Opony Firestone MULTISEASON 2 195/65R15 91H M+S, 3PMSF

220,00

Opis

Opony Firestone MULTISEASON 2 195/65R15 91H M+S, 3PMSF

Opony ca?oroczne Firestone Multiseason 2 w rozmiarze 195/65 R15 91H

Opony ca?oroczne Firestone Multiseason 2 w omawianym przyk?adzie maj? rozmiar 195/65 R15. Warto wiedzie?, ?e pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach – tutaj 195 mm. Druga z liczb w rozmiarze 195/65 R15 to wysoko?? profilu, która w rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – w tym prezentowanych oponach wielosezonowych Firestone Multiseason 2 195/65 R15 jest to 65% z 195, czyli 126,75 mm. Litera przed ostatni? liczb? to typ konstrukcji opony, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model w rozmiarze 195/65 R15 – tutaj wynosi ona 15 cali. Omawiane opony ca?oroczne Firestone Multiseason 2 195/65 R15 maj? indeks pr?dko?ci H i indeks no?no?ci 91. Oznacza to, ?e przy poruszaniu si? z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 210 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 615 kg. Tego typu model najcz??ciej jest montowany w samochodach takich, jak Renault Megane (II), BMW Seria 5 (E34), Audi A4 (B7), Opel Astra (H) czy Audi A4 (B6). Zastanawiaj?c si? nad zakupem opon wielosezonowych Firestone Multiseason 2 195/65 R15 warto zapozna? si? z ich etykiet?. Za opory toczenia prezentowany produkt otrzyma? klas? C, za hamowanie na mokrej nawierzchni B, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez ten model da? wynik 71 dB.

Opony do samochodów osobowych

Multiseason 2 w rozmiarze 195/65 R15 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe mog? by? wyposa?one w bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Bardzo rzadko spotyka si? obecnie rze?b? symetryczn?. Kierowcy zainteresowani oponami osobowymi mog? wybiera? w?ród setek produktów zaliczanych do klasy ekonomicznej (najta?sze), ?redniej (kompromis pomi?dzy cen? a jako?ci?) i premium (najbardziej zaawansowane technologicznie produkty). Opony do samochodów osobowych mog? by? wyposa?one w rant ochronny felgi, mie? wzmocnion? konstrukcj? lub technologi? Run Flat umo?liwiaj?c? jazd? po przebiciu.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony firmy Firestone pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej, jak sama nazwa wskazuje, pod wzgl?dem osi?gów i cen stoj? pomi?dzy modelami premium a bud?etowymi. Do najbardziej popularnych marek w tym segmencie nale??: Firestone, Cooper, Semperit, Fulda czy BFGoodrich. Opony klasy ?redniej s? wybierane przez kierowców, którzy preferuj? umiarkowany styl jazdy i nie pokonuj? bardzo du?ej liczby kilometrów w ci?gu roku, a ich samochody maj? przeci?tn? moc (nale?? np. do segmentu kompaktowego). Produkty z tej pó?ki ciesz? si? bardzo du?ym zainteresowaniem ze wzgl?du na ich doskona?y stosunek ceny do jako?ci.

Etykieta unijna opon Multiseason 2 195/65 R15 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Etykieta unijna na oponach zawiera mi?dzy innymi informacje o oporach toczenia danego produktu. Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y (mi?dzy innymi tarcie, opór powietrza itp.), co w uproszczeniu przek?ada si? na ilo?? energii potrzebnej do wprawienia ko?a w ruch, czy utrzymania po??danej pr?dko?ci. Im wi?ksze opory toczenia, tym wi?ksze spalanie paliwa i emisja spalin przez samochód. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza), przy czym klasa D nie jest stosowana. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 42 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 15 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena B Jednym z parametrów, który uwzgl?dniono na etykiecie unijnej do??czonej do opony jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo istotna wiadomo?? dla osób, które chc? wybra? najlepsze opony, poniewa? okre?la on bezpieczne zachowanie samochodu podczas trudnych warunków pogodowych. Skala parametru obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Co ciekawe, ró?nice w odleg?o?ci hamowania na mokrym mi?dzy modelem z liter? A, a tym z F (ocena G nie jest u?ywana) wynosz? a? 18 metrów. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 11 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Multiseason 2 (model) oraz 15 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Zmniejszenie ha?asu wytwarzanego przez opony podczas jazdy, to nie tylko wi?kszy komfort dla kierowców i mieszka?ców miast, ale tak?e element wp?ywaj?cy na chronienie ?rodowiska naturalnego. Dzi?ki zawarciu na unijnej etykiecie do??czonej do opony informacji dotycz?cej ha?asu zewn?trznego generowanego przez opon?, ka?dy kierowca mo?e wybra? model gwarantuj?cy odpowiedni poziom komfortu. Parametr wyra?a si? w decybelach, a tak?e za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego trzy fale d?wi?kowe, gdzie jedna fala okre?la opony najcichsze, a trzy – emituj?ce najwi?cej ha?asu zewn?trznego. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 9 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 195/65 R15 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon).

