Opony Michelin CROSSCLIMATE SUV 255/55R18 XL 109WCB (70dB)

779,00

Opis

Opony Michelin CROSSCLIMATE SUV 255/55R18 XL 109WCB (70dB)

Opony ca?oroczne Michelin CrossClimate SUV w rozmiarze 255/55 R18 109W XL

Opony ca?oroczne Michelin CrossClimate SUV w prezentowanym przyk?adzie dost?pne s? w rozmiarze 255/55 R18. Ich indeks pr?dko?ci wynosi W – informuje on o maksymalnej dopuszczalnej pr?dko?ci, z jak? mo?na si? na nich porusza? – w tym przypadku jest to 270 km/h. Z kolei indeks no?no?ci modelu Michelin CrossClimate SUV 255/55 R18 ma warto?? 109. Jest to maksymalne obci??enie, jakie mo?e wytrzyma? opona podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci?. W omawianych oponach indeks no?no?ci 109 przek?ada si? na 1030 kg. Samo oznaczenie rozmiaru 255/55 R18 nale?y odczytywa? nast?puj?co: pierwsza warto?? to szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 255 mm), druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku 140,25), litera to typ konstrukcji opony (radialna lub diagonalna), a trzecia liczba to ?rednica felgi, na jakiej nale?y zamontowa? dany model (tutaj 18 cali). W przypadku rozmiaru 255/55 R18 omawianego modelu etykieta prezentuje si? nast?puj?co: C za opory toczenia, B za hamowanie na mokrej nawierzchni i warto?? 70 dB emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony Michelin CrossClimate SUV 255/55 R18 montowane s? w samochodach typu BMW X5 (E70), Porsche Cayenne (I FL), Mercedes Klasa M (W164), Porsche Cayenne (II FL), VW Touareg (I) itd.

Idealny wybór do aut segmentu SUV

Opony do aut SUV i crossover s? bardzo cz?sto poszukiwane przez kierowców ze wzgl?du na rosn?c? popularno?? tego typu samochodów. Bardzo cz?sto maj? rant ochronny felgi lub technologi? Run Flat, je?li budowa samochodu tego wymaga. Auta typu SUV maj? wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci, dlatego opony do aut SUV maj? wy?sz? no?no?? i bardziej sztywne ?ciany boczne. Bie?niki s? takie same, jak w modelach osobowych (cz?sto nazwa opony ma tylko dopisek SUV w ramach jednego modelu).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Modele opon klasy premium produkowane s? w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i z najlepszych sk?adników. W efekcie cechuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów (bezpiecze?stwo, komfort, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie) i montowane s? przez kierowców o agresywnym stylu jazdy, do mocnych samochodów lub przez osoby cz?sto wyruszaj?ce w d?ugie trasy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli – uznawane s? one za najlepsze na rynku.

Etykieta unijna opon CrossClimate SUV 255/55 R18 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 25 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 18 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena B Przyczepno?? na mokrej nawierzchni okre?la d?ugo?? drogi hamowania i bezpiecze?stwo jazdy po jezdni pokrytej wod?. Tu równie? stosuje si? skal? siedmiostopniow?, w której najwy?sze osi?gi nagradzane s? klas? „A”, a kolejne litery od „B” do „G” oznaczaj? coraz s?absze zachowanie na mokrej drodze. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 12 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony CrossClimate SUV (model) oraz 18 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Umieszczana na oponach etykieta unijna informuje o ha?asie zewn?trznym, który jest przez nie emitowany. Jest to wynik polityki ochrony ?rodowiska prowadzonej przez UE. Dla kierowców z pewno?ci? bardziej istotna by?aby informacja o poziomie ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie pojazdu i ma wp?yw ma komfort podró?owania (szczególnie na d?ugich trasach). W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni w przypadku ha?asu zewn?trznego nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Wynik ” dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Michelin (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 255/55 R18 (rozmiar).

