NO-NAME Przetwornica napi?cia IPS 1000 24/230V

179,00

Opis

NO-NAME Przetwornica napi?cia IPS 1000 24/230V

Nowoczesna przetwornica napi?cia IPS 1000 24/230V doskonale sprawdzi si? na biwaku, wyje?dzie w plener czy ka?dej innej sytuacji braku bezpo?redniego dost?pu do sieci elektrycznej. Model jest zasilany przez przewody pod??czane do akumulatora i jest przeznaczony do u?ycia z instalacj? samochodow? o napi?ciu 24 V. Przetwornica pozwoli zasila? urz?dzenia wymagaj?ce zasilania sieciowego pr?dem przemiennym 230 V 50-60 Hz. Oferowana moc ci?g?a wynosi 700 W, a moc chwilowa to 1000 W. Wa?n? zalet? przetwornic z serii IPS jest charakterystyka przebiegu napi?cia wyj?ciowego. Jest to sinusoida modyfikowana, której warto?? skuteczna jest zbli?ona do warto?ci skutecznej wyst?puj?cej w sieci energetycznej. Przek?ada si? to na zwi?kszenie bezawaryjno?ci oraz zapewnia lepsz? stabilno?? pracy zasilanych z przetwornicy urz?dze?. Szereg zabezpiecze? odpowiada za bezpieczn? eksploatacj? przetwornicy chroni?c zarówno pod??czone urz?dzenia, jak równie? instalacj? elektryczn? pojazdu. Przetwornica wy??czy si? automatycznie w przypadku, kiedy obci??enie wzro?nie powy?ej 120%, a tak?e w przypadku zwarcia. Zabezpieczenie przed niskim napi?ciem aktywuje si? w momencie spadku napi?cia w sieci elektrycznej pojazdu, co gwarantuje przetwornicy optymalne parametry zasilania. Do produkcji przetwornicy napi?cia IPS 1000 24/230V wykorzystano podzespo?y wysokiej jako?ci. Ka?dy detal konstrukcji zosta? starannie dopracowany w celu zapewnienia doskona?ej sprawno?ci i bezpiecze?stwa eksploatacji. Dzi?ki temu model zapewnia wysok? niezawodno??, trwa?o?? i komfort u?ytkowania.

VOLT: Przetwornice napi?cia

toyota corolla 2004 1.4, yaris turbo, filip n rajdowy mistrz polski, mercedes w460, lodówka do samochodu, a3 8p 2.0 tdi, octavia nowa, pasy samochodowe w ciąży, tiguan ii

yyyyy