Opony BRIDGESTONE Blizzak LM005 255/50R20 109V XL FR

1 204,00

Opis

Opony BRIDGESTONE Blizzak LM005 255/50R20 109V XL FR

Opony zimowe Bridgestone Blizzak LM005 w rozmiarze 255/50 R20 109V XL

Opony zimowe Bridgestone Blizzak LM005 zosta?y zaprojektowane z my?l? o spe?nieniu oczekiwa? kierowców samochodów typu Skoda Superb, Porsche Cayenne, Volvo S60, BMW Seria 5, Volvo XC90 czy Renault Grand Scenic. Prezentowany produkt ma rozmiar 255/50 R20, co oznacza, ?e jego szeroko?? wynosi 255 mm, wysoko?? profilu 127,50 mm (50 w rozmiarze to procent z szeroko?ci), a ?rednica 20 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy oznacza typ konstrukcji opony – mo?e by? radialna lub diagonalna. W oponach osobowych mamy do czynienia z t? pierwsz?. Opony Bridgestone Blizzak LM005 255/50 R20 maj? indeks pr?dko?ci wynosz?cy V (dopuszczalna pr?dko?? 240 km/h) i indeks no?no?ci 109 przek?adaj?cy si? dopuszczalne obci??enie 1030 kg. W ramach europejskiego systemu etykiet model Bridgestone Blizzak LM005 255/50 R20 otrzyma? klas? B za poziom oporów toczenia, A w pomiarze drogi hamowania na mokrej drodze i 73 dB za emisj? ha?asu zewn?trznego.

Opona do auta 4×4 / SUV

Blizzak LM005 w rozmiarze 255/50 R20 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut SUV i crossover s? bardzo cz?sto poszukiwane przez kierowców ze wzgl?du na rosn?c? popularno?? tego typu samochodów. Bardzo cz?sto maj? rant ochronny felgi lub technologi? Run Flat, je?li budowa samochodu tego wymaga. Auta typu SUV maj? wi?ksz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci, dlatego opony do aut SUV maj? wy?sz? no?no?? i bardziej sztywne ?ciany boczne. Bie?niki s? takie same, jak w modelach osobowych (cz?sto nazwa opony ma tylko dopisek SUV w ramach jednego modelu).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony firmy Bridgestone pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium oferuj? najwy?szy poziom osi?gów niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze. S? te? zwykle najbardziej komfortowe i maj? najmniejsze opory toczenia. Jest to zas?uga doskona?ych jako?ciowo sk?adników i najbardziej zaawansowanych technologii stosowanych podczas ich produkcji. Najwi?ksz? popularno?ci? w?ród opon klasy premium charakteryzuj? si? marki: Bridgestone, Nokian, Goodyear, Continental, Pirelli, Yokohama, Vredestein, Hankook czy Michelin. Zwykle kupuj? je posiadacze samochodów o du?ej mocy, kierowcy o agresywnym stylu jazdy czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku.

Etykieta unijna opon Blizzak LM005 255/50 R20 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena B Opory toczenia to si?y dzia?aj?ce na opony przeciwnie do kierunku jazdy (tarcie, opór powietrza itd.). Im gorzej dany model si? im przeciwstawia, tym ma wi?ksze opory toczenia, a wi?c potrzebuje wi?cej energii do pozostawania w ruchu. Wi??e si? to ze zwi?kszonym spalaniem paliwa. Opony o ma?ych oporach toczenia s? w stanie wp?yn?? na spadek jego zu?ycia nawet o 0,25 litra na 100 km. Za poziom oporów toczenia opony na etykiecie unijnej mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Tak? sam? ocen? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Blizzak LM005 (model) oraz 20 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena A Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Ha?as na zewn?trz – 73 dB Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB). Wynik „73 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 139 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony zimowe (sezon), 20 cali (?rednica) oraz premium (klasa).

