Michelin PRIMACY 4 225/55R18 102V XL

611,31

SKU: eac580e6a96f Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

Michelin PRIMACY 4 225/55R18 102V XL

Opony letnie Michelin Primacy 4 w rozmiarze 225/55 R18 102V XL, S1

Opony letnie Michelin Primacy 4 zosta?y zaprojektowane z my?l? o spe?nieniu oczekiwa? kierowców samochodów typu Subaru Forester (SJ), Hyundai ix35 (I), Peugeot 5008 (II), Peugeot 3008 (II), Mitsubishi Outlander (III FL) czy Mitsubishi ASX (I Facelift). Prezentowany produkt ma rozmiar 225/55 R18, co oznacza, ?e jego szeroko?? wynosi 225 mm, wysoko?? profilu 123,75 mm (55 w rozmiarze to procent z szeroko?ci), a ?rednica 18 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy oznacza typ konstrukcji opony – mo?e by? radialna lub diagonalna. W oponach osobowych mamy do czynienia z t? pierwsz?. Opony Michelin Primacy 4 225/55 R18 maj? indeks pr?dko?ci wynosz?cy V (dopuszczalna pr?dko?? 240 km/h) i indeks no?no?ci 102 przek?adaj?cy si? dopuszczalne obci??enie 850 kg.

Opona do samochodu osobowego

Opony osobowe to modele zaprojektowane z my?l? o ró?nego rodzaju samochodach: ma?olitra?owych aut miejskich, przez rodzinne sedany czy kombi po auta sportowe i limuzyny. Tego typu produkty najcz??ciej wyposa?one s? w kierunkowy lub asymetryczny bie?nik (pierwsza nich jest cz??ciej spotykana w modelach zimowych, a druga w produktach przeznaczonych o mocniejszych samochodów). Opony osobowe dost?pne s? w ramach klas ekonomicznej, ?redniej i premium. Mog? mie? wzmocnion? konstrukcj?, technologi? Run Flat czy rant ochronny felgi.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony klasy premium to najnowocze?niejsze produkty na rynku. Oferuj? najwy?szy poziom osi?gów i s? wyposa?one w nowatorskie rozwi?zania technologicznie. W zwi?zku z tym cz?sto montowane s? w samochodach o du?ej mocy, pokonuj?cych du?e przebiegi roczne czy przez kierowców o dynamicznym stylu jazdy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli. Opony klasy premium najcz??ciej zajmuj? czo?owe pozycje w testach i s? polecane przez wi?kszo?? kierowców.

Etykieta unijna opon Primacy 4 225/55 R18 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa Opory toczenia maj? wp?yw na zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najlepszymi i najbardziej oszcz?dnymi oponami s? modele oznaczone liter? „A” – najmniej ekonomiczne ogumienie zaliczane jest do klasy „G”. Klasy „D” nie stosuje si? w odniesieniu do samochodów osobowych. Jako ciekawostk? dodam, i? 2 produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Michelin (producent), letnie (sezon) oraz 225/55 R18 (rozmiar) – uzyska?y ocen? „A” na etykiecie unijnej w kategorii oporów toczenia. Hamowanie na mokrym Bezpiecze?stwo jazdy uzale?nione jest w du?ej mierze od przyczepno?ci opony na mokrej nawierzchni. Droga hamowania w takich warunkach oceniana jest z pomoc? siedmiostopniowej skali literowej. Najlepsze modele nagradzane s? liter? „A” – najs?absze zalicza si? do klasy „G”. Wspomn? tak?e, ?e 181 produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony letnie (sezon), 18 cali (?rednica) oraz premium (klasa) – uzyska?o ocen? „A” na etykiecie unijnej w kategorii przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Ha?as na zewn?trz Nat??enie ha?asu podczas pracy opony oznaczane jest warto?ci? liczbow? podan? w decybelach (dB) oraz graficznym znakiem z jedn? fal? (ha?as co najmniej 3 dB poni?ej limitu UE), dwoma falami (ha?as na poziomie równym lub ni?szym maksymalnie o 3dB od limitu UE) oraz trzema falami (nat??enie powy?ej limitu unijnego). Na koniec informacja, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony 225/55 R18 (rozmiar) oraz letnie (sezon) – uzyska? ocen? „67 dB” na etykiecie unijnej w kategorii generowanego ha?asu.