Firma Firestone (grupa Bridgestone)

Opony Firestone ciesz? si? uznaniem kierowców z ca?ego ?wiata. Za co ceni? oni to ogumienie? Za zrównowa?one osi?gi w ka?dej sytuacji oraz komfort jazdy, a tak?e niewygórowan? cen?. Historia marki Firestone liczy sobie niemal 120 lat, a od 1988 roku firma wchodzi w sk?ad japo?skiego koncernu Bridgestone – najwi?kszego producenta opon na ?wiecie. Dzi?ki zaawansowanemu systemowi dystrybucji giganta, opony Firestone trafiaj? obecnie do kierowców na ca?ym ?wiecie. Firestone dostarcza opony do aut osobowych, dostawczych, ci??arowych, a tak?e opony rolnicze.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Firestone Multiseason 2 195/65 R15 91H? Poznaj jej wady i zalety

Model Multiseason 2 (Firestone) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy jest rze?b?, w której uk?ad rowków przypomina kszta?tem litery „V” lub „U”. Czasami okre?lany jest te? mianem „jode?ki”. W oponach letnich jest stosowany na równi z asymetrycznym, a w przypadku zimowych pojawia si? zdecydowanie najcz??ciej. Do najwi?kszych zalet bie?nika kierunkowego nale?y 20% wi?ksza odporno?? na aquaplaning w porównaniu do innych rze?b – doskona?e odprowadzanie wody, ?niegu i b?ota po?niegowego. Opony kierunkowe to tak?e wysoka stabilno?? podczas jazdy na wprost i atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 91H oraz 3PMSF

Napisy „91” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 615 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych.

Opona na sezon letni oraz zimowy

Firestone Multiseason 2 195/65 R15 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne najlepiej sprawdzaj? si? w umiarkowanych warunkach pogodowych ze wzgl?du na zastosowanie specjalnej mieszanki przystosowanej do zimowej i letniej pogody. Ich bie?nik ??czy zalety bie?nika letniego i zimowego, dlatego dobrze dostosowuje si? do ró?nych warunków. Wielosezonowe modele to kompromis mi?dzy oponom dedykowanym na poszczególne sezony, dlatego s? szczególnie polecane kierowcom miejskich aut, którzy pokonuj? niewielkie przebiegi i podró?uj? g?ównie na terenie aglomeracji.

Gwarancja na opony Multiseason 2

Opony Firestone mo?na reklamowa? w ci?gu 60 miesi?cy od daty produkcji. W jakim przypadku warto to zrobi?? W sytuacji wyst?pienia wady fabrycznej, która skutkuje np. niemo?no?ci? prawid?owego wywa?enia kó?. Tego rodzaju wady mo?na z regu?y zauwa?y? na pocz?tku u?ytkowania opon lub podczas monta?u, dlatego im wi?cej czasu up?ynie od zakupu, tym mniejsza szansa na uznanie reklamacji. Po uznaniu reklamacji, producent mo?e wymieni? opon? na now?, naprawi? istniej?c? wad? lub zastosowa? rekompensat? finansow?.

Opinie kierowców rozmiaru 195/65 R15 o oponach Firestone Multiseason 2

Za spraw? opinii o oponach prezentowanych przez u?ytkowników poszczególnych modeli w Internecie, kierowcy, którzy stoj? przed wyborem ogumienia do swojego auta mog?, w ?atwy sposób porówna? w?a?ciwo?ci opon mi?dzy sob?. Ca?oroczne opony Firestone ciesz? si? dobrymi opiniami ze wzgl?du na komfort jazdy i zrównowa?one osi?gi. U?ytkownicy pisz? o nich, ?e „bez wzgl?du na por? roku zachowuj? stabilno?? prowadzenia i doskonale trzymaj? si? jezdni”, „doskona?y zakup, od teraz b?d? wierny oponom ca?orocznym Firestone”.

Firestone: Opony ca?oroczne

mazda cx 5 test długodystansowy, zakaz jazdy ciezarowek, autostrada a4 aktualności, zaprawki lakiernicze na rdze, fiat 500 automat, warunki na drogach

yyyyy