Olympus Lornetka 8×40 S

389,00

Opis

Olympus Lornetka 8×40 S

Lornetka Olympus 8×40 SStandardowa lornetka firmy Olympus w nowym, jeszcze lepszym wydaniu. Charakteryzuje si? ona szerokim polem widzenia i doskona?? wydajno?ci? optyczn?. Sprawdza si? znakomicie w ró?nych warunkach i mo?e by? wykorzystana podczas obserwacji natury, dzikich zwierz?t, ptaków a tak?e wydarze? sportowych i kulturalnych.Model 8×40 S jest idealnym wyborem dla aktywnych osób, którzy lubi? podró?owa? z minimalnym baga?em. Wszystkie elementy budowy lornetki zosta?y precyzyjnie rozmieszczone, tak aby korpus by? ergonomiczny, kompaktowy i lekki. Specjalne, antypo?lizgowe pow?oki zapewniaj? pewny chwyt, a szerokie pole widzenia pozwala na efektywne ?ledzenie szybko poruszaj?cych si? obiektów, takich jak ptaki czy ludzie w trakcie uprawiania sportów.Asferyczne soczewki zapewniaj? ostry obraz na ca?ej powierzchni i redukuj? zniekszta?cenia. Za krystalicznie czysty, jasny obraz o wysokiej rozdzielczo?ci odpowiadaj? soczewki i pryzmaty z pojedyncz? pow?ok?. Minimalna odleg?o?? ustawienia ostro?ci wynosi kolejno 4 m i pozwala na ?ledzenie obiektów, nawet je?li znajduj? si? bardzo blisko. Szerokie pole widzenia sprawia, ?e lokalizowanie obiektów jest szybsze i ?atwiejsze, szczególnie kiedy przegl?damy rozleg?y obszar lub ?ledzimy szybko poruszaj?ce si? obiekty. To w?a?nie dlatego lornetka Olympus 8×40 S jest idealnym wyborem, kiedy chcemy obserwowa? natur?, dzik? przyrod?, ptaki lub wydarzenia sportowe.Wysoka jako?? uk?adu optycznego zapewnia minimalny poziom zniekszta?ce? i aberracji chromatycznej, daj?c w efekcie ostry, czysty obraz nawet tu? przy kraw?dziach. Lornetki z pryzmatami porro, wyposa?one s? w najwy?szej jako?ci optyk?, w tym soczewki asferyczne, odpowiadaj?ce za plastyczny, pozbawiony zniekszta?ce? obraz. Jednopow?okowe soczewki i pryzmaty zapewniaj? wysok? rozdzielczo?? i doskona?? przejrzysto??. Du?a ?rednica soczewki obiektywu gwarantuje jasny, wyra?ny obraz, nawet w trudniejszych warunkach o?wietleniowych. Model z powi?kszeniem 8x jest idealny dla ka?dego podró?nika i obserwatora przyrody.Projektanci nowego modelu lornetki skupili si? na mobilno?ci i wygodzie u?ytkowania. Wszystkie elementy zosta?y precyzyjnie rozmieszczone tak, aby lornetka by?a lekka i kompaktowa. Specjalna plastyczna, zewn?trzna pow?oka polimerowa zapewnia pewne trzymania lornetki oraz eliminuje odb?yski ?wiat?a, co doskonale sprawdza si? przy obserwacji zwierz?t. Dodatkowo gumowane miejsce chwytu chroni przed przypadkowym upuszczeniem lornetki oraz pozwala na korzystanie z lornetki bez zm?czenia przez d?ugi czas. Du?e, wygodne w obs?udze pokr?t?o ustawiania ostro?ci pochodzi ze sprawdzonej serii zaawansowanych modeli lornetek Olympus.W?a?ciwo?ci:Standardowa lornetka idealna do obserwacji natury, dzikiej przyrody, ptaków i imprez sportowychPowi?kszenie 8x?atwa i szybka zmiana powi?kszenia = szybkie dostosowanie do sytuacjiWysoka wydajno?? optyczna zapewniaj?ca ostry obraz oraz minimaln? dystorsj? i aberracj? chromatyczn?Powlekane soczewki i pryzmaty zapewniaj?ce jasne, wyra?ne pole widzenia i doskona?? przejrzysto??Du?e, intuicyjne i ?atwo dost?pne pokr?t?o ustawiania ostro?ciKlasyczny design i ergonomiczne elementy steruj?ce zapewniaj?ce maksymalny komfort i funkcjonalno??Wyko?czenie