Opona Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/40R18 95Y XL

530,77

Opis

Opona Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/40R18 95Y XL

Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 w rozmiarze 235/40 R18 95Y XL

Opona letnia Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/40 R18 w prezentowanym przypadku ma indeks pr?dko?ci Y i indeks no?no?ci 95. Oznacza to, ?e przy je?dzie z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 300 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 690 kg. Oznaczenie rozmiaru omawianych opon letnich Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/40 R18 nale?y czyta? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? w milimetrach, czyli tutaj 235 mm. Druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci – w tym modelu jest to 40% z 235, czyli 94 mm. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model 235/40 R18 – tutaj 18 cali. Litera to z kolei typ konstrukcji opony. Etykieta opon letnich Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 235/40 R18 wygl?da nast?puj?co: ocena „C” za poziom oporów toczenia, „A” za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 70 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony letnie Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 w rozmiarze 235/40 R18 s? montowane w samochodach typu: VW Passat (B6), Ford Focus (III), Mercedes CLA (117), Ford Focus (III FL) czy Volvo S60 (II).

Opony osobowe

Opony osobowe to najszerszy segment ogumienia. Zaliczane do tej grupy modele montowane s? w ró?nego rodzaju samochodach – od najmniejszych klasy miejskiej, przez rodzinne sedany i kombi, a? po luksusowe limuzyny i sportowe auta o du?ej mocy. W zale?no?ci od mocy posiadanego samochodu, preferowanego stylu jazdy czy posiadanego bud?etu mo?na wybiera? w?ród opon osobowych klasy ekonomicznej, ?redniej i premium. Opony osobowe powinny oferowa? dobr? przyczepno?? oraz ekonomi? i komfort podró?owania.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Modele opon klasy premium produkowane s? w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i z najlepszych sk?adników. W efekcie cechuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów (bezpiecze?stwo, komfort, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie) i montowane s? przez kierowców o agresywnym stylu jazdy, do mocnych samochodów lub przez osoby cz?sto wyruszaj?ce w d?ugie trasy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli – uznawane s? one za najlepsze na rynku.

Etykieta unijna opon Eagle F1 Asymmetric 5 235/40 R18 czyli ocena hamowania, ha?asu i…

Spalanie paliwa – ocena C Etykieta unijna na oponach zawiera mi?dzy innymi informacje o oporach toczenia danego produktu. Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y (mi?dzy innymi tarcie, opór powietrza itp.), co w uproszczeniu przek?ada si? na ilo?? energii potrzebnej do wprawienia ko?a w ruch, czy utrzymania po??danej pr?dko?ci. Im wi?ksze opory toczenia, tym wi?ksze spalanie paliwa i emisja spalin przez samochód. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza), przy czym klasa D nie jest stosowana. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 395 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 18 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena A Etykieta unijna informuje mi?dzy innymi o poziomie przyczepno?ci opon na mokrej nawierzchni. Parametr ten jest oceniany w pomiarze drogi hamowania i si?y tarcia opon w wy?ej wspomnianych warunkach. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni dany model mo?e otrzyma? klasy od A do G. Warto jednak wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia opon o lepszych i gorszych parametrach, a modele z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do sprzeda?y. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony Goodyear (producent), letnie (sezon) oraz 235/40 R18 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Jednym z parametrów, które mo?na porówna? dzi?ki etykiecie do??czonej do opony jest ha?as na zewn?trz auta. Mierzony jest on podczas ruchu i wyra?any w decybelach oraz za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego od jednej do trzech fal, przy czym jedna fala oznacza opony generuj?ce niski ha?as, a trzy – najwi?kszy, jednak wci?? nie przekraczaj?cy obowi?zuj?cej normy. Najcichsze opony s? najbardziej przyjazne ?rodowisku. Nale?y te? pami?ta?, ?e badanie jakiemu obowi?zkowo poddaje si? modele obejmuj? tylko g?o?no?? na zewn?trz auta, a nie w ?rodku pojazdu. Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 235/40 R18 (rozmiar) oraz letnie (sezon).

