Olimp Anabolic Amino 9000 300 tabl.

119,99

Opis

Olimp Anabolic Amino 9000 300 tabl.

Olimp Anabolic Amino 9000Suplement diety, który zawiera kompleks aminokwasów idealny dla ka?dego sportowca, tak?e z dyscyplin si?owych i sylwetkowych (kulturystyka, fitnes). Rodzaj od?ywki anabolicznej i antykatabolicznej, która jest pierwszym preparatem na rynku o tak zaawansowanym sk?adzie aminokwasowym!Whey& Chicken Amino Peptides. The quickest Post – Workout Recovery Formula. Whey and Chicken Protein HydrolysatesSk?ad i sposób dzia?ania rewelacyjnego suplementu dla sportowców zawieraj?cy najwy?szej jako?ci aminokwasy Anabolic Amino 9000 znanej i cenionej polskiej marki OlimpTania od?ywka Anabolic Amino 9000 to kompleksowy preparat proteinowy, w którym g?ównym ?ród?em bia?ka s? najwy?szej jako?ci enzymatyczne hydrolizaty dwóch najlepszych ?róde? protein zwierz?cych – bia?ka serwatki i bia?ka kurczaka. Takie zestawienie gwarantuje osi?gni?cie profilu aminokwasowego niespotykanego w ?adnym innym preparacie opartym na hydrolizowanych bia?kach. U?ycie w Anabolic Amino® 9000 Mega Tabs®, dodatkowo, hydrolizatu bia?ek kurczaka ponad 6-krotnie podnosi zawarto?? glicyny, a? 2- krotnie L-argininy, 1,8-razy L-proliny i 1,4-razy L-alaniny.Glicyna bierze udzia? w transfekcji sygna?ów w o?rodkowym uk?adzie nerwowym, pe?ni?c funkcj? przeka?nika (aktywator receptora NMDA), stanowi substrat do syntezy sk?adników kwasów nukleinowych (niezb?dne do syntezy bia?ek) oraz przyczynia si? do prawid?owego zachodzenia procesów krwiotwórczych (synteza hemu). L-alanina, natomiast, oprócz funkcji budulcowych bia?ek strukturalnych organizmu, jest wykorzystywana w w?trobie do syntezy glukozy, chroni?c tym samym przed katabolizm mi??niowym (kiedy podana przedtreningowo) lub przyczyniaj?c si? do szybkiego uzupe?nienia rezerw energetycznych i syntezy bia?ek (spo?yta potreningowo).A? 2-krotnie wy?sza zawarto?? L-argininy, w Anabolic Amino® 9000 Mega Tabs®, w porównaniu ze standardowymi hydrolizatami bia?kowymi obecnymi na rynku, powoduje zwi?kszenie syntezy tlenku azotu, pozytywnie wp?ywaj?c na ukrwienie mi??ni i zaopatrzenie je w makrosk?adniki pokarmowe. Dodatkowo, znacz?ca poda? L-argininy w Anabolic Amino® 9000 Mega Tabs®, b?dzie dzia?a?a stymuluj?co na sekrecj? hormonu wzrostu, co szczególnie wa?ne w okresie powysi?kowym. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, i? L-arginina, nale??ca do grupy aminokwasów zasadowych, odgrywa istotn? rol? w utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej organizmu, mocno zaburzonej intensywnym treningiem. Z tego te? powodu, jej niezwykle wysoka zawarto??, w dobrej i taniej od?ywce bia?kowej Anabolic Amino® 9000 jest taka istotna.Najnowsze anaboliczne aminokwasy w formie od?ywki w tabletkach. Dawkowanie kompleksowej od?ywki aminokwasowej Olimp Anabolic Amino 9000 o silnym dzia?aniu anabolicznym, ukierunkowanym na budow? masy mi??ni bez t?uszczu. [PDF, 87KB]L-prolina natomiast, jest kluczowym aminokwasem strukturalnym, odgrywaj?cym istotn? rol? w syntezie bia?ek i metabolizmie ogólnym, szybkim gojeniu si? ran i kontuzji, reakcjach antyoksydacyjnych i odpowiedzi immunologicznej. Jej wysoka zawarto?? w silnym i skutecznym