Opony Bridgestone WEATHER CONTROL A005 215/45R17 XL 91W EB

523,99

Opis

Opony Bridgestone WEATHER CONTROL A005 215/45R17 XL 91W EB

Opony ca?oroczne Bridgestone Weather Control A005 w rozmiarze 215/45 R17 91W XL

Zadaniem opon Bridgestone Weather Control A005 215/45 R17 jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpiecze?stwa i komfortu podczas podró?owania w zró?nicowanych, i cz?sto zmiennych, warunkach drogowych. S? to opony ca?oroczne. Ich rozmiar nale?y interpretowa? w nast?puj?cy sposób: pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach (w prezentowanym przypadku 215 mm), druga liczba jest wysoko?ci? profilu podawan? jako procent z szeroko?ci (45 w milimetrach wynosi 96,75), a trzecia to ?rednica opony najcz??ciej podawana w calach (tutaj 17 cali). Opony Bridgestone Weather Control A005 215/45 R17 maj? maj? indeks pr?dko?ci W (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 270 km/h) i indeks no?no?ci 91 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 615 kg). Przeznaczone s? do samochodów typu Opel Corsa (D FL), Honda Accord (VII) czy Mercedes Klasa A (W169). W ramach systemu etykietowana otrzyma?y klas? C w ramach pomiaru oporów toczenia (wp?yw na spalanie paliwa), A za hamowanie na mokrej drodze i 71 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Opona do samochodów osobowych

Weather Control A005 w rozmiarze 215/45 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to segment ogumienia, który jest przeznaczonych do ró?nego rodzaju samochodów – od najmniejszych klasy miejskiej po du?e limuzyny i sportowe auta dysponuj?ce du?? moc?. Zadaniem opon osobowych jest zapewnienie bezpiecznej, komfortowej i oszcz?dnej jazdy niezale?nie od warunków atmosferycznych panuj?cych na drodze. Kierowcy w zale?no?ci od posiadanego bud?etu, miejsca u?ytkowania auta, jego mocy, stylu jazdy czy pokonywanych przebiegów rocznych mog? wybiera? w?ród opon osobowych klas ekonomicznej, ?redniej i premium.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony firmy Bridgestone pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium to modele oferowane mi?dzy innymi przez Bridgestone, Continental, Yokohama, Michelin, Hankook, Pirelli, Vredestein czy Goodyear. Charakteryzuj? si? one najwy?szym poziomem osi?gów we wszelkich mo?liwych obszarach, a podczas ich produkcji wykorzystywane s? najbardziej nowoczesne rozwi?zania technologiczne. Potwierdzeniem tego s? doskona?e wyniki opon klasy premium w mi?dzynarodowych testach, najwy?sze klasy na etykietach oraz tysi?ce pozytywnych opinii u?ytkowników.

Etykieta unijna opon Weather Control A005 215/45 R17 czyli ocena spalania, ha?asu i…

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia to si?y dzia?aj?ce na opony przeciwnie do kierunku jazdy (tarcie, opór powietrza itd.). Im gorzej dany model si? im przeciwstawia, tym ma wi?ksze opory toczenia, a wi?c potrzebuje wi?cej energii do pozostawania w ruchu. Wi??e si? to ze zwi?kszonym spalaniem paliwa. Opony o ma?ych oporach toczenia s? w stanie wp?yn?? na spadek jego zu?ycia nawet o 0,25 litra na 100 km. Za poziom oporów toczenia opony na etykiecie unijnej mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 16 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Weather Control A005 (model) oraz 17 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena A Jednym z parametrów, który uwzgl?dniono na etykiecie unijnej do??czonej do opony jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo istotna wiadomo?? dla osób, które chc? wybra? najlepsze opony, poniewa? okre?la on bezpieczne zachowanie samochodu podczas trudnych warunków pogodowych. Skala parametru obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Co ciekawe, ró?nice w odleg?o?ci hamowania na mokrym mi?dzy modelem z liter? A, a tym z F (ocena G nie jest u?ywana) wynosz? a? 18 metrów. Ha?as na zewn?trz – 71 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony 215/45 R17 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon).