Firma Michelin

Opony Michelin zaliczane s? do klasy premium, co oznacza, ?e charakteryzuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów wynikaj?cym z nowoczesnych technologii stosowanych podczas produkcji. Francuski koncern od wielu lat jest uznawany za jednego z liderów rynku opon, a jego misj? jest poprawienie mobilno?ci i bezpiecze?stwa kierowców na ca?ym ?wiecie. Produkty marki s? dost?pne w ponad 171 krajach. Zarówno letnie, zimowe, jak i ca?oroczne opony Michelin co roku zdobywaj? wyró?nienia w testach i bardzo pozytywne opinie u?ytkowników.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Bie?nik kierunkowy najcz??ciej mo?na spotka? w przypadku opon zimowych, ale trzeba pami?ta?, ?e równie dobrze sprawdza si? on tak?e w przypadku modeli przeznaczonych na lato. Opony kierunkowe doskonale sprawuj? si? na mokrej, za?nie?onej czy zab?oconej nawierzchni. Bie?nik kierunkowy zapewnia o 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami. Oprócz tego oferuje doskona?? stabilno?? podczas jazdy na wprost i ma atrakcyjny wygl?d. Opony z bie?nikiem kierunkowym s? montowane zarówno w mniejszych, jak i wi?kszych i mocniejszych autach.

Oznaczenia 109W oraz XL

Napisy „109” oraz „W” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1030 kg) oraz pr?dko?ci (do 270 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony ca?oroczne

Opony ca?oroczne (lub wielosezonowe) to technologiczny kompromis pomi?dzy modelami letnimi i zimowymi. Ich mieszanka gumowa jest twardsza od zimowych, ale z drugiej strony bardziej mi?kka od letnich. Bie?nik mo?na z kolei podzieli? na cz??ci letni? i zimow? (ta druga ma wi?cej lameli, które poprawiaj? prowadzenie na ?niegu). Na oponach ca?orocznych powinien znale?? si? symbol 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu) potwierdzaj?cy ich osi?gi w zimowych warunkach.

Gwarancja na opony CrossClimate SUV

Koncern Michelin oferuje opony najwy?szej jako?ci wyprodukowane w oparciu o najbardziej zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Mo?e si? jednak zdarzy?, ?e dany produkt b?dzie mia? ukryt? wad? zwi?zan? z wykonaniem czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Wówczas mo?na skorzysta? z gwarancji, która obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu. Je?li reklamacja zostanie uznana, producent zwraca 100% warto?ci opony, je?li nie jest ona zu?yta bardziej ni? 20%. W innym wypadku udzielana jest rekompensata finansowa w wysoko?ci proporcjonalnej do stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 255/55 R18 o oponach Michelin CrossClimate SUV

Opinie o oponach ca?orocznych Michelin maj? w wi?kszo?ci przypadków bardzo pozytywny wyd?wi?k. Nowoczesna konstrukcja i ich wysoka niezawodno?? sprawiaj?, ?e wi?kszo?? kierowców kupi?aby opony ca?oroczne Michelin ponownie. W opiniach mo?emy przeczyta?, ?e „nie odbiegaj? od letnich w ciep?e dni, dobre zachowanie na mokrym”, „pozytywne zaskoczenia w zró?nicowanych warunkach – radz? sobie nawet podczas ostrzejszego ataku zimy”, „bardzo komfortowe, dobre na suchej i mokrej drodze”.

Michelin: Opony ca?oroczne

opel 1.4 turbo opinie, darmowy vin, jak wygrać samochód, opinie samochody, nissan atleon dane techniczne, lada oka, reflektory matrycowe, nx 300h, evo ix, honda civic 2004 hatchback, audi a4 b7 2.0 tdi opinie, mercedes gla 2021, hyundai i 30 2008, citroen berlingo 2009, volvo s80 2.5 t, edc skrzynia, hundai h1, toyota suv, mercedes klasa b wymiary

yyyyy