Opony BFGoodrich URBAN TERRAIN T/A 215/70R16 100H

517,00

Opis

Opony BFGoodrich URBAN TERRAIN T/A 215/70R16 100H

Opony ca?oroczne BFGoodrich Urban Terrain T/A w rozmiarze 215/70 R16 100H

BFGoodrich Urban Terrain T/A to opony ca?oroczne przeznaczone do samochodów typu Honda CR-V (III), Toyota RAV4 (III), Toyota RAV4 (II), Mitsubishi ASX (I Facelift) czy Mitsubishi Outlander (II FL). Prezentowane opony maj? rozmiar 215/70 R16, co oznacza, ?e ich szeroko?? w milimetrach wynosi 215, a wysoko?? profilu to 70 – warto?? ta na ?cianie bocznej jest podawana jako procent z szeroko?ci. W tym przypadku wynosi wi?c ona 150,50 mm. ?rednica prezentowanych opon BFGoodrich Urban Terrain T/A ma z kolei 16 cali, czyli wynosi 40,64 cm. Ich indeks pr?dko?ci to H, co oznacza, ?e dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach wynosi 210 km/h. Indeks no?no?ci to z kolei 100 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 800 kg). Omawiany model ma nast?puj?ce parametry na europejskich etykietach: E za opory toczenia, C w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 70 dB za ha?as zewn?trzny.

Idealny wybór do aut segmentu SUV

Modele opon do samochodów typu SUV/4×4 s? zaprojektowane tak, aby zapewni? bezpieczn?, komfortow? i mo?liwie oszcz?dn? jazd? ci??kim samochodem o wy?ej po?o?onym ?rodku ci??ko?ci w porównaniu do osobówek. Z tego wzgl?du opony do samochodów typu SUV/4×4 maj? wi?ksz? no?no?? i sztywniejsze, cz?sto wzmocnione ?ciany boczne. Warto wiedzie?, ?e bie?niki opon SUV/4×4 zwykle s? takie same albo podobne do modeli osobowych (cz?sto ogumienie do aut SUV to warianty opon osobowych).

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony klasy ?redniej (zwanej te? z ang. medium) s? bardzo popularne w?ród w?a?cicieli samochodów o przeci?tnej mocy (np. klasy kompaktowej), którzy preferuj? umiarkowany styl jazdy i nie pokonuj? bardzo du?ej liczby kilometrów w ci?gu roku. Osi?gi, a co za tym idzie tak?e i ceny, opon klasy ?redniej plasuj? si? pomi?dzy modelami premium a ekonomicznymi (produkty z tej klasy okre?la si? jako maj?ce najlepszy stosunek ceny do jako?ci). Najwi?ksz? popularno?ci? na rynku ciesz? si? w tym segmencie marki: Fulda, Firestone, Kleber, Uniroyal i Hankook.

Etykieta unijna opon Urban Terrain T/A 215/70 R16 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena E Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 12 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 16 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena C Etykieta unijna ocenia mi?dzy innymi przyczepno?? na mokrej nawierzchni. Aby wyznaczy? klasy w ramach tego parametru mierzy si? drog? hamowania opon i ich si?? tarcia o nawierzchni?, a nast?pnie porównuje z wynikami modelu referencyjnego. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni na etykietach opony mog? otrzyma? klasy od A do G. Trzeba jednak pami?ta?, klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli o lepszych i gorszych parametrach, a produkty z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do obrotu. Identyczn? not? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony BFGoodrich (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 215/70 R16 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Umieszczana na oponach etykieta unijna informuje o ha?asie zewn?trznym, który jest przez nie emitowany. Jest to wynik polityki ochrony ?rodowiska prowadzonej przez UE. Dla kierowców z pewno?ci? bardziej istotna by?aby informacja o poziomie ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie pojazdu i ma wp?yw ma komfort podró?owania (szczególnie na d?ugich trasach). W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni w przypadku ha?asu zewn?trznego nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 215/70 R16 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon).