preparacie aminokwasowym Anabolic Amino® 9000, jest zatem, nie do przecenienia.B?yskawiczna kinetyka wch?aniania. B?yskawiczne wysycenie aminokwasami krwi i mi??ni! Oto rewelacyjna od?ywka aminokwasowa – Anabolic Amino 9000 znanej i cenionej marki Olimp.Odnosz?c si? do kinetyki wch?ania niniejszego produktu, opartego na dwu- i trójpeptydach oraz, w znacz?cej mierze, na wolnych aminokwasach, mo?na mie? gwarantuj? b?yskawicznego nasycenie organizmu sportowca niezb?dnymi aminokwasami oraz utrzymanie stanu anabolicznego przez ponad godzin? od momentu spo?ycia. Zastosowanie hydrolizatu bia?ek serwatki (BV=104) dodatkowo nasila absorpcj? bia?ek mi?sa kurczaka. Obydwa ?ród?a protein zapewniaj? utrzymanie w organizmie dodatniego bilansu azotowego, nawet w trakcie trwania najbardziej intensywnych treningów. U?yte hydrolizaty, dodatkowo, gwarantuj? uzyskanie wysokiego poziomu aminokwasów o rozga??zionych ?a?cuchach bocznych (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna; BCAA), tak skutecznych w hamowaniu oko?o treningowego katabolizmu. Dlatego te? bez w?tpienia mo?na stwierdzi?, ?e Anabolic Amino 9000 marki OLIMP to doskona?y suplement dla ka?dego sportowca dyscyplin si?owych, takich jak kulturystyka. Ten rewelacyjny preparat aminokwasowy charakteryzuje si? doskona?? przyswajalno?ci? oraz szybkim tempem wch?aniania.Dla kogo dedykowany jest rodzaj od?ywki aminokwasowej Anabolic Amino 9000 Mega Tabs?Silny i skuteczny preparat aminokwasowy Anabolic Amino 9000 przeznaczony jest dla wszystkich osób wykazuj?cych zwi?kszone zapotrzebowanie na doskona?ej jako?ci, bardzo szybko przyswajalne, bia?ko. Szczególnie jednak suplement diety Anabolic Amino 9000 polecany jest dla wszystkich osób d???cych do szybkiego rozwoju bezt?uszczowej masy mi??niowej oraz si?y, czyli g?ównie dla sportowców wyczynowych (kulturystów, ci??arowców), ale i tych ?wicz?cych rekreacyjnie. Dobra i tania od?ywka aminokwasowa Anabolic Amino 9000 stanowi doskona?e uzupe?nienie regeneracyjnych protein dla zawodników dyscyplin wytrzyma?o?ciowych i sportów walki, w okresie przygotowawczym, jak i przedstartowej redukcji wagi cia?a. Anabolic Amino® 9000 to mega hardcore od?ywka, która jest idealnym uzupe?nieniem diety osób nara?onych na niedobór pierwiastków egzogennych, dla osób z nadwag?, chc?cych pozby? si? nadmiaru tkanki t?uszczowej oraz dla osób prowadz?cych aktywny tryb ?ycia, jako dodatkowe ?ród?o bia?ka pozytywnie wp?ywaj?ce na regeneracj? mi??niow? organizmu. Tanie i dobre aminokwasy Anabolic Amino® 9000 doskonale spe?niaj? oczekiwania kobiet, które cz?sto zaniedbuj? kwestie odpowiedniej poda?y bia?ka w okresie redukcji wagi cia?a.Z czym mo?na ??czy? aminokwasy Anabolic Amino 9000?Silny i skuteczny preparat zawieraj?cy najlepszej jako?ci aminokwasy Anabolic Amino® 9000 Mega Tabs® idealnie wspó?gra z innymi suplementami i od?ywkami sportowymi. W celu maksymalnego zwi?kszenia przyrostów wysokiej jako?ci masy mi??niowej sugeruje si? ??czenie, w okresie potreningowym, niniejszego preparatu z od?ywk? w?glowodanow? oraz z chelatem kreatynowym magnezu , w ilo?ci zalecanej przez producenta. Znamiennym suplementem wykazuj?cym synergizm dzia?ania b?d? równie? preparaty