Opony Goodride Sc328 Radial 215/70R16C 108/106T 6Pr

359,81

Opis

Opony Goodride Sc328 Radial 215/70R16C 108/106T 6Pr

Opony letnie Goodride SC328 w rozmiarze 215/70 R16 108/106T C

Opony letnie Goodride SC328 215/70 R16 doskonale sprawdz? si? w samochodach typu Hyundai Tucson (II), Toyota RAV4 (II), Toyota RAV4 (III), Mitsubishi Outlander (II FL), Toyota RAV4 (I) lub innych o podobnej charakterystyce. Prezentowany model charakteryzuje si? nast?puj?cymi parametrami w ramach europejskiego systemu etykiet: E za opory toczenia, C w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 72 dB w ramach pomiaru emitowanego ha?asu zewn?trznego. Jego indeks pr?dko?ci wynosi z kolei T, co oznacza maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?? 190 km/h, a indeks no?no?ci 108/106 – dopuszczalne obci??enie to 1000/950 kg na jedn? opon?. Warto tak?e wspomnie? jak nale?y czyta? rozmiar 215/70 R16 opon Goodride SC328: pierwsza liczba – 215 to szeroko?? mierzona w milimetrach, druga – 70 to szeroko?? profilu podawana jako procent z wysoko?ci (tutaj 70% z 215 daje 150,50 mm), „R” oznacza konstrukcj? radialn?, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica opony – w tym przypadku 16 cali.

Opony do pojazdów dostawczych

SC328 w rozmiarze 215/70 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie dostawcze. Opony dostawcze to modele, które montowane s? w ró?nego rodzaju vanach, busach i pó?ci??arówkach. Najcz??ciej s? oznaczane liter? „C”, która jest umieszczana na ich ?cianach bocznych obok rozmiaru. Opony dostawcze powinny zapewnia? dobre prowadzenie w zró?nicowanych warunkach, by? odporne na zu?ycie i dobrze znosi? du?e obci??enia. Warto wiedzie?, ?e w oponach dostawczych wyst?puj? dwa indeksy no?no?ci, np. 113/111, gdzie pierwszy charakteryzuje opon? zamontowan? na bli?niaku, a drugi opon? na pojedynczej feldze.

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych spokojny styl jazdy

Opony firmy Goodride pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej okre?lane s? tak?e mianem bud?etowych. W porównaniu do modeli z klasy ?redniej czy premium oferuj? nieco ni?szy poziom osi?gów, ale z drugiej strony s? od nich ta?sze. Do klasy ekonomicznej zaliczane s? marki Goodride, PowerTrac, Kormoran, Zeetex, Neolin, Sava, Barum i wiele innych. Tego typu produkty s? najcz??ciej polecane w?a?cicielom mniejszych i s?abszych aut, którzy nie pokonuj? zbyt du?ych przebiegów rocznych, preferuj? spokojny styl jazdy albo po prostu dysponuj? ograniczonym bud?etem na zakup opon.

Etykieta unijna opon SC328 215/70 R16 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Opory toczenia maj? wp?yw na zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najlepszymi i najbardziej oszcz?dnymi oponami s? modele oznaczone liter? „A” – najmniej ekonomiczne ogumienie zaliczane jest do klasy „G”. Klasy „D” nie stosuje si? w odniesieniu do samochodów osobowych. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Goodride (producent), letnie (sezon) oraz 215/70 R16 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena C Jednym z parametrów, o którym informuje unijna etykieta na opony, jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo wa?ny wska?nik, poniewa? wp?ywa na bezpiecze?stwo jazdy na danym modelu ogumienia. Okre?la si? j? na skali od A do G, gdzie A opisuje najkrótsz? drog? hamowania, a F najd?u?sz? (kategoriami D i G nie okre?la si? opon do samochodów osobowych). Ró?nica jednej klasy to oko?o 3 metry dystansu w drodze hamowania, co oznacza, ?e mi?dzy oponami skategoryzowanymi jako A i F, wyst?puje rozbie?no?? drogi hamowania obejmuj?ca a? 18 metrów. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 165 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony letnie (sezon), 16 cali (?rednica) oraz bud?etowa (klasa). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 11 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony SC328 (model) oraz 16 cali (?rednica).

