Opony Nokian Tyres Wr SUV 4 255/60R17 106H

724,00

Opis

Opony Nokian Tyres Wr SUV 4 255/60R17 106H

Opony zimowe Nokian WR SUV 4 w rozmiarze 255/60 R17 106H

Opony zimowe Nokian WR SUV 4 255/60 R17 zosta?y zaprojektowane z my?l? o samochodach typu Mercedes Klasa M (W163), Nissan Juke, Volvo V50, Volvo S60, BMW X3 czy Peugeot 207. Ich konstrukcja i osi?gi s? dostosowane do mo?liwo?ci w?a?nie takich aut i oczekiwa? ich kierowców. Prezentowany tutaj model Nokian WR SUV 4 255/60 R17 w ramach europejskiego systemu etykiet otrzyma? klas? C za poziom oporów toczenia, C w pomiarze drogi hamowania na mokrej drodze i 73 dB za emisj? ha?asu zewn?trznego. Rozmiar 255/60 R17 opon Nokian WR SUV 4 nale?y czyta? nast?puj?co: szeroko?? 255 mm, wysoko?? profilu 60 (jako procent z szeroko?ci, czyli 153 mm) i ?rednica 17 cali. Litera przed oznaczeniem ?rednicy oznacza typ konstrukcji opony – mo?e by? radialna lub diagonalna. Omawiane opony Nokian WR SUV 4 255/60 R17 maj? indeks pr?dko?ci H (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 210 km/h) i indeks no?no?ci 106 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 950 kg).

Opona do aut 4×4 / SUV

WR SUV 4 w rozmiarze 255/60 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV budow? bie?nika najcz??ciej przypominaj? opony osobowe (wiele modeli opon osobowych wyst?puje w wariancie SUV bez zauwa?alnych ró?ni? w kszta?cie bie?nika). Jednak ze wzgl?du na wy?sz? mas? i wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci samochodów typu SUV, opony do nich przeznaczone charakteryzuj? si? wzmocnion? konstrukcj? i podwy?szon? no?no?ci?. Dzi?ki temu s? w stanie zapewni? bezpieczne i komfortowe prowadzenie du?ego i mocnego auta niezale?nie od panuj?cych warunków.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium przeznaczone s? do samochodów o du?ej mocy silnika. Wyposa?one s? w najnowocze?niejsze rozwi?zania – pioniersk? rze?b? bie?nika, innowacyjne sk?ady mieszanek gumowych i nowatorskie technologie. Dzi?ki temu gwarantuj? pe?ni? osi?gów i spe?ni? oczekiwania nawet najbardziej wymagaj?cych kierowców. Opony klasy premium zapewniaj? najlepszy komfort i bezpiecze?stwo, a tak?e najni?sze opory toczenia, co przek?ada si? na mniejsze spalanie, a w rezultacie bardziej przyjazn? ?rodowisku jazd?.

Etykieta unijna opon WR SUV 4 255/60 R17 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 13 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 255/60 R17 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena C Jednym z parametrów, który uwzgl?dniono na etykiecie unijnej do??czonej do opony jest przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To bardzo istotna wiadomo?? dla osób, które chc? wybra? najlepsze opony, poniewa? okre?la on bezpieczne zachowanie samochodu podczas trudnych warunków pogodowych. Skala parametru obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Co ciekawe, ró?nice w odleg?o?ci hamowania na mokrym mi?dzy modelem z liter? A, a tym z F (ocena G nie jest u?ywana) wynosz? a? 18 metrów. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 279 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony zimowe (sezon), 17 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 73 dB Ha?as na zewn?trz auta to jeden z parametrów okre?lanych na etykietach unijnych do??czanych do opony. Wyra?any jest w decybelach i przedstawiany graficznie w formie od jednej do trzech fal, gdzie jedna fala oznacza najcichsze opony. Wszystkie modele dopuszczone do sprzeda?y musz? spe?nia? normy, dlatego opony, którym przypisano trzy fale, tak?e mieszcz? si? w tym zakresie. Warto zwróci? uwag? na ten parametr, poniewa? im cichszy model opony, tym bardziej jest on przyjazny dla ?rodowiska naturalnego. Wynik „73 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony WR SUV 4 (model) oraz 17 cali (?rednica).

