Opony Bridgestone Dueler H/L 400 265/50R19 110H

947,00

Opis

Opony Bridgestone Dueler H/L 400 265/50R19 110H

Opony letnie Bridgestone Dueler H/L 400 w rozmiarze 265/50 R19 110H XL, AO

Opony Bridgestone Dueler H/L 400 265/50 R19 110 H zosta?y wyprodukowane z my?l? o zapewnieniu bezpiecznego i komfortowego podró?owania. W przypadku rozmiaru 265/50 R19 ich szeroko?? wynosi 265 mm, wysoko?? profilu to procent z szeroko?ci (tutaj 50% z 265 wynosi 132,50), litera stanowi informacj? o typie konstrukcji opony (zwykle radialny, ale niektóre opony maj? te? budow? diagonaln?), a ?rednica felgi przeznaczonej do zamontowania na niej tej opony to 19 cali. Kolejne dwa oznaczenia (110 i H) to odpowiednio indeks no?no?ci i pr?dko?ci opon letnich Bridgestone Dueler H/L 400 265/50 R19. Indeks no?no?ci to najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? i wynosi ona tu 1060 kg, natomiast sama dopuszczalna pr?dko?? w przypadku tych opon to 210 km/h. W ramach europejskiego systemu etykietowania opon model Bridgestone Dueler H/L 400 265/50 R19 otrzyma? klasy E w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, C za opory toczenia oraz warto?? 72 dB za emitowany ha?as zewn?trzny. Omawiany produkt najlepiej sprawdzi si? w samochodach Porsche Cayenne (II FL), Audi Q7 (I), Porsche Cayenne (II), VW Passat czy Citroen C5.

Opony 4×4 / SUV

Dueler H/L 400 w rozmiarze 265/50 R19 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV/4×4 to produkty projektowane z my?l? o samochodach, które s? stosunkowo ci??kie i maj? wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci. Aby zapewni? odpowiedni? stabilno?? pojazdu takie opony maj? wi?ksz? no?no?? i sztywniejsze, cz?sto wzmocnione ?ciany boczne. Jednocze?nie musz? one zagwarantowa? odpowiedni? przyczepno?? i komfort jazdy po asfalcie. Bie?niki opon do aut typu SUV/4×4 s? cz?sto takie same, jak w modelach osobowych (w wielu przypadkach opony SUV to warianty produktów przeznaczonych do osobówek).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony firmy Bridgestone pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony premium s? produkowane mi?dzy innymi przez koncerny Bridgestone, Dunlop, Nokian, Pirelli, Vredestein, Continental czy Hankook. Charakteryzuje je doskona?a stabilno?? w zró?nicowanych warunkach, wysoka odporno?? na zu?ycie, niska emisja ha?asu czy oszcz?dno?? paliwa. W efekcie opony premium zajmuj? czo?owe miejsca w testach organizowanych przez najwi?ksze organizacje i czasopisma motoryzacyjne oraz mog? pochwali? si? pozytywnymi opiniami u?ytkowników. Opony premium to najbardziej zaawansowane technologicznie produkty na rynku.

Etykieta unijna opon Dueler H/L 400 265/50 R19 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Etykieta unijna na oponach informuje mi?dzy innymi o poziomie oporów toczenia, które maj? wp?yw na zu?ycie paliwa przez samochód, a w efekcie emisj? spalin. Im mniejsze opory, tym auto powinno pali? mniej – nawet 0,25 litra na 100 km. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza). Taka skala widnieje na etykietach, ale warto wiedzie?, ?e ocena D nie jest stosowana – jest to tak zwana klasa pusta dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych w tej kategorii. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 357 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 19 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena E Bezpiecze?stwo jazdy uzale?nione jest w du?ej mierze od przyczepno?ci opony na mokrej nawierzchni. Droga hamowania w takich warunkach oceniana jest z pomoc? siedmiostopniowej skali literowej. Najlepsze modele nagradzane s? liter? „A” – najs?absze zalicza si? do klasy „G”. Identyczn? not? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy wytyczne – opony Dueler H/L 400 (model) oraz 19 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska.