Firma Goodride

Opony Goodride charakteryzuj? si? zrównowa?onymi osi?gami w ró?nych warunkach pogodowych oraz korzystn? cen?. Ta chi?ska marka dostarczaj?ca na rynek opony klasy ekonomicznej nale?y do koncernu Zhongce Rubber Group Co., który znajduje si? w pierwszej dziesi?tce najwi?kszych producentów opon na ?wiecie. Ponad pi??dziesi?cioletnie do?wiadczenie i zastosowanie nowoczesnych technologii produkcyjnych, sprawi?o ?e opony Goodride ciesz? si? popularno?ci? na ca?ym ?wiecie, s? te? jednymi z ch?tniej kupowanych opon w Polsce.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Goodride SC328 215/70 R16 108/106 T? Poznaj jej wady i zalety

Model SC328 (Goodride) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rozwi?zanie, które kiedy? by?o stosowane w samochodach osobowych. Obecnie tego typu rze?b? mo?na spotka? g?ównie w modelach przeznaczonych do aut dostawczych i ci??arowych. Cech? charakterystyczn? takich opon jest to, ?e dwie po?owy bie?nika maj? taki sam wzór. W zwi?zku z tym kierunek toczenia czy sposób monta?u nie maj? tu znaczenia. Takimi oponami ?atwo rotowa? na samochodzie, s? odporne na zu?ycie, a ich koszt produkcji jest najni?szy. Z drugiej strony oferuj? przeci?tne osi?gi zwi?zane z bezpiecze?stwem.

Oznaczenia 108/106T oraz C

Napisy „108/106” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1000/950 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych.

Opona letnia

Goodride SC328 215/70 R16 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie cechuj? si? specjalnym sk?adem mieszanki gumowej zapewniaj?cym stabilne prowadzenie w czasie wysokich temperatur, a tak?e zoptymalizowan? budow? bie?nika. Jest on wyposa?ony w mniej rowków ni? opony zimowe, aby zmaksymalizowa? powierzchni? styku z jezdni?, która przek?ada si? osi?gni?cie lepszej przyczepno?ci. Niezale?nie od modelu opon letnich, nale?y pami?ta? o regularnym kontrolowaniu ci?nienia w oponach – tylko prawid?owe ci?nienie, a tak?e przestrzeganie zasad bezpiecznej jazdy zagwarantuje komfort i optymalne parametry podczas jazdy.

Gwarancja na opony SC328

Jak wygl?da proces reklamacji opon Goodride? Podobnie jak ogumienia innych producentów – w przypadku zauwa?enia wady opony nale?y jak najszybciej zg?osi? j? sprzedawcy. To niezwykle istotne, poniewa? ze wzgl?du na naturalne zu?ywanie si? opony, udowodnienie fabrycznej usterki opony (a tylko takie s? uznawane podczas reklamacji) bywa trudne. Producent opon Goodride udziela na swoje produkty gwarancji trwaj?cej 2 lata od daty zakupu. Warto skorzysta? ze swojego prawa, gdy zauwa?ymy fabryczne wady mog?ce negatywnie wp?ywa? na bezpiecze?stwo jazdy.

Opinie kierowców rozmiaru 215/70 R16 o oponach Goodride SC328

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Goodride: Opony ci??arowe letnie

seat ibiza3, jak tankować, auto komisy grudziadz, ford s max 2016, wywrotka 8×8, orlen słupsk, chevrolet lumina, honda odyssey 2006, 1.5 dci wtryski objawy, terminarz f1

yyyyy