Firma Nokian

Nokian to producent opon premium pochodz?cy z Finlandii. Firma specjalizuje si? w modelach przystosowanych do jazdy w najtrudniejszych i zmieniaj?cych si? warunkach atmosferycznych. Zarówno opony letnie, jak i zimowe Nokian doskonale sprawdzaj? si? w kapry?nej aurze Europy ?rodkowej. Nowoczesne technologie i ekologiczne materia?y wykorzystywane podczas produkcji przek?adaj? si? na wysok? przyczepno??, efektywno?? paliwow? i komfort podró?owania. Opony Nokian mog? pochwali? si? doskona?ymi wynikami w testach i dobrymi opiniami kierowców.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nokian WR SUV 4 255/60 R17 106H? Poznaj jej wady i zalety

Model WR SUV 4 (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy jest rze?b?, w której uk?ad rowków przypomina kszta?tem litery „V” lub „U”. Czasami okre?lany jest te? mianem „jode?ki”. W oponach letnich jest stosowany na równi z asymetrycznym, a w przypadku zimowych pojawia si? zdecydowanie najcz??ciej. Do najwi?kszych zalet bie?nika kierunkowego nale?y 20% wi?ksza odporno?? na aquaplaning w porównaniu do innych rze?b – doskona?e odprowadzanie wody, ?niegu i b?ota po?niegowego. Opony kierunkowe to tak?e wysoka stabilno?? podczas jazdy na wprost i atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 106H oraz 3PMSF, M+S

Napisy „106” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 950 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opona na sezon zimowy

Nokian WR SUV 4 255/60 R17 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe to segment ogumienia, który najlepiej sprawdza si? na ?niegu, lodzie i b?ocie po?niegowym oraz w dni, podczas których ?rednia dobowa temperatura spada poni?ej 7 st. C. Takie osi?gi wynikaj? z bie?nika i mieszanki gumowej opon zimowych. Rze?ba ma najcz??ciej kszta?t kierunkowy (do mocniejszych samochodów oferowane s? te? modele asymetryczne) pokryty g?st? sieci? lameli, które chwytaj? si? ?niegu. Mieszanka gumowa opon zimowych zachowuje elastyczno?? na mrozie, co przek?ada si? na dobr? przyczepno?? zim?.

Gwarancja na opony WR SUV 4

Opony Nokian maj? 5-letni? gwarancj?, której bieg jest liczony od daty zakupu. Warto wiedzie?, ?e je?li wada produktu jest widoczna tylko po napompowaniu, to do reklamacji trzeba odda? opon? wraz z felg?, na której jest zamontowana. Reklamacji podlegaj? tak?e opony po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e wykona?a je firma Nokian lub autoryzowany serwisant. Zg?osi? mo?na wszelkie uchybienia zwi?zane z jako?ci? wykonania, konstrukcj? czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Po uznaniu reklamacji zwracana jest cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (proporcjonalnie do jej zu?ycia).

Opinie kierowców rozmiaru 255/60 R17 o oponach Nokian WR SUV 4

Opinie o oponach zimowych Nokian s? publikowane na ró?nego rodzaju portalach spo?eczno?ciowych, stronach sklepów internetowych czy na forach o tematyce motoryzacyjnej. Pochodz?ca z Finlandii marka mo?e pochwali? si? bardzo dobrymi ocenami kierowców. Niezawodno?? opon zimowych Nokian (dobra przyczepno??, stabilne manewrowanie) i ich doskona?e w?a?ciwo?ci u?ytkowe (komfort, ma?e opory toczenia) sprawi?y, ?e znalaz?y one tysi?ce zadowolonych nabywców, z których deklaracji wynika, ?e kupiliby je ponownie.

Nokian Tyres: Opony terenowe zimowe

golf 5 gt sport, nowe porsche, hiunday tucson, olx opoczno, jaki zestaw do monitoringu domu 2019, ford mustang wymiary, santa fe dane techniczne, stacja do ładowania samochodów elektrycznych, otomoto defender, darmowy dekoder vin, ford duratec, korekta wtrysku, seat leon 1 top sport, peugot 308 cc, 400z, czy kupować diesla, win samochodu, kia e-niro cena, najbezpieczniejsze foteliki samochodowe, przekroczenie prędkości

yyyyy