Nokian Tyres Powerproof 225/40R19 93Y XLFR

648,00

Opis

Nokian Tyres Powerproof 225/40R19 93Y XLFR

Opony letnie Nokian Powerproof w rozmiarze 225/40 R19 93Y XL

Jak nale?y interpretowa? rozmiar 225/40 R19 omawianych opon letnich? Pierwsza liczba w rozmiarze okre?la jej szeroko?? i jest zazwyczaj podawana w milimetrach – w tym przypadku jest to 225 mm (22,50 cm). Druga liczba to wysoko?? profilu opony – warto?? ta jest w rozmiarze podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 40 to nic innego jak 40% z 225, czyli 90 mm. Litera to typ konstrukcji opony, najcz??ciej spotykane „R” to budowa radialna. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 19 cali, czyli 48,26 cm. Prezentowane opony Nokian Powerproof 225/40 R19 maj? indeks no?no?ci 93 – najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? wynosi tu 650 kg. Z kolei maksymalna dopuszczalna pr?dko??, z jak? mo?na jecha? na tym modelu to 300 km/h, co daje indeks pr?dko?ci Y. Model letni Nokian Powerproof 225/40 R19 w ramach europejskiego systemu etykiet otrzyma? klas? C za poziom oporów toczenia, klas? A za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 69 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony letnie Nokian Powerproof 225/40 R19 s? projektowane z my?l? o samochodach typu BMW Seria 3 (F30), Volvo V60, Audi Q7, Peugeot 5008 czy Volvo XC90.

Opony do auta osobowego

Opony osobowe to zdecydowanie najwi?kszy segment ogumienia. Kierowcy samochodów klasy miejskiej, kompaktowej, ?redniej czy wy?szej mog? wybiera? spo?ród tysi?cy produktów pozycjonowanych w klasach ekonomicznej, medium i premium. Opony osobowe maj? za zadanie zapewni? nie tylko bezpieczn?, ale te? komfortow? i oszcz?dn? jazd?. Najcz??ciej posiadaj? bie?nik asymetryczny lub kierunkowy. Przed zakupem opon osobowych warto zapozna? si? z ich testami, etykietami i opiniami u?ytkowników zamieszczonymi w Internecie.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony klasy premium (zwanej te? wy?sz?) to najbardziej zaawansowane technologicznie modele na rynku. Wynika to z faktu stosowania innowacyjnych metod produkcji i doskona?ych jako?ciowo materia?ów. W?ród ogumienia tego segmentu najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si?: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian, Pirelli, Vredestein czy Yokohama. Na zakup opon klasy premium najcz??ciej decyduj? si? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cy mocny samochód czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku.

Etykieta unijna opon Powerproof 225/40 R19 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa – ocena C Etykieta unijna na oponach zawiera mi?dzy innymi informacje o oporach toczenia danego produktu. Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y (mi?dzy innymi tarcie, opór powietrza itp.), co w uproszczeniu przek?ada si? na ilo?? energii potrzebnej do wprawienia ko?a w ruch, czy utrzymania po??danej pr?dko?ci. Im wi?ksze opory toczenia, tym wi?ksze spalanie paliwa i emisja spalin przez samochód. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza), przy czym klasa D nie jest stosowana. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Nokian (producent), letnie (sezon) oraz 225/40 R19 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena A Przyczepno?? na mokrej nawierzchni okre?la d?ugo?? drogi hamowania i bezpiecze?stwo jazdy po jezdni pokrytej wod?. Tu równie? stosuje si? skal? siedmiostopniow?, w której najwy?sze osi?gi nagradzane s? klas? „A”, a kolejne litery od „B” do „G” oznaczaj? coraz s?absze zachowanie na mokrej drodze. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 10 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 225/40 R19 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Pracuj?ca opona generuje ha?as – wysokie jego nat??enie sprawia, ?e jazda jest niekomfortowa. Dlatego te? na etykiecie podaje si? jego warto?? w decybelach i przydziela ka?d? opon? do jednej z trzech klas g?o?no?ci, oznaczanych graficznie jedn?, dwiema lub trzema symbolami fali. Wynik „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Powerproof (model) oraz 19 cali (?rednica).

