. W zwi?zku z tym cechuj? si? okre?lonymi parametrami gwarantuj?cymi bezpieczn? jazd? w czasie tej pory roku. Bie?nik opon letnich jest stosunkowo p?aski, posiadaj?cy niewiele rowków i naci??. Dzi?ki temu opona styka si? z pod?o?em wi?ksz? powierzchni?, a to przek?ada si? na lepsz? przyczepno??. Równie? mieszanka gumowa, z której zbudowano model letni ró?ni si? od tej stosowanej przy innych sezonach, a jej sk?ad gwarantuje wi?ksz? stabilno?? i twardo?? w wysokich temperaturach.

Gwarancja na opony SC328

Zastanawiasz si? nad reklamowaniem uszkodzonej opony? To dobry pomys? w przypadku wykrycia wady fabrycznej ogumienia. Musisz przy tym pami?ta?, ?e opony to produkt, który ulega naturalnemu zu?yciu, dlatego im szybciej zg?osisz sprzedawcy wyst?pienie usterki, tym wi?ksza szansa na pozytywne i sprawne rozstrzygni?cie sprawy. Okresy gwarancyjne mog? si? ró?ni? w zale?no?ci od wytycznych producenta. W przypadku opon klasy bud?etowej Goodride, firma udziela pe?nej gwarancji na okres 2 lat od daty zakupu.

Opinie kierowców rozmiaru 215/70 R15 o oponach Goodride SC328

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Goodride: Opony ci??arowe letnie

citroen c4 picasso 1.6 benzyna opinie, ubezpieczenie samochodu przed przerejestrowaniem, dziury w jezdni, фольксваген пассат, accord ix, woldzwagen sharan, partner wymiary, glc mercedes, citroen berlingo autocentrum

yyyyy