Nieprzemakalny Ochraniacz Na Materac Pikowany 160X200Cm Chm/Pro/160

80,00

Opis

Nieprzemakalny Ochraniacz Na Materac Pikowany 160X200Cm Chm/Pro/160

Ochraniacz na materac 160 x 200 cmDo ?ó?ka podwójnego o wymiarze 160 x 200 cm u?yj ochraniacza tej samej wielko?ci. Dzi?ki wszytym gumkom w rogach z ?atwo?ci? przymocujesz go tak?e do wysokich materacy. Gumki s? bardzo elastyczne i mocne, ochraniacz nie b?dzie przesuwa? si? podczas snu. Je?li chcesz zabezpieczy? tylko jeden materac, mo?esz zastosowa? ochraniacz o wymiarach 80 x 200 cm.Ochrona materacaOchrona materaca to rzecz wa?niejsza ni? my?lisz. Ka?dy cz?owiek, czy to dziecko, czy doros?y, poci si? z natury. W nocy wypacamy do litra potu, który wnika w prze?cierad?o i rdze? materaca. Ochraniacz na materac zwi?kszy ogóln? higien? ?ó?ka. Dodatkowo chroni przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniami, roztoczami, potem i moczem. Jest to ?wietny pomocnik do ?ó?eczek dzieci?cych lub pierwszych ?ó?ek. Swe miejsce znajdzie tak?e u doros?ych jako ogólne zabezpieczenie materaca, dla seniorów lub przewlekle chorych, którzy musz? le?e? w ?ó?ku. Wodoodporny ochraniacz tworzy ochronn? i nieprzepuszczaj?c? p?ynów warstw?. Nie musisz si? martwi? o spanie na ochraniaczu, górna jego warstwa wykonana jest z delikatnej dla skóry i mi?ej w dotyku mikrofibry.Nieprzepuszczalna cz???Wodoodporne ochraniacze na materac wykonane s? w specjalnej technologii, która gwarantuje wch?anianie p?ynów przy zachowaniu maksymalnego komfortu. Cz??? nieprzepuszczalna sk?ada si? z warstwy polipropylenu, która znajduje si? na spodzie ochraniacza, czyli najbli?ej materaca. Górna warstwa z mi?kkiej mikrofibry zapewnia komfort podczas snu. Pomi?dzy tymi warstwami znajduje si? poliestrowe w?ókno. Poliestrowe w?ókno ma doskona?e w?a?ciwo?ci izolacyjne, jest lekkie i nie zgniata si?. Zapobiega wyst?powaniu roztoczy, grzybów i bakterii. Nadaje si? tak?e dla alergików i astmatyków.?atwe mocowanie do materacaZ ?atwo?ci? przymocujesz nieprzepuszczalne ochraniacze na materace do materacy dzieci?cych i klasycznych. Ka?dy ochraniacz wyposa?ony jest w cztery elastyczne, ale jednocze?nie mocne gumki w rogach. Z ?atwo?ci? je naci?gniesz i zaczepisz pod materacem. Mocne gumki gwarantuj?, ?e ochraniacz nie przesuwa si? podczas snu, ale utrzymuje si? na miejscu.Przed?u?ona ?ywotno?? materacaOchraniacze na materace s? naprawd? ?atwe w utrzymaniu. Przed pierwszym u?yciem upierz ochraniacz i dok?adnie go wysusz. Aby zachowa? wymagane w?a?ciwo?ci, a przede wszystkim nieprzepuszczalno??, zalecamy pranie w maksymalnej temperaturze 60 °C. Przy regularnej zmianie po?cieli wypierz równie? ochraniacz, najlepiej raz na 14 dni. Po wyschni?ciu pozostaw ochraniacz do swobodnego wyschni?cia, nie zalecamy u?ywania suszarki b?bnowej. W ?adnym wypadku nie nale?y go wygotowywa?, wybiela? ani stosowa? innych chemikaliów. Wierzchnia warstwa z mikrofibry nie wymaga prasowania. Po upraniu i wysuszeniu jest ponownie idealnie czysty i gotowy do u?ycia.Czy wiesz, kto z Tob? ?pi?By? mo?e my?lisz, ?e jedyn? osob?, z któr? dzielisz ?ó?ko, jest twój partner lub psi przyjaciel. Ale mylisz si?. Niestety ?pi? tak?e z nami mali nieproszeni go?cie, roztocza. W ?ó?ku maj? idealne warunki do ?ycia. Roztocza uwielbiaj? ciep?o i wilgotno?? po?cieli i materacy. Do ?ycia potrzebuj? jedynie ciemno?ci, wilgoci i temperatury oko?o 24°C. Zapewniamy wszystkie te warunki ka?dej nocy, kiedy pocimy si? do litra potu i tracimy oko?o 1,5 g p?atków skóry. Cho? materac wygl?da jak nowy i spe?nia wszystkie Twoje wymagania, to z higienicznego punktu widzenia jest znacznie gorzej. Podczas kilkuletniego u?ytkowania materaca gromadz? si? roztocza i ich wysi?ki. Czynnik ten mo?e prowadzi? do rozwoju astmy, alergii czy atopowego zapalenia skóry. Wa?ne jest, aby chroni? materac, co wyd?u?y jego ?ywotno?? i zwi?kszy higien? ?ó?ka. ?wietnym rozwi?zaniem jest zastosowanie ochraniacza na materac. Wodoodporny ochraniacz mo?na pra? w temperaturze 60°C, co zabije roztocza. Kilkugodzinny pobyt na s?o?cu lub mrozie tak?e jest dla nich zabójczy. Ochraniacz mo?na regularnie wietrzy? zim? i latem, wystawiaj?c go na dzia?anie wysokich i niskich temperatur.Materia? : 100% mikrofibraZapi?cie : szyte gumy do mocowania do materacaZalecana temperatura prania : 40°CWymagane prasowanie : nie prasowa?, nie wybiela? ani nie czy?ci? chemicznie

: Pokrowce i ochraniacze na materac

jak wymienić drążek kierowniczy, wywrotka 6×4, umowa kupna sprzedaży samochodu obcokrajowcowi wzór, imperial all season driver opinie, s max 2016, wymiana opon mandaty

yyyyy