podnosz?ce poziom testosteronu.W celu maksymalizacji redukcji tkanki t?uszczowej zaleca si? ??czenie, w okresie przedtreningowym, Anabolic Amino® 9000 z wybranym produktem termogenicznym firmy OLIMP.Rewelacyjny typ od?ywki aminokwasowej Anabolic Amino 9000 w tabletkach to pierwszy preparat na rynku skomponowany przy u?yciu odpowiednich hydrolizatów okre?lonych ?róde? bia?ka, wszystko po to, by oprócz typowych profitów oferowanych przez standardowe produkty, oparte na hydrolizacie bia?ek serwatki, nasili? inne procesy metaboliczne, kluczowe dla harmonicznego rozwoju sylwetki sportowca i jego zdolno?ci wysi?kowej.Budowanie formy to troska nie tylko o mi??nie, ale te? integralno?? wszelkich procesów metabolicznych prowadz?cych do ich rozwoju, jak i poprawy ogólnej wydolno?ci. ANABOLIC AMINO® 9000 MEGA TABS® to odpowied? Olimp Laboratories® dla wszystkich podchodz?cych profesjonalnie i kompleksowo, do uprawiania sportu.Kulturystyczny sklep z Gliwic przygotowa? kompleksow? ofert? na tanie od?ywki i najlepsze suplementy do budowy masy mi??ni OLIMP, znanego i cenionego polskiego wytwórcy najwy?szej jako?ci produktów dla sportowców.Producent unikalnej kompozycji aminokwasowej – Anabolic Amino 9000 Mega Tabs:OLIMP Sport NutritionZobacz wszystkie silne i skuteczne suplementy diety z kategorii: tanie aminokwasy doskona?e uzupe?nienie diety sportowców, którzy pragn? zbudowa? mega hardcore mas? mi??niow? lub w trakcie definicji rze?by mi??ni.Sk?ad produktu Anabolic Amino 9000 Mega Tabs:Zawarto??:w jednej tabletcew pi?ciu tabletkachw 100 gAminokwasy ??cznie1800 mg9000 mg75 gL-Kwas glutaminowy 261 mg 1305 mg 10,9 g* L-Leucyna 141 mg 705 mg 5,9 gL-Kwas asparaginowy 161 mg 805 mg 6,7 g*L-Lizyna 128 mg 640 mg 5,3 gL-Prolina 173 mg 865 mg 7,2 g*L-Walina 76 mg 380 mg 3,2 g* L-Izoleucyna 67 mg 335 mg 2,8 g* L-Treonina 69 mg 345 mg 2,9 gL-Alanina 136 mg 680 mg 5,7 gL-Seryna 69 mg 345 mg 2,9 g*L-Fenyloalanina 54 mg 270 mg 2,2 gL-Tyrozyna 37 mg 185 mg 1,5 gL-Arginina 111 mg 555 mg 4,6 gL-Glicyna 218 mg 1090 mg 9,1 g*L-Metionina 31 mg 155 mg 1,3 g*L-Histydyna 26 mg 130 mg 1,1 g*L-Cysteina 27 mg 135 mg 1,1 g* L-Tryptofan 15 mg 75 mg 0,6 g* Aminokwasy egzogenneSk?ad od?ywki anabolicznej: Anabolic Amino 9000 blend (hydrolizat bia?ek serwatkowych, hydrolizat bia?ek kurczaka); hydrolizat kolagenu, fosforan wapnia – substancje pomocnicze, celuloza mikrokrystaliczna, dwutlenek krzemu – substancje wype?niaj?ce, stearynian magnezu – substancja przeciwzbrylaj?ca, aromat.Dawkowanie oraz sposób u?ycia aminokwasów marki Olimp Anabolic Amino 9000:Najlepszy czas spo?ycia aminokwasów to trzy momenty w ci?gu dnia: zaraz po przebudzeniu na czczo, 30 min przed treningiem i natychmiast po treningu.Zalecana dzienna porcja jest zale?na od wagi cia?a:poni?ej 70 kg – 6 tab. (3 x 2 tabl.)70 kg – 90 kg – 9 tab. (3 x 3 tabl.)90 kg – 105 kg – 12 tab. (3 x 4 tabl.)powy?ej 105 kg -15 tab. (3 x 5 tabl.)

Olimp: Aminokwasy i glutaminy

felgi mercedes 18, bmw z2, trzymanie kierownicy, volkswagen modlniczka, renault samsung, jeep cherokee spalanie, dopasowanie felg do auta, salon tesli w polsce, co to jest ad blue, samochody wyścigowe gry, utrudnienia w ruchu drogowym, afr co to

yyyyy