wysokiej jako?ci z pewnym gumowanym uchwytemLornetka Olympus 8×40 SZakrywki obiektywówPasek na szyj?Futera? na lornetk?Polska instrukcja obs?ugiKarta gwarancyjnaNasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem produktów firmy Olympus.Oferowane przez nas lornetki obj?te s? 25-letni? gwarancj? producenta.Lornetki – Najwa?niejsze poj?cia:Powi?kszeniePowi?kszenie okre?lone jest przez liczb?, która wskazuje, ile razy dany obiekt zostanie powi?kszony. Przy wspó?czynniku powi?kszenia wynosz?cym np. 8x obiekt oddalony o 800 metrów b?dzie wygl?da? tak, jakby znajdowa? si? w odleg?o?ci 100 metrów. Wspó?czynniki powi?kszenia od 8x do 10x pozwalaj? z ?atwo?ci? prowadzi? obserwacje zarówno na zewn?trz, jak i wewn?trz pomieszcze?. Wi?ksze powi?kszenia wymagaj? pewnej r?ki lub podparcia.?rednica soczewki?rednica soczewki obiektywu wp?ywa bezpo?rednio na ilo?? ?wiat?a tworz?cego obraz. W ci?gu dnia zaleca si? stosowanie soczewek o ?rednicy 21-25 mm, a przy s?abym o?wietleniu – 35-50 mm. Wyrazisto?? obrazu zale?y tak?e od jako?ci pryzmatów i pow?ok pokrywaj?cych soczewki.Pole widzeniaRzeczywiste pole widzenia to k?t pola widzenia mierzony w stopniach, który okre?la wielko?? pola widocznego w odleg?o?ci 1000 m od punktu obserwacji. Czasami pole widzenia okre?lane jest równie? jako szeroko?? (w metrach).?renica wyj?ciowa?renica wyj?ciowa to ?rednica wi?zki ?wiat?a widocznej przez okular. Jej d?ugo?? obliczamy, dziel?c ?rednic? obiektywu przez wspó?czynnik powi?kszenia. Im wi?ksza ?rednica ?renicy wyj?ciowej, tym ja?niejszy obraz widziany przy pomocy lornetki. 2-3 mm ?renica wyj?ciowa jest odpowiednia do prowadzenia obserwacji w ci?gu dnia, przy s?abszym o?wietleniu lepsza b?dzie 5-7 mm ?renica wyj?ciowa; np. lornetka 8×42: 42 podzielone przez 8 = 5,3 mm.Jasno??Jasno?? jest warto?ci? wzgl?dn?, to ?rednica ?renicy wyj?ciowej podniesiona do kwadratu. Wi?ksza wzgl?dna warto?? jasno?ci oznacza ja?niejszy obraz. Zasada ta jednak nie zawsze si? sprawdza – ilo?? ?wiat?a poch?aniana przez nasze oko zale?y od rzeczywistej ?rednicy ?renicy, która w jasnym i ciemnym otoczeniu ma ró?n? warto??.Oznaczenia na lornetceNazwa ka?dego modelu zawiera informacje o jego najwa?niejszych parametrach. Przyk?ad: nazwa 10×42 EXPS I oznacza, ?e ten model oferuje 10-krotne powi?kszenie, a ?rednica obiektywu wynosi 42 mm. ?rednic? ?renicy wyj?ciowej obliczymy, dziel?c 42 przez 10, co da nam 4,2 mm.Odst?p ?renicy wyj?ciowejOdst?p ?renicy wyj?ciowej to odleg?o?? oka od okularu. Du?y odst?p zapewnia komfort u?ytkowania i ?atwo?? obs?ugi bez utraty pola widzenia uzyskiwanego przez lornetk?. Niewystarczaj?cy odst?p ?renicy wyj?ciowej powoduje utrat? pola widzenia. U?ytkownikom nosz?cym okulary zaleca si? korzystanie z lornetek, w których warto?? odst?pu ?renicy wyj?ciowej wynosi co najmniej 14 mm.Rodzaje pryzmatówPryzmat porro (po lewej): Du?e soczewki gwarantuj? ostre, jasne obrazy wyró?niaj?ce si? doskona?? przejrzysto?ci? i wyra?nie odczuwaln? g??bi?. Pryzmat dachowy (po prawej): ?wiat?o skupia si? bezpo?rednio na okularze. Dzi?ki temu lornetka jest l?ejsza i bardziej kompaktowa.

Olympus: Lornetki

shell skąd paliwo, cena paliwa słowenia, prius opinie, silnik 2.0 dci, diody led do samochodu, skoda octavia segment, oto moto mazda 3, fabia 1.9 sdi, jak się robi piwo bezalkoholowe

yyyyy