Firma Goodyear

Opony Goodyear polecane s? kierowcom, którzy oczekuj? najwy?szego poziomu osi?gów niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze. Zalicza si? je do klasy premium, co oznacza, ?e podczas projektowania i produkcji stosowane s? najbardziej nowoczesne materia?y i zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Opony Goodyear oferuj? doskona?? przyczepno?? niezale?nie od pogody, s? komfortowe, ekologiczne oraz bardzo wytrzyma?e. To bez w?tpienia jedne z najlepszych produktów na rynku, co potwierdzaj? mi?dzynarodowe rankingi, opinie u?ytkowników i zaufanie producentów samochodów.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Opony asymetryczne najlepiej sprawdzaj? si? w autach o du?ej mocy, ale mo?na je zamontowa? tak?e w pozosta?ych samochodach osobowych. Cechuj? si? najbardziej nowoczesn? konstrukcj?. Rze?ba bie?nika opon asymetrycznych dzieli si? na cz??? zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza zapewnia stabilno?? na zakr?tach, a druga odprowadza wod?. Do zalet opon asymetrycznych nale?? równie? odporno?? na zu?ycie i dobre t?umienie ha?asów. Podczas monta?u nale?y pami?ta? o za?o?eniu opony asymetrycznej odpowiedni? stron? na feldze (oznaczenie outside/inside).

Oznaczenia 95Y, XL oraz FP

Napisy „95” oraz „Y” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 690 kg) oraz pr?dko?ci (do 300 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Opona z oznaczeniem FP posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opony letnie

Opony letnie maj? za zadanie zapewni? bezpieczne i komfortowe prowadzenie samochodu na suchej i mokrej nawierzchni w temperaturach od 7 stopni powy?ej zera a? po typowe dla letnich upa?ów. Wiele opon letnich oferuje tak?e ma?e opory toczenia, które wp?ywaj? na poziom spalania paliwa przez samochód. Opony letnie najcz??ciej s? wyposa?one w bie?nik kierunkowy lub asymetryczny (rze?ba symetryczna wyst?puje jedynie w oponach dostawczych czy ci??arowych). Przed zakupem opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, wynikami testów i opiniami u?ytkowników na temat poszczególnych modeli.

Gwarancja na opony Eagle F1 Asymmetric 5

Ka?dy producent gwarantuje, ?e oferowane przez niego opony s? wolne od wad, ale mo?e si? zdarzy?, ?e zacznie si? z nimi dzia? co? niepokoj?cego. Wówczas kierowca mo?e skorzysta? z gwarancji, która w przypadku opon Goodyear obowi?zuje przez 5 lat od daty ich produkcji. Gwarancja na opony Goodyear standardowo dotyczy wszelkich wad zwi?zanych z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. W przypadku uznania reklamacji udzielana jest rekompensata w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia wadliwego modelu.

Opinie kierowców rozmiaru 235/40 R18 o oponach Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5

Opony Goodyear zaliczane s? do klasy premium, poniewa? s? produkowane w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i oferuj? osi?gi na najwy?szym poziomie. Opinie o oponach letnich Goodyear prezentuj? si? nast?puj?co: „nie mam ?adnych zastrze?e? do tych opon, doskona?e na zakr?tach, ?wietne na mokrej nawierzchni – jestem bardzo zadowolony za zakupu”; „dobrze trzymaj? si? drogi na ?ukach, opony dla ceni?cych sobie komfort jazdy”; „spad?o spalanie, a droga hamowania z du?ych pr?dko?ci potrafi zaskoczy? na plus”.

Goodyear: Opony letnie

ile kosztuje zbieżność kół 2018, mocowanie isofix, peugeot 308 2014, felgi aluminiowe opel, nowy sącz auto komis, mazda 5 bagażnik, przyszłe youngtimery, suzuki s4, lada vesta cena, samochód rajdowy, kia x ceed cena, audi a8 d2 2.8

yyyyy