Opony Falken AS210 245/50R19 105V XL

684,45

SKU: 070ba2987672 Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

Opony Falken AS210 245/50R19 105V XL

Opony ca?oroczne Falken Euroall Season AS210 w rozmiarze 245/50 R19 105V XL

Opona ca?oroczna Falken Euroall Season AS210 245/50 R19 w prezentowanym przypadku ma indeks pr?dko?ci V i indeks no?no?ci 105. Oznacza to, ?e przy je?dzie z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 240 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 925 kg. Oznaczenie rozmiaru omawianych opon wielosezonowych Falken Euroall Season AS210 245/50 R19 nale?y czyta? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? w milimetrach, czyli tutaj 245 mm. Druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci – w tym modelu jest to 50% z 245, czyli 122,50 mm. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model 245/50 R19 – tutaj 19 cali. Litera to z kolei typ konstrukcji opony. Opony ca?oroczne Falken Euroall Season AS210 w rozmiarze 245/50 R19 s? montowane w samochodach typu: VW Golf, Chevrolet Captiva, Ford Galaxy, Seat Leon czy Volvo S60.

Opona osobowa

Euroall Season AS210 w rozmiarze 245/50 R19 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe produkowane s? z my?l? o ró?nego rodzaju samochodach – od ma?ych aut miejskich po mocne sportowe. Najcz??ciej wyposa?one s? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Mog? w nich by? równie? zastosowane dodatkowe rozwi?zania, jak rant ochronny felgi, technologia Run Flat (umo?liwiaj?ca jazd? po przebiciu) czy wzmocniona konstrukcja. Opony osobowe s? dost?pne w ramach trzech klas: ekonomicznej (najbardziej atrakcyjne cenowo), ?redniej (optymalny stosunek cena-jako??) i premium (najwy?szy poziom osi?gów, nowoczesna technologia).

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz najlepszy stosunek ceny do jako?ci

Opony firmy Falken pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej sprawdz? si? w wi?kszo?ci popularnych samochodów. To modele o zrównowa?onych osi?gach, które gwarantuj? krótk? drog? hamowania, komfort i bezpiecze?stwo jazdy zarówno w mie?cie, jak i w trasie. Ze wzgl?du na te zalety, a tak?e zoptymalizowan? cen?, to bardzo popularny segment opon w?ród u?ytkowników preferuj?cych umiarkowany styl jazdy. Jacy producenci opon klasy ?redniej ciesz? si? najwi?kszym zaufaniem kierowców? To g?ównie Falken, Fulda, Firestone, Toyo i Kumho.

Etykieta unijna opon Euroall Season AS210 245/50 R19 czyli ocena spalania, ha?asu i…

Spalanie paliwa Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Jako ciekawostk? dodam, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 19 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa) – uzyska? ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii oporów toczenia. Hamowanie na mokrym Przyczepno?? na mokrej nawierzchni jest jednym z trzech parametrów, jakie s? zawarte na unijnej etykiecie do??czanej do opon. Parametr ten jest niezwykle wa?ny przy wyborze opon przez kierowców, dlatego jego porównanie mi?dzy poszczególnymi modelami mo?e pomóc w trafnym zakupie. Przyczepno?? na mokrym jest wyra?ana w postaci liter od A do G, przy czym oceny D i G nie s? u?ywane, a A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Dla samochodów osobowych ró?nica pomi?dzy ocenami od A do F jest znacz?ca i wynosi ponad 18 metrów. Wspomn? tak?e, ?e 2 produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony Euroall Season AS210 (model) oraz 19 cali (?rednica) – uzyska?y ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Ha?as na zewn?trz Symbol trzech fal d?wi?kowych umieszczonych na etykiecie unijnej do??czonej do opon okre?la ha?as zewn?trzny generowany przez opon? podczas jazdy To parametr wp?ywaj?cy na komfort jazdy, dlatego warto zwróci? na niego uwag? wybieraj?c ogumienie. Jedna fala oznacza niski poziom g?o?no?ci, podczas gdy trzy fale – najwi?kszy. Poziom g?o?no?ci oblicza si? na podstawie skali logarytmicznej, co oznacza, ?e opona z trzema falami jest a? czterokrotnie g?o?niejsza od modelu zaklasyfikowanego jedn? fal?. Na koniec informacja, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony 245/50 R19 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon) – uzyska? ocen? „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii generowanego ha?asu.

