Opony Michelin CROSSCLIMATE 205/60R16 96V

654,00

Opis

Opony Michelin CROSSCLIMATE 205/60R16 96V

Opony ca?oroczne Michelin CrossClimate w rozmiarze 205/60 R16 96V XL

Opona ca?oroczna Michelin CrossClimate 205/60 R16 w prezentowanym przypadku ma indeks pr?dko?ci V i indeks no?no?ci 96. Oznacza to, ?e przy je?dzie z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 240 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 710 kg. Oznaczenie rozmiaru omawianych opon wielosezonowych Michelin CrossClimate 205/60 R16 nale?y czyta? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? w milimetrach, czyli tutaj 205 mm. Druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci – w tym modelu jest to 60% z 205, czyli 123 mm. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model 205/60 R16 – tutaj 16 cali. Litera to z kolei typ konstrukcji opony. Etykieta opon wielosezonowych Michelin CrossClimate 205/60 R16 wygl?da nast?puj?co: ocena „C” za poziom oporów toczenia, „A” za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 68 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony ca?oroczne Michelin CrossClimate w rozmiarze 205/60 R16 s? montowane w samochodach typu: Mazda 6 (II), Audi A6 (C6), Honda Accord (VIII), Renault Laguna (III FL) czy Renault Grand Scenic (II).

Opony do samochodów osobowych

Opony osobowe to segment ogumienia, który jest przeznaczonych do ró?nego rodzaju samochodów – od najmniejszych klasy miejskiej po du?e limuzyny i sportowe auta dysponuj?ce du?? moc?. Zadaniem opon osobowych jest zapewnienie bezpiecznej, komfortowej i oszcz?dnej jazdy niezale?nie od warunków atmosferycznych panuj?cych na drodze. Kierowcy w zale?no?ci od posiadanego bud?etu, miejsca u?ytkowania auta, jego mocy, stylu jazdy czy pokonywanych przebiegów rocznych mog? wybiera? w?ród opon osobowych klas ekonomicznej, ?redniej i premium.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony klasy premium (wy?szej) s? oferowane przez marki Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Nokian, Yokohama, Goodyear czy Dunlop. Tego typu produkty oferuj? najwy?sze osi?gi w ka?dym obszarze, co jest efektem zastosowanych w nich nowoczesnych rozwi?za? technologicznych. Dowodem s? bardzo pozytywne opinie kierowców, doskona?e wyniki w testach i wysokie parametry na etykietach. Opony klasy premium wybierane s? przez kierowców mocnych aut, o dynamicznym stylu jazdy czy pokonuj?cych du?e roczne przebiegi.

Etykieta unijna opon CrossClimate 205/60 R16 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony CrossClimate (model) oraz 16 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena A Etykieta unijna informuje mi?dzy innymi o poziomie przyczepno?ci opon na mokrej nawierzchni. Parametr ten jest oceniany w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon w wy?ej wspomnianych warunkach. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni dany model mo?e otrzyma? klasy od A do G. Warto jednak wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia opon o lepszych i gorszych parametrach, a modele z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy wytyczne – opony Michelin (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 205/60 R16 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 68 dB Pracuj?ca opona generuje ha?as – wysokie jego nat??enie sprawia, ?e jazda jest niekomfortowa. Dlatego te? na etykiecie podaje si? jego warto?? w decybelach i przydziela ka?d? opon? do jednej z trzech klas g?o?no?ci, oznaczanych graficznie jedn?, dwiema lub trzema symbolami fali. Wynik „68 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 16 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Michelin

Opony Michelin pochodz? z Francji i od ponad 100 lat uznawane s? z jedne z najlepszych na rynku (wykorzystywane s? mi?dzy innymi w rajdach samochodowych). Produkowane s? w oparciu o najbardziej zaawansowane technologie i z wykorzystaniem najlepszych jako?ciowo sk?adników. W efekcie mog? pochwali? si? wysokimi osi?gami, co potwierdzaj? testy, etykiety i opinie u?ytkowników. Opony letnie, zimowe i ca?oroczne Michelin do ró?nego rodzaju samochodów dost?pne s? w ponad 171 krajach ?wiata.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Kierunkowa rze?ba bie?nika to najlepszy wybór dla kierowców, którzy oczekuj? od opon doskona?ego prowadzenia na wodzie, b?ocie po?niegowym czy ?niegu (jest ona stosowana w modelach letnich, zimowych i ca?orocznych. Oferuj? one 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu do opon asymetrycznych. Opony kierunkowe mo?na rozpozna? po rowkach uko?nych, które zbiegaj? si? do centrum opony (uk?ad bie?nika przypomina litery „V” lub „U”). Opony kierunkowe nale?y zawsze montowa? zgodnie z kierunkiem toczenia (oznaczenie „Rotation” znajduje si? na ?cianie bocznej).

Oznaczenia 96V oraz XL

Napisy „96” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 710 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony ca?oroczne

Opony ca?oroczne (okre?lane równie? jako uniwersalne lub wielosezonowe) najlepiej sprawdzaj? si? w umiarkowanych warunkach klimatycznych lub w przypadku kierowców o spokojnym stylu jazdy je?d??cych g?ównie po mie?cie. Nazwy opon ca?orocznych kojarz? si? z 4 porami roku, np. „4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather”, a na ich bokach umieszczony jest symbol trzech szczytów z p?atkiem ?niegu potwierdzaj?cy osi?gi w zimowych warunkach. Bie?niki opon ca?orocznych maj? niejako dwie strefy: przystosowan? do jazdy latem i zim? (ta druga ma wi?cej lameli).

Gwarancja na opony CrossClimate

Koncern Michelin oferuje opony najwy?szej jako?ci wyprodukowane w oparciu o najbardziej zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Mo?e si? jednak zdarzy?, ?e dany produkt b?dzie mia? ukryt? wad? zwi?zan? z wykonaniem czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Wówczas mo?na skorzysta? z gwarancji, która obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu. Je?li reklamacja zostanie uznana, producent zwraca 100% warto?ci opony, je?li nie jest ona zu?yta bardziej ni? 20%. W innym wypadku udzielana jest rekompensata finansowa w wysoko?ci proporcjonalnej do stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 205/60 R16 o oponach Michelin CrossClimate

Opinie o oponach ca?orocznych Michelin dotycz? przede wszystkim modelu CrossClimate, który przebojem wdar? si? na rynek ogumienia. W recenzjach publikowanych przez kierowców na stronach sklepów, forach bran?owych czy portalach spo?eczno?ciowych mo?emy przeczyta? w wi?kszo?ci pozytywne komentarze. Jako przyk?ad warto przytoczy? nast?puj?ce: „opony doskonale sprawuj? si? latem, zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni”, „na ?niegu mo?na zachowa? stabilno??, a przy tym mo?na zaoszcz?dzi? na sezonowych wymianach opon”.

Michelin: Opony ca?oroczne

zmiana adresu zameldowania a prawo jazdy i dowód rejestracyjny 2018, 1.8 gdi, 511 638 268, partner spalanie, samochody do 20 tys, subaru outback 2019, bmw 3gt dane techniczne, xj jeep, passat b6 trendline, ford focus mk3 sedan, honda cbr 954, gle mercedes 2019, w8 silnik, regeneracja reflektorów soczewkowych, vw golf 2, numer na policję 2020, grand cherokee spalanie

yyyyy