Firma Bridgestone

Historia japo?skiego koncernu Bridgestone si?ga 1931 roku, kiedy to w mie?cie Kurume firm? za?o?y? Shojiro Ishibashi. Nazwa Bridgestone jest dos?ownym t?umaczeniem jego nazwiska na j?zyk angielski i oznacza „kamienny most”. Firma dostarcza opony do wszelkiego rodzaju pojazdów, a jej wyroby s? cenione ze wzgl?du na najwy?sz? jako??, wytrzyma?o?? i innowacyjno??. W sk?ad koncernu Bridgestone wchodz? takie marki, jak: Bridgestone, Dayton, Firestone, Road King, Seiberling, Peerless, Gillette i FireStop.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model Blizzak LM005 (Bridgestone) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy najcz??ciej mo?na spotka? w przypadku opon zimowych, ale trzeba pami?ta?, ?e równie dobrze sprawdza si? on tak?e w przypadku modeli przeznaczonych na lato. Opony kierunkowe doskonale sprawuj? si? na mokrej, za?nie?onej czy zab?oconej nawierzchni. Bie?nik kierunkowy zapewnia o 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami. Oprócz tego oferuje doskona?? stabilno?? podczas jazdy na wprost i ma atrakcyjny wygl?d. Opony z bie?nikiem kierunkowym s? montowane zarówno w mniejszych, jak i wi?kszych i mocniejszych autach.

Oznaczenia 109V, XL, FR oraz 3PMSF, M+S

Napisy „109” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1030 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Akronim FR oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opony zimowe

Bridgestone Blizzak LM005 255/50 R20 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe to segment ogumienia, którego zadaniem jest zapewnienie bezpiecze?stwa w okresie od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny, gdy ?rednie dobowe temperatury regularnie spadaj? poni?ej 7 st. C. Rze?ba bie?nika opon zimowych wyposa?ona jest w specjalne naci?cia zwane lamelami, które wgryzaj? si? w ?nieg zwi?kszaj?c stabilno?? samochodu. Z kolei ich elastyczna mieszanka zapewnia odpowiedni? przyczepno?? w niskich temperaturach. W oponach zimowych najcz??ciej stosowana jest kierunkowa rze?ba bie?nika, ale w modelach do mocniejszych aut mo?na spotka? te? asymetryczn?.

Gwarancja na opony Blizzak LM005

Bridgestone to uznany wytwórca opon, którego produkty obowi?zuj? okre?lone warunki gwarancji. Podlegaj? jej opony w ci?gu pi?ciu lat od daty produkcji i mo?na z niej skorzysta? w przypadku zauwa?enia nieprawid?owo?ci zwi?zanych z wadami produkcyjnymi opony oraz niemo?no?ci? jej wywa?enia. Gwarancja nie obejmuje zewn?trznych uszkodze? mechanicznych oraz defektów wynikaj?cych z nieprawid?owej techniki jazdy, niepoprawnego monta?u i demonta?u, a tak?e z?ych warunków przechowywania. Z tego powodu, w przypadku w?tpliwo?ci warto zasi?gn?? opinii specjalisty z serwisu oponiarskiego.

Opinie kierowców rozmiaru 255/50 R20 o oponach Bridgestone Blizzak LM005

Dzi?ki opiniom o oponach, które kierowcy zamieszczaj? w mediach spo?eczno?ciowych i na rozmaitych forach motoryzacyjnych, mo?na porówna? osi?gi opon i wybra? te, które najlepiej sprawdz? si? w danym aucie. Opony zimowe Bridgestone to od lat synonim niezawodno?ci, bezpiecze?stwa i najwy?szych parametrów. Kierowcy zd??yli ju? doceni? nowo?? marki, Blizzak LM005. Pisz? o niej, ?e „pozwala zapomnie? o niekorzystnych warunkach pogodowych, poniewa? niezmiennie zapewnia doskona?? przyczepno?? i komfort prowadzenia”.

Bridgestone: Opony terenowe zimowe

toyota yaris siedlce, ile kosztuje rozkodowanie radia, filtr cząstek stałych diesel, audi q2 wymiary, renault trafic ładowność, toyota corolla ix, harley davidson 2018, fiat tipo opinie, ulice, reno megane kombi, vespa gts 125, skoda 1101, zgłoszenie zbycia pojazdu

yyyyy