Firma Falken

Falken to producent opon UHP zapewniaj?cych dynamiczn? jazd? i pozwalaj?cych korzysta? z pe?nej mocy w samochodach o du?ej pojemno?ci silnika. Marka oferuje opony klasy ?redniej, które charakteryzuje doskona?e zachowanie na drodze i bezpiecze?stwo prowadzenia. Oprócz opon UHP, w fabrykach Falken powstaj? tak?e opony dedykowane samochodom dostawczym, ci??arowym i autom typu SUV. Opony marki udowadniaj? swoje w?a?ciwo?ci dzi?ki temu, ?e firma aktywnie uczestniczy i sponsoruje najwi?ksze ?wiatowe wy?cigi, takie, jak np. 24 Hours Nürburgring.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Falken Euroall Season AS210 245/50 R19 105V? Poznaj jej wady i zalety

Model Euroall Season AS210 (Falken) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy, obok asymetrycznego, jest obecnie najcz??ciej stosowanym rozwi?zaniem w przypadku opon osobowych. Uk?ad rowków w oponach kierunkowych przypomina litery „V”, „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Takie rozwi?zanie zapewnia 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami bie?nika. Ponadto opony kierunkowe zapewniaj? wysok? stabilno?? i sterowno?? pojazdu podczas jazdy na wprost i wed?ug wielu kierowców maj? bardzo atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 105V, XL, MFS oraz 3PMSF, M+S

Napisy „105” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 925 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). Akronim MFS oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi.

Opona na sezon letni oraz zimowy

Falken Euroall Season AS210 245/50 R19 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne s? dla ciebie, je?eli je?dzisz g?ównie w mie?cie, pokonujesz niewielkie odleg?o?ci i preferujesz spokojny styl jazdy. To ogumienie ??czy w sobie kluczowe funkcje opon zimowych i letnich, zapewniaj?c bezpieczn? jazd? przez ca?y rok. Zoptymalizowana mieszanka i bie?nik pozwalaj? na zachowanie stabilno?ci podczas ch?odniejszych i cieplejszych miesi?cy. Jest to jednak rozwi?zanie kompromisowe – w przypadku, gdy oczekujesz maksymalnych osi?gów bez wzgl?du na pogod?, lepiej zdecydowa? si? na opony dedykowane danej porze roku.

Gwarancja na opony Euroall Season AS210

Gwarancja udzielana na opony Falken obowi?zuje przez 5 lat od daty produkcji. W przypadku zauwa?enia nieprawid?owo?ci warto jak najszybciej skonsultowa? si? ze specjalist? i z?o?y? pisemn? reklamacj?, poniewa? im szybciej od zakupu to uczynimy, tym wi?ksza szansa na odzyskanie pieni?dzy. Gwarancja producenta nie obejmuje m.in. przedwczesnego starcia i nierównomiernego zu?ycia bie?nika, a tak?e uszkodze? mechanicznych. W przypadku uznania reklamacji zostanie zwrócony koszt zakupu opony, pomniejszony o dop?at? wyliczon? na podstawie pozosta?ej g??boko?ci bie?nika.

Falken: Opony ca?oroczne

czy ufg zawsze wykryje brak oc, opel astra 1.4 turbo dane techniczne, toyota verso wymiary, quad 700, kobylanka, new holland t7060, skoda superb 2 opinie, skoda skala, audi a4 b6 1.9 tdi spalanie, suv modele

yyyyy