Opony Kumho WINTERCRAFT SUV WS71 245/55R17 106V

688,00

Opis

Opony Kumho WINTERCRAFT SUV WS71 245/55R17 106V

Opony zimowe Kumho WinterCraft WS71 w rozmiarze 245/55 R17 106V XL, SUV

Opony zimowe Kumho WinterCraft WS71 245/55 R17 maj? za zadanie zapewni? bezpieczne podró?owanie niezale?nie od warunków drogowych. Jak nale?y rozumie? oznaczenie rozmiaru opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 245/55 R17 to szeroko?? opony podawana w milimetrach (tutaj 245 mm). Wysoko?? profilu to 55 (liczba jest procentem z szeroko?ci – tutaj 134,75. ?rednica tego modelu ma z kolei 17 cali. Indeks no?no?ci modelu Kumho WinterCraft WS71 245/55 R17 to 106, a indeks pr?dko?ci V. Za hamowanie na mokrej drodze produkt otrzyma? klas? C na etykiecie, E w kategorii oporów toczenia i 72 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony 245/55 R17 najcz??ciej montowane s? w samochodach takich, jak BMW Seria 7 (F01, F02, F04), BMW Seria 7 (E65), Mercedes Klasa S (W222, C217), BMW Seria 7 (F01, F02, F04 FL), Seat Ibiza czy Renault Clio. Konstrukcja opon zimowe Kumho WinterCraft WS71 245/55 R17 jest przystosowana do osi?gów czy mo?liwo?ci w?a?nie takich aut.

Opona do samochodu 4×4 / SUV

WinterCraft WS71 w rozmiarze 245/55 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV charakterystyk? przypominaj? osobowe. Bardzo cz?sto maj? taki sami bie?nik i oferuj? typowe dla nich osi?gi: dobr? przyczepno?? na asfalcie i komfort jazdy, niskie opory toczenia itd. Nie nadaj? si? one natomiast do jazdy w terenie. Opony do aut typu SUV przystosowane s? do ci??kich samochodów z wy?ej po?o?onym ?rodkiem ci??ko?ci, dlatego maj? wzmocnione ?ciany boczne i wy?szy indeks no?no?ci. Tego typu opony najcz??ciej maj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony firmy Kumho pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Klasa ?rednia opon to kompromis pomi?dzy oponami o najwy?szych osi?gach, a tymi z ekonomicznej pó?ki. To opony o u?rednionej jako?ci, osi?gach, wytrzyma?o?ci oraz cenie. Najcz??ciej decyduj? si? na nie kierowcy, którzy chc? czu? bezpiecze?stwo podczas codziennej jazdy po mie?cie i okazjonalnych d?u?szych tras, a tak?e wszyscy preferuj?cych zrównowa?ony styl jazdy. W?ród marek opon klasy ?redniej, najwi?ksz? popularno?ci? w?ród u?ytkowników ciesz? si?: Kumho, Cooper, Firestone, Nexen czy Uniroyal.

Etykieta unijna opon WinterCraft WS71 245/55 R17 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Opory toczenia wp?ywaj? na ekonomik? jazdy. Na etykietach stosuje si? siedem klas oszcz?dno?ci oznaczonych kolejnymi literami alfabety. Ocena „A” przypisana jest ogumieniu najbardziej oszcz?dnemu, a nota „G” zarezerwowana jest dla modeli o najwi?kszych oporach toczenia. Im lepsza klasa, tym wi?kszy wp?yw na ograniczenie spalania i emisj? spalin przez auta. Hamowanie na mokrym – ocena C Przyczepno?? na mokrej nawierzchni jest jednym z trzech parametrów, jakie s? zawarte na unijnej etykiecie do??czanej do opon. Parametr ten jest niezwykle wa?ny przy wyborze opon przez kierowców, dlatego jego porównanie mi?dzy poszczególnymi modelami mo?e pomóc w trafnym zakupie. Przyczepno?? na mokrym jest wyra?ana w postaci liter od A do G, przy czym oceny D i G nie s? u?ywane, a A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Dla samochodów osobowych ró?nica pomi?dzy ocenami od A do F jest znacz?ca i wynosi ponad 18 metrów. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 245/55 R17 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Jednym z parametrów, które mo?na porówna? dzi?ki etykiecie do??czonej do opony jest ha?as na zewn?trz auta. Mierzony jest on podczas ruchu i wyra?any w decybelach oraz za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego od jednej do trzech fal, przy czym jedna fala oznacza opony generuj?ce niski ha?as, a trzy – najwi?kszy, jednak wci?? nie przekraczaj?cy obowi?zuj?cej normy. Najcichsze opony s? najbardziej przyjazne ?rodowisku. Nale?y te? pami?ta?, ?e badanie jakiemu obowi?zkowo poddaje si? modele obejmuj? tylko g?o?no?? na zewn?trz auta, a nie w ?rodku pojazdu. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 115 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony zimowe (sezon), 17 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa).