Firma BFGoodrich (marka Michelin)

Opony BFGoodrich zaliczane s? do klasy ?redniej, co oznacza, ?e charakteryzuj? si? najlepszym stosunkiem ceny do jako?ci. Warto wiedzie?, ?e ta ameryka?ska marka jest obecnie cz??ci? koncernu Michelin i wykorzystuje jego zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Sama jednak tak?e mo?e pochwali? si? du?ymi osi?gni?ciami – opony BFGoodrich by?y wykorzystywane mi?dzy innymi w promach kosmicznych. Obecnie najwi?kszym zainteresowaniem kierowców ciesz? si? modele: G-Force Winter 2 (zimowe), G-Grip (letnie) i G-Grip All Season 2 (ca?oroczne) oraz Mud Terrain T/A KM3 i All Terrain T/A KO2 (terenowe).

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Opony z bie?nikiem asymetrycznym dziel? si? na dwa obszary – zewn?trzny i wewn?trzny. Takie modele wygl?da jakby by?y przeci?te na pó?. Ma to ogromny wp?yw na osi?gi takiego ogumienia. Cz??? zewn?trzna odpowiada za trakcj? podczas dynamicznego manewrowania czy pokonywania zakr?tów, a wewn?trzna umo?liwia skuteczne hamowanie i przyspieszanie oraz odprowadza wod? spod opony. Oprócz tego bie?nik asymetryczny jest wyj?tkowo odporny na nieregularne zu?ycie. Opony asymetryczne cz?sto s? montowane w samochodach o du?ej mocy.

Oznaczenia 100H

Napisy „100” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 800 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych.

Opony ca?oroczne

Opony ca?oroczne, zwane te? wielosezonowymi, polecane s? kierowcom, którzy mieszkaj? w miejscu o ?agodnym klimacie (zima bez du?ych mrozów, lato bez upa?ów). Ich w?a?ciwo?ci stanowi? kompromis pomi?dzy osi?gami opon letnich i zimowych. Opony ca?oroczne przystosowane s? do jazdy na ?niegu (?wiadczy o tym symbol trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu). Ich bie?nik cz?sto dzieli na dwie strefy – bardziej zimow? z lamelami i letni?. Opony ca?oroczne w nazwie maj? zwykle skojarzenie z 4 porami roku: 4Seasons”, „Quatrac”, „All Season”, „All Weather” itd.

Gwarancja na opony Urban Terrain T/A

Gwarancja na opony BFGoodrich standardowo obejmuje wszelkie wady zwi?zane z konstrukcj? danego modelu, jego jako?ci? wykonania czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Okres ochronny obowi?zuje przez 5 lat i jest liczony od daty zakupu. Je?li ewentualna reklamacja zostanie uznana, to opony mog? zosta? wymienione na nowe albo zwrócone zostan? ?rodki przeznaczone na ich zakup. W przypadku bardziej zu?ytych produktów przyznawana jest proporcjonalna rekompensata finansowa (jej wysoko?? jest wyliczana w oparciu o wzór przedstawiony w warunkach gwarancji).

Opinie kierowców rozmiaru 215/70 R16 o oponach BFGoodrich Urban Terrain T/A

Opinie o oponach ca?orocznych BFGoodrich w wi?kszo?ci przypadków s? bardzo pozytywne. Wi?kszo?? kierowców, którzy je u?ytkuj?, kupi?oby je ponownie. W recenzjach opublikowanych w Internecie mo?na przeczyta?, ?e „przy nag?ym ataku zimy opony da?y sobie rad?, samochód prowadzi? si? pewnie”; „dobrze sprawuj? si? na wodzie i b?ocie po?niegowym, s? tak?e ca?kiem cichce – nadaj? si? na d?u?sze trasy”; „droga hamowania na suchej i mokrej nawierzchni jest ca?kiem krótka, ABS nie uruchamia si? praktycznie w ogóle”.

BFGoodrich: Opony ca?oroczne

samochody parking, fiat 125p pick up, auto komis zabrze, www auto moto, passat b7 cena, ceny na stacjach paliw, cennik ford mondeo, ford focus lodz, nissan note otomoto, seicento bielsko, odmrażacz do zamków, 2.0 tdi 190 km opinie

yyyyy