Nak?adka Checktorque – wska?nik lu?nej nakr?tki do kó? 29mm – 10 szt – Checktorque 29 mm

19,00

Opis

Nak?adka Checktorque – wska?nik lu?nej nakr?tki do kó? 29mm – 10 szt – Checktorque 29 mm

Nak?adki CHECKTORQUE – wska?nik kontrolny lu?nych nakr?tek do kó?.Tani i prosty sposób na wi?ksze bezpiecze?stwo w transporcie drogowym.Nak?adki kontrolne CHECKTORQUE stanowi? uzupe?nienie systemu checkpoint i s?u?? do oznaczania nakr?tek, u których wcze?niej stwierdzono cyklicznie pojawiaj?ce si? luzy. Pozwalaj? one wyró?ni? spo?ród pozosta?ych wska?ników Checkpoint te nakr?tki, które wymagaj? szczególnej uwagi i ewentualnej wymiany. Wyra?ny czerwony kolor od razu zwraca na siebie uwag? i u?atwia odnalezienie wadliwych po??cze?.Jak to dzia?a?Monta? analogiczny do wska?ników Checkpoint. Po dokr?ceniu lu?nej nakr?tki z w?a?ciwym momentem, zak?adamy nak?adk? w taki sposób, aby jej strza?ka by?a zwrócona centralnie do s?siaduj?cego wska?nika.Dodatkowe korzy?ci ze stosowania Checktorque:Nak?adki potrafi? sygnalizowa? ró?nego rodzaju nieprawid?owo?ci w pracy hamulców, ?o?ysk czy piast, których efektem jest nadzwyczaj wysoka temperatura koncentruj?ca si? w centralnej cz??ci ko?a. Ciep?o przenosi si? równie? na ?ruby mocuj?ce, a nast?pnie nakr?tki, a to z kolei powoduje zawijanie si? ko?cówek wska?nika, co jest ?atwe do zaobserwowania i pozwala odpowiednio wcze?nie zareagowa? i unikn?? dalszych uszkodze?. Efekt ten jest uzyskiwany dzi?ki wykorzystaniu specjalnej mieszanki polimerów, reaguj?cych na odpowiednio wysok? temperatur?.Dlaczego akurat Checktorque?Wska?niki checktorque to nie jest zwyk?y plastik, który mo?emy spotka? na co dzie?. Jest to mieszanka kompozytowa dobrana tak, aby zapewnia? zarówno ogromn? wytrzyma?o?? i sztywno?? jak i odporno?? na ró?nego rodzaju warunki atmosferyczne bez utraty elastyczno?ci. Dzi?ki temu nak?adki checkpoint umo?liwiaj?:?atwy monta? na nakr?tce daj?c jednocze?nie pewno??, ?e raz za?o?one nie maj? prawa same si? poluzowa? lub odpa?? podczas jazdy wielokrotne u?ycie bez obawy o wygi?cie, poluzowanie z?bkowanej obr?czy czy p?kni?cie materia?u.Sk?d si? bior? luzy w nakr?tkach / szpilkach?Do najcz?stszych przyczyn wymienianych przez inspektorów transportu drogowego nale??:zbyt s?abe dokr?cenie, czyli przy u?yciu za ma?ego momentu si?yprzekr?cone szpilki, czyli dokr?canie ze zbyt du?? si??, tzw. „na zapas”(Popularna w?ród niektórych kierowców, a nawet serwisantów metoda faktycznie zmniejsza, a nie zwi?ksza si?? docisku, poprzez rozci?gni?cie nakr?tki lub uzwojenia gwintu poza ich nominaln? wytrzyma?o?? – szczególnie, gdy jest to czynno?? powtarzana.)gwa?towna zmiana temperatur, dzia?a to w dwie strony(Na przyk?ad monta? kó? odbywa? si? w ciep?ym warsztacie, a nast?pnie pojazd wyje?d?a na parking w mro?ny dzie?, lub te? w nocy by? przymrozek, a w dzie? panuj? du?o wy?sze temperatury. Pod wp?ywem „skurczu” lub „rozci?gni?ciu” materia?u si?a docisku zostaje utracona.)uszkodzone, zu?yte lub zanieczyszczone gwinty, b?d? zakrzywione otwory monta?owe(Rdza, brud, piasek lub wiórki metalu. Ka?de zanieczyszczenie, które dostanie si? na gwint lub pomi?dzy nakr?tk? a ko?o powoduj? przek?amanie odczytywanego momentu dokr?cania, gdy? cz??? z tej si?y idzie na pokonanie tarcia, a nie faktyczny docisk nakr?tki.)Jak jedna lu?na nakr?tka mo?e doprowadzi? do odpadni?cia ko?a?Jedna lu?na szpilka powoduje efekt domina. Wszystkie si?y pionowe, od?rodkowe i boczne oraz wibracje i wstrz?sy s? w tym momencie rozk?adane nierównomierne na pozosta?e ?ruby, a zw?aszcza te s?siaduj?ce, które teraz poddaj? si? i luzuj? przy du?o ni?szych przeci??eniach. Wystarczy tylko kilka lu?nych nakr?tek, aby doprowadzi? do wygi?cia lub p?kni?cia ?rub i tym samym przesuni?cia ko?a wzgl?dem piasty. Od tego momentu ju? niewiele potrzeba, aby dodatkowe si?y boczne spowodowa?y zm?czenie materia?u trzpieni i nakr?tek, co skutkuje gwa?townym odczepieniem si? ko?a.Mnie to nie dotyczy…Cho? w Polsce jeszcze nie przeprowadzano dok?adnych statystyk wypadków z udzia?em pojazdów ci??arowych spowodowanych odpadni?ciem kó?, to ju? np. w Ameryce takie badania s? powszechne i wskazuj?, ?e tygodniowo dochodzi tam do 40-60 niekontrolowanych od??cze? kó?, z których 20 powoduje powa?ne wypadki, a 50% tych przypadków jest spowodowana w?a?nie lu?nymi nakr?tkami. Dane te nie pozostawiaj? ?adnych w?tpliwo?ci, ?e brak systematycznej kontroli dokr?cenia kó? powoduje realne zagro?enie na drodze.

Redats: Serwis ogumienia

camper polska, jak podlaczyc telefon do radia w samochodzie usb, rydzyk auto, samochód suv do 30 tys, silnik 2.0 hdi opinie, remont silnika koszt robocizny, fiat 500 hybrid, ceny paliw zgorzelec, www olx compl, firmy ubezpieczeniowe, czy samochód może stać bez przeglądu, fiat 500l cena, олх варшава авто, volvo v90 cc, suv hyundai, akumulator agm co to, opel mokka 1.4 turbo dane techniczne, land rover freelander 2003

yyyyy