Opony Maxxis Vansmart A/S AL2 225/65R16 112T

480,00

Opis

Opony Maxxis Vansmart A/S AL2 225/65R16 112T

Opony ca?oroczne Maxxis VanSmart A/S AL2 w rozmiarze 225/65 R16 112/110T C

Maxxis VanSmart A/S AL2 to opony ca?oroczne przeznaczone do samochodów typu Mercedes CLK, Opel Meriva, Fiat 500, VW Passat czy Nissan Primera. Prezentowane opony maj? rozmiar 225/65 R16, co oznacza, ?e ich szeroko?? w milimetrach wynosi 225, a wysoko?? profilu to 65 – warto?? ta na ?cianie bocznej jest podawana jako procent z szeroko?ci. W tym przypadku wynosi wi?c ona 146,25 mm. ?rednica prezentowanych opon Maxxis VanSmart A/S AL2 ma z kolei 16 cali, czyli wynosi 40,64 cm. Ich indeks pr?dko?ci to T, co oznacza, ?e dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach wynosi 190 km/h. Indeks no?no?ci to z kolei 112/110 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 1120/1060 kg). Omawiany model ma nast?puj?ce parametry na europejskich etykietach: E za opory toczenia, B w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 73 dB za ha?as zewn?trzny.

Opony do pojazdów dostawczych

VanSmart A/S AL2 w rozmiarze 225/65 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie dostawcze. Opony dostawcze s? projektowane z my?l? o samochodach o dopuszczalnej masie ca?kowitej nieprzekraczaj?cej 3,5 tony. Dobrej jako?ci produkty z tego segmentu powinny oferowa? dobre prowadzenie przy ka?dej pogodzie oraz by? odporne na przeci??enia, uszkodzenia mechaniczne i przyspieszone zu?ycie. Opony dostawcze s? dost?pne w ramach klas ekonomicznej, ?redniej i premium. Mo?na je rozpozna? po podwójnym indeksie no?no?ci (np. 109/107 dla monta?u na bli?niaku i pojedynczej feldze) oraz literze „C” w rozmiarze opony.

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy Maxxis pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej cenione s? przez oszcz?dnych kierowców, którzy podczas wyboru ogumienia do swojego samochodu stawiaj? na niewygórowan? cen?. Takie opony sprawdz? si? w przypadku niewielkich miejskich samochodów, pokonywania tras miejskich oraz niewielkich rocznych przebiegów. Produkowane s? przy pomocy sprawdzonych technologii i oferuj? zoptymalizowane kluczowe osi?gi dotycz?ce bezpiecze?stwa jazdy. Opony tej klasy, które ciesz? si? najwi?kszym zaufaniem kierowców, to: Maxxis, Premiorri, Achilles, D?bica, Matador, Imperial czy Apollo.

Etykieta unijna opon VanSmart A/S AL2 225/65 R16 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena E Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 8 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 225/65 R16 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena B Etykieta unijna ocenia mi?dzy innymi przyczepno?? na mokrej nawierzchni. Aby wyznaczy? klasy w ramach tego parametru mierzy si? drog? hamowania opon i ich si?? tarcia o nawierzchni?, a nast?pnie porównuje z wynikami modelu referencyjnego. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni na etykietach opony mog? otrzyma? klasy od A do G. Trzeba jednak pami?ta?, klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli o lepszych i gorszych parametrach, a produkty z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do obrotu. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 7 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony VanSmart A/S AL2 (model) oraz 16 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 73 dB Ha?as zewn?trzny to inaczej nat??enie d?wi?ku, który wytwarzany jest przez pracuj?ca opon?. Pod tym wzgl?dem ogumienie dzieli si? na trzy kategorie oznaczane od najcichszych do najg?o?niejszych graficznymi symbolami jednej, dwóch lub trzech fal. Dodatkowo umieszcza si? w tym miejscu równie? liczb? oznaczaj?c? ?rednie nat??enie ha?asu w decybelach. Wynik „73 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 59 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 16 cali (?rednica) oraz bud?etowa (klasa).

Firma Maxxis (grupa Cheng Shin)

Za?o?ona na Tajwanie w 1967 roku przez Cheng-Shin Rubber Ind. Co. Ltd firma Maxxis jest jednym 10 z najwi?kszych producentów opon samochodowych na ?wiecie. Firma oferuje klientom w ponad 170 krajach na ca?ym ?wiecie szerok? gam? opon do samochodów osobowych, ci??arowych, rowerów, motocykli, przyczep, gokartów i quadów. Firma Maxxis dostarcza równie? opony do szybkich samochodów wy?cigowych, transportu przemys?owego i wielu innych pojazdów. Opony Maxxis produkowane s? w fabrykach w Chinach, Tajwanie i Tajlandii w ilo?ci przesz?o 60 milionów sztuk rocznie. Dzi?ki odpowiedzialnej polityce jako?ci opony s? certyfikowane równie? na rynkach g?ównych partnerów, takich jak USA i Japonia.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Maxxis VanSmart A/S AL2 225/65 R16 112/110 T? Poznaj jej wady i zalety

Model VanSmart A/S AL2 (Maxxis) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rze?ba, w której obie po?ówki maj? taki sam kszta?t, a opona pracuje w jednakowy sposób niezale?nie od kierunku jazdy i sposobu monta?u. Takie rozwi?zanie przek?ada si? na do?? przeci?tne osi?gi (szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach i na mokrej nawierzchni), dlatego w przypadku opon osobowych takie rozwi?zanie jest obecnie stosowane niezwykle rzadko. Do zalet takich produktów nale?y przede wszystkim niska cena (dotyczy aut osobowych). Opony symetryczne mo?na cz??ciej spotka? w przypadku samochodów dostawczych.

Oznaczenia 112/110T oraz C

Napisy „112/110” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1120/1060 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych.

Opony ca?oroczne

Maxxis VanSmart A/S AL2 225/65 R16 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne (lub wielosezonowe) to technologiczny kompromis pomi?dzy modelami letnimi i zimowymi. Ich mieszanka gumowa jest twardsza od zimowych, ale z drugiej strony bardziej mi?kka od letnich. Bie?nik mo?na z kolei podzieli? na cz??ci letni? i zimow? (ta druga ma wi?cej lameli, które poprawiaj? prowadzenie na ?niegu). Na oponach ca?orocznych powinien znale?? si? symbol 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu) potwierdzaj?cy ich osi?gi w zimowych warunkach.

Gwarancja na opony VanSmart A/S AL2

Maxxis to opony klasy bud?etowej, na które producent udziela gwarancji trwaj?cej 2 lata od daty zakupu. Warto reklamowa? opony, gdy zauwa?ymy wady fabryczne np. deformacje uniemo?liwiaj?ce prawid?owe wywa?enie ogumienia. W przypadku, gdy mamy w?tpliwo?ci odno?nie powstania uszkodzenia, warto skonsultowa? si? ze specjalist? z serwisu wulkanizacyjnego. Doradzi on czy warto skorzysta? z gwarancji i podpowie jak przeprowadzi? proces krok po kroku, aby wymieni? opon? na now? lub uzyska? rekompensat? finansow?.

Opinie kierowców rozmiaru 225/65 R16 o oponach Maxxis VanSmart A/S AL2

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Maxxis: Opony ca?oroczne

veneno lamborghini, czyszczenie instalacji lpg, 511 236 380, 15 kw ile to km, daelim daystar 125, bmw m2 competition, krone, częstotliwości służb wrocław, seiciento, dane techniczne hyundai ix20, umowa kupna sprzedaży samochodu druk pdf, spoiler golf 5

yyyyy