Firma Nokian

Nokian to producent opon premium, który pochodzi z mro?nej Finlandii. Produkty marki przed dopuszczeniem do sprzeda?y s? testowane w najbardziej ekstremalnych warunkach, dlatego idealnie sprawdzaj? si? w zmiennej aurze Europy ?rodkowej – dotyczy to zarówno letnich, jak i zimowych opon Nokian. Doskona?e prowadzenie, niski poziom ha?asu i spalania paliwa to zas?uga nowoczesnych i ekologicznych technologii wykorzystywanych podczas produkcji. Opony Nokian ciesz? si? pozytywnymi opiniami u?ytkowników i zdobywaj? doskona?e miejsca w testach.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Bie?nik asymetryczny najcz??ciej jest stosowany w przypadku opon przeznaczonych do samochodów o wi?kszej mocy. Taka rze?ba dzieli si? na dwa obszary: zewn?trzny i wewn?trzny, które odpowiedzialne s? za ró?ne grupy osi?gów. Pierwszy odpowiada za sprawno?? manewrowania czy te? umo?liwia dynamiczne pokonywanie zakr?tów. Zadaniem drugiego jest g?ównie odprowadzanie wody. Do zalet opon asymetrycznych nale?? te? równomierne zu?ycie, dobre t?umienie wibracji i atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 93Y oraz XL

Napisy „93” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 650 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony letnie

Opony letnie to modele klas ekonomicznej, ?redniej i premium, które oferuj? najlepszy poziom osi?gów w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni (gdy ?rednia dobowa temperatura regularnie przekracza 7 st. C). Zadaniem opon letnich jest zapewnienie bezpiecze?stwa na suchej i mokrej nawierzchni, komfortowego prowadzenia samochodu i optymalnego zu?ycia paliwa. Opony letnie najcz??ciej maj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Przed podj?ciem decyzji o zakupie opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, wynikami testów i opiniami u?ytkowników.

Gwarancja na opony Powerproof

Ka?dy kupuj?cy opony Nokian otrzymuje na nie 5-letni? gwarancj? liczon? od daty zakupu. Reklamacji podlegaj? wszelkie wady wynikaj?ce z materia?ów u?ytych do produkcji, jako?ci wykonania czy konstrukcji oraz modele po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e zosta?o ono wykonane przez firm? Nokian lub autoryzowany przez ni? serwis. Warto pami?ta?, ?eby opony do ewentualnej reklamacji odda? nie pó?niej ni? 2 miesi?ce po odkryciu wady. W przypadku jej uznania producent zwraca cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (im mniej zu?yta, tym wi?ksza kwota zwrotu).

Opinie kierowców rozmiaru 225/40 R19 o oponach Nokian Powerproof

Opinie o oponach letnich Nokian, które mo?na znale?? na ró?nego rodzaju portalach internetowych potwierdzaj? deklaracje producenta na temat osi?gów poszczególnych modeli. W opiniach o letnich Nokianach mo?na przeczyta?, ?e „maj? krótk? drog? hamowania i s? bardzo komfortowe: dobrze t?umi? nierówno?ci i s? ciche”; „jak na opony klasy premium dost?pne s? w bardzo dobrych cenach”; „sprawnie ruszaj? (nie buksuj?) na mokrej nawierzchni czy piachu, umo?liwiaj? wygodn? jazd? w trasach”.

Nokian Tyres: Opony letnie

audi q5 cena, fiat doblo lpg, audi cennik, peugeot 407 2.0 hdi, honda civic vii, alfa romeo 156 gta, suzuki sx4 s-cross 2018 opinie, opel corsa b 1.4 spalanie, the grand tour spis odcinków, bmw e46 compact wymiary, avensis 1.8 vvti, t roc r line, tiguan allspace otomoto

yyyyy