Firma Michelin

Opony Michelin pochodz? z Francji i s? produkowane od ponad 100 lat. Marka jest obecnie zaliczana do klasy premium – jej modele charakteryzuj? si? wysokim poziomem osi?gów, co znajduje potwierdzenie w rankingach opon, opiniach u?ytkowników i na europejskich etykietach. Na oponach Michelin mo?na podró?owa? bezpiecznie, komfortowo i oszcz?dnie niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze. Opony Michelin dost?pne s? do ró?nego rodzaju pojazdów na sezon letni, zimowy lub w wariancie ca?orocznym.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Bie?nik asymetryczny bardzo cz?sto mo?na spotka? w oponach przeznaczonych do samochodów o du?ej mocy (typu SUV, luksusowych limuzyn czy o sportowym charakterze). Tego typu rze?ba dzieli si? na cz??ci zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich jest odpowiedzialna za utrzymanie przyczepno?ci w zakr?tach, a druga za efektywne hamowanie i przyspieszanie oraz odprowadzanie wody. Warto pami?ta?, ?e bie?nik asymetryczny charakteryzuje si? tak?e wysok? odporno?ci? na nierównomierne i przyspieszone zu?ycie.

Oznaczenia 102V, XL oraz S1

Napisy „102” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 850 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie S1 – opona o obni?onych oporach toczenia. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona na sezon letni

Opony letnie maj? za zadanie zapewni? bezpieczne i komfortowe prowadzenie samochodu na suchej i mokrej nawierzchni w temperaturach od 7 stopni powy?ej zera a? po typowe dla letnich upa?ów. Wiele opon letnich oferuje tak?e ma?e opory toczenia, które wp?ywaj? na poziom spalania paliwa przez samochód. Opony letnie najcz??ciej s? wyposa?one w bie?nik kierunkowy lub asymetryczny (rze?ba symetryczna wyst?puje jedynie w oponach dostawczych czy ci??arowych). Przed zakupem opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, wynikami testów i opiniami u?ytkowników na temat poszczególnych modeli.

Gwarancja na opony Primacy 4

Gwarancja na opony Michelin obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu produktu i standardowo obejmuje wszelkie wady zwi?zane z jako?ci? wykonania czy materia?ów u?ytych do produkcji opony. Je?li model zostanie oddany do reklamacji i po przeprowadzonej ekspertyzie zostanie ona uznana, to w przypadku opon zu?ytych w mniejszym stopniu ni? 20%, producent zwróci 100% warto?ci wadliwego produktu. W innym wypadku udzieli rekompensaty w wysoko?ci proporcjonalnej do jego stopnia zu?ycia.

Opinie kierowców rozmiaru 225/55 R18 o oponach Michelin Primacy 4

W Internecie (na forach dyskusyjnych, porównywarkach cenowych czy portalach spo?eczno?ciowych) mo?na znale?? tysi?ce opinii o oponach letnich Michelin. W wi?kszo?ci przypadków potwierdzaj? one wyniki produktów opon marki w testach, parametry z etykiet czy deklaracje producenta zwi?zane z osi?gami. Przyk?adowe opinie o oponach letnich Michelin: „opony spe?ni?y moje oczekiwania w 100% – dobre na suchej i mokrej nawierzchni, nie wida? zu?ycia, komfort jazdy bardzo w porz?dku”; „bardzo dobre osi?gi w ró?nych warunkach, przyjemnie si? prowadz?”.

Michelin: Opony letnie

toyota chr 2018, zakaz wakacyjny polska, grupa vag, bmw e36 1.6 spalanie, kamper w środku, perły motoryzacji w polsce, peugeot 207 2012, postój, skrzynia dsg passat b6 opinie, czy jest zakaz przemieszczania się, ford escape sprzedam, ford mondeo mk3 2.0 tdci dane techniczne, landrover, dacia spalanie, hyundai i30 kontrolki, passat cc 2008, uszczelniacz do układu chłodzenia, acura polska, belarus 952.2

yyyyy