Firma Bridgestone

Bridgestone to producent opon klasy premium, który dostarcza na rynek ogumienie do ró?nego rodzaju pojazdów – od aut osobowych, przez ci??arowe, a? po samoloty. Ten najwi?kszy wytwórca opon na ?wiecie mo?e poszczyci? si? niemal 90-letni? histori?. Nazwa firmy pochodzi od bezpo?redniego t?umaczenia z japo?skiego na angielski nazwiska za?o?yciela japo?skiego koncernu. Nazwisko twórcy Bridgestone, Shojiro Ishibashi, mo?na przet?umaczy? jako stone bridge czyli „kamienny most”.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model Weather Control A005 (Bridgestone) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Kierunkowa rze?ba bie?nika najcz??ciej jest spotykana w oponach osobowych przystosowanych do jazdy w trudnych warunkach pogodowych – ma zdolno?? do doskona?ego odprowadzania wody, ?niegu czy b?ota po?niegowego. Kszta?t rowków bie?nika kierunkowego najcz??ciej przypomina litery „V” lub „U”. Bie?nik kierunkowy charakteryzuje si? 20% wi?ksz? odporno?ci? na aquaplaning w porównaniu do rze?by asymetrycznej. Opony kierunkowe s? projektowane w oparciu o zaawansowane symulacje komputerowe, co pozwala uzyska? najwy?szy poziom osi?gów.

Oznaczenia 91W, XL, FR oraz 3PMSF

Napisy „91” oraz „W” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 615 kg) oraz pr?dko?ci (do 270 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Akronim FR oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych.

Opony ca?oroczne

Bridgestone Weather Control A005 215/45 R17 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne (inne okre?lenia to wielosezonowe lub uniwersalne) umo?liwiaj? jazd? przez ca?y rok bez konieczno?ci sezonowych wymian ogumienia. Jednocze?nie nale?y pami?ta?, ?e osi?gi opon ca?orocznych to kompromis pomi?dzy letnimi, a zimowymi – z tego wzgl?du najcz??ciej wybieraj? je kierowcy o umiarkowanym stylu jazdy, je?d??cy g?ównie po mie?cie lub mieszkaj?cy w miejscu o ?agodnym klimacie. Warto pami?ta?, ?e opony ca?oroczne powinny mie? symbol 3PMSF (trzech szczytów z p?atkiem ?niegu), który potwierdza ich osi?gi na ?niegu.

Gwarancja na opony Weather Control A005

Opony marki Bridgestone s? obj?te gwarancj?, która obowi?zuje przez 5 lat od daty produkcji. W przypadku produktów tej marki, rekompensata jest przeprowadzana wed?ug dwóch zasad – produkt jest wymieniany na nowy przy uznaniu reklamacji opony kupionej nie wcze?niej ni? przed rokiem, a je?eli reklamacja dotyczy opony Bridgestone zakupionej wcze?niej ni? rok temu, ale nie pó?niej ni? 5 lat od daty produkcji, rekompensata wyp?acana jest w formie pieni??nej, cz??ciowo wed?ug zu?ycia bie?nika.

Opinie kierowców rozmiaru 215/45 R17 o oponach Bridgestone Weather Control A005

Opinie o oponach ca?orocznych Bridgestone, które mo?na znale?? w Internecie, przedstawiaj? to ogumienie jako szczególnie godne uwagi. Najwy?sza jako?? wykonania i bazowanie na innowacyjnych technologiach, sprawia, ?e opony Bridgestone chwal? sobie kierowcy na ca?ym ?wiecie. „Je?d?? spokojnie, wi?c opony ca?oroczne doskonale sprawdzaj? si? w mojej sytuacji, kolejne te? kupi? tej firmy”, „dobre na suchej jezdni, mokrej i na ?niegu, wi?cej nie potrzebuj?” – to tylko niektóre z wielu wypowiedzi zadowolonych kierowców.

Bridgestone: Opony ca?oroczne

hyundai galloper 3.0 v6 opinie, sharan 4×4, jeżdzenie samochodem, prowadnice do zasłon bus, toyota avensis 2.0 benzyna opinie, mercedes gwarancja, akumulator nie ładuje się podczas jazdy, matra bagheera, toyota avensis 2006, volvo v50 2012

yyyyy