Opony Sava ESKIMO SUV 2 225/60R17 103V XL M+S 3PMSF

391,00

Opis

Opony Sava ESKIMO SUV 2 225/60R17 103V XL M+S 3PMSF

Opony zimowe Sava Eskimo SUV 2 w rozmiarze 225/60 R17 103V XL

Opony zimowe Sava Eskimo SUV 2 w prezentowanym przyk?adzie dost?pne s? w rozmiarze 225/60 R17. Ich indeks pr?dko?ci wynosi V – informuje on o maksymalnej dopuszczalnej pr?dko?ci, z jak? mo?na si? na nich porusza? – w tym przypadku jest to 240 km/h. Z kolei indeks no?no?ci modelu Sava Eskimo SUV 2 225/60 R17 ma warto?? 103. Jest to maksymalne obci??enie, jakie mo?e wytrzyma? opona podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci?. W omawianych oponach indeks no?no?ci 103 przek?ada si? na 875 kg. Samo oznaczenie rozmiaru 225/60 R17 nale?y odczytywa? nast?puj?co: pierwsza warto?? to szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 225 mm), druga to wysoko?? profilu podawana jako procent z szeroko?ci (w tym przypadku 135), litera to typ konstrukcji opony (radialna lub diagonalna), a trzecia liczba to ?rednica felgi, na jakiej nale?y zamontowa? dany model (tutaj 17 cali). W przypadku rozmiaru 225/60 R17 omawianego modelu etykieta prezentuje si? nast?puj?co: C za opory toczenia, C za hamowanie na mokrej nawierzchni i warto?? 71 dB emitowanego ha?asu zewn?trznego. Opony Sava Eskimo SUV 2 225/60 R17 montowane s? w samochodach typu Hyundai ix35 (I), Mazda CX-5 (KE Facelift), BMW X3 (F25 FL), Subaru Forester (SJ), BMW Seria 7 (G11, G12) itd.

Opona do samochodu 4×4 / SUV

Eskimo SUV 2 w rozmiarze 225/60 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV/4×4 to produkty projektowane z my?l? o samochodach, które s? stosunkowo ci??kie i maj? wy?ej po?o?ony ?rodek ci??ko?ci. Aby zapewni? odpowiedni? stabilno?? pojazdu takie opony maj? wi?ksz? no?no?? i sztywniejsze, cz?sto wzmocnione ?ciany boczne. Jednocze?nie musz? one zagwarantowa? odpowiedni? przyczepno?? i komfort jazdy po asfalcie. Bie?niki opon do aut typu SUV/4×4 s? cz?sto takie same, jak w modelach osobowych (w wielu przypadkach opony SUV