Firma Kumho

Kumho to po?udniowokorea?ski producent opon, który dostarcza na rynek ogumienie klasy ?redniej idealne do jazdy po mie?cie i na d?u?szych trasach. Opony Kumho s? cenione nie tylko przez kierowców na ca?ym ?wiecie, ale tak?e przez producentów samochodów, którzy wybieraj? je na oryginalne wyposa?enie w swoich autach. W?ród nich s? m. in. Kia, Hyundai, Opel czy Volkswagen. Firma Kumho, która zosta?a za?o?ona w 1960 roku, pocz?tkowo nazywa?a si? Samyang Tire, a dopiero w 1978 roku zmieni?a nazw? na t? znan? obecnie.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Model WinterCraft WS71 (Kumho) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik asymetryczny najcz??ciej jest stosowany w przypadku opon przeznaczonych do samochodów o wi?kszej mocy. Taka rze?ba dzieli si? na dwa obszary: zewn?trzny i wewn?trzny, które odpowiedzialne s? za ró?ne grupy osi?gów. Pierwszy odpowiada za sprawno?? manewrowania czy te? umo?liwia dynamiczne pokonywanie zakr?tów. Zadaniem drugiego jest g?ównie odprowadzanie wody. Do zalet opon asymetrycznych nale?? te? równomierne zu?ycie, dobre t?umienie wibracji i atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 106V, XL, SUV, FR oraz 3PMSF, M+S

Napisy „106” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 950 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Akronim FR oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych, M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu) oraz SUV – opona przeznaczona do aut segmentu SUV.

Opona zimowa

Kumho WinterCraft WS71 245/55 R17 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe ró?ni? si? od letnich bie?nikiem, który jest wyposa?ony w wi?ksz? liczb? rowków odprowadzaj?cych wod? i b?oto po?niegowe. Ponadto, ogumienie przeznaczone na zim?, zbudowane jest na bazie specjalnej mieszanki gumowej zawieraj?cej w sk?adzie wi?ksz? ilo?? krzemionki. Odpowiada ona za elastyczno?? w niskich temperaturach, a co za tym idzie lepsz? przyczepno??. Dzi?ki po??czeniu zoptymalizowanego bie?nika z przystosowan? do niskich temperatur mieszank?, opony zimowe zapewniaj? nie tylko komfort jazdy, ale tak?e bezpiecze?stwo w trudnych warunkach.

Gwarancja na opony WinterCraft WS71

Gwarancja na opony Kumho obowi?zuje przez 2 lata od daty zakupu. Warto si? spieszy? ze zg?oszeniem reklamacji, poniewa? opony ulegaj? podczas eksploatacji naturalnemu zu?yciu i z biegiem czasu jest trudniej udowodni? wad? wynikaj?c? z winy producenta. Jakich jeszcze uszkodze? nie obejmuje gwarancja? Wszelkich usterek mechanicznych, b??dów powsta?ych podczas demonta?u i monta?u ogumienia, nieprawid?owo?ci wynikaj?cych z u?ytkowania w niesprawnym aucie, a tak?e z niew?a?ciwego transportu i przechowywania.

Opinie kierowców rozmiaru 245/55 R17 o oponach Kumho WinterCraft WS71

Dzi?ki opiniom o oponach publikowanym w Internecie przez kierowców, mo?na przekona? si? jak poszczególne modele opon sprawdzaj? si? w codziennym u?ytkowaniu. Z recenzji wynika, ?e opony zimowe Kumho to bardzo dobre rozwi?zanie dla u?ytkowników pokonuj?cych krótkie trasy i je?d??cych g?ównie w mie?cie. Kierowcy pisz? o nich: „polecam na za?nie?one drogi, gwarantuj? komfort i bezpiecze?stwo nawet w trudnych warunkach pogodowych”, „zapewniaj? dobr? przyczepno?? na ka?dej nawierzchni”, „za t? cen? dobry wybór do codziennej jazdy”.

Kumho: Opony terenowe zimowe

radio suzuki sx4, wałek mimośrodowy n42, wypadający zapłon, bmw 530i e60, mitsubishi lancer spalanie, opel meriva enjoy, mazda x5, dacia dokker usterki, nowa kia ceed 2019, vw touran opinie usterki, jeep grand cherokee 1999, koszt geometrii kół, ford kuga – wymiary bagażnika, e-toll, salon skoda toruń, lubenia, nieszczelna klimatyzacja objawy, cena benzyna 95, najlepsze mapy, opel meriva enjoy

yyyyy