Firma Bridgestone

Historia japo?skiego koncernu Bridgestone si?ga 1931 roku, kiedy to w mie?cie Kurume firm? za?o?y? Shojiro Ishibashi. Nazwa Bridgestone jest dos?ownym t?umaczeniem jego nazwiska na j?zyk angielski i oznacza „kamienny most”. Firma dostarcza opony do wszelkiego rodzaju pojazdów, a jej wyroby s? cenione ze wzgl?du na najwy?sz? jako??, wytrzyma?o?? i innowacyjno??. W sk?ad koncernu Bridgestone wchodz? takie marki, jak: Bridgestone, Dayton, Firestone, Road King, Seiberling, Peerless, Gillette i FireStop.

Symetryczna rze?ba bie?nika

Model Dueler H/L 400 (Bridgestone) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rozwi?zanie, które kiedy? by?o stosowane w samochodach osobowych. Obecnie tego typu rze?b? mo?na spotka? g?ównie w modelach przeznaczonych do aut dostawczych i ci??arowych. Cech? charakterystyczn? takich opon jest to, ?e dwie po?owy bie?nika maj? taki sam wzór. W zwi?zku z tym kierunek toczenia czy sposób monta?u nie maj? tu znaczenia. Takimi oponami ?atwo rotowa? na samochodzie, s? odporne na zu?ycie, a ich koszt produkcji jest najni?szy. Z drugiej strony oferuj? przeci?tne osi?gi zwi?zane z bezpiecze?stwem.

Oznaczenia 110H, XL, AO oraz FR

Napisy „110” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1060 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Model Dueler H/L 400 (Bridgestone 265/50 R19) posiada homologacj? AO (Audi, Volkswagen). Akronim FR oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona na sezon letni

Bridgestone Dueler H/L 400 265/50 R19 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie przeznaczone s? do u?ytkowania w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy ?redni dobowy poziom temperatur zaczyna regularnie przekracza? 7 st. C (wynika to z w?a?ciwo?ci ich mieszanek gumowych). Tego typu opony maj? za zadanie zapewni? bezpiecze?stwo na suchej i mokrej nawierzchni, odpowiedni komfort jazdy i optymalne zu?ycie paliwa. Najcz??ciej wyposa?one s? w kierunkowy (doskona?y podczas deszczu) lub asymetryczny bie?nik (wybierany do mocniejszych aut).

Gwarancja na opony Dueler H/L 400

Bridgestone to uznany wytwórca opon, którego produkty obowi?zuj? okre?lone warunki gwarancji. Podlegaj? jej opony w ci?gu pi?ciu lat od daty produkcji i mo?na z niej skorzysta? w przypadku zauwa?enia nieprawid?owo?ci zwi?zanych z wadami produkcyjnymi opony oraz niemo?no?ci? jej wywa?enia. Gwarancja nie obejmuje zewn?trznych uszkodze? mechanicznych oraz defektów wynikaj?cych z nieprawid?owej techniki jazdy, niepoprawnego monta?u i demonta?u, a tak?e z?ych warunków przechowywania. Z tego powodu, w przypadku w?tpliwo?ci warto zasi?gn?? opinii specjalisty z serwisu oponiarskiego.

Opinie kierowców rozmiaru 265/50 R19 o oponach Bridgestone Dueler H/L 400

Opinie o oponach letnich Bridgestone potwierdzaj? ich doskona?? jako??, wysokie osi?gi i bardzo du?y komfort prowadzenia. Te opony klasy premium recenzowane s? w Internecie przez setki kierowców, a znakomita wi?kszo?? opinii jest entuzjastyczna. „Doskona?a jazda w ka?dej sytuacji pogodowej – zarówno na rozgrzanym asfalcie, no i podczas gwa?townych ulew”, nie trac? przyczepno?ci w czasie deszczu i na ostrych zakr?tach, s? bardzo bezpieczne, a to dla mnie wa?ne, bo samochodem wo?? ca?? rodzin?”.

Bridgestone: Opony ca?oroczne

sprzedam smarta, mercedes glc 2020 cena, mercedes viano, jak sprawdzić czy licznik był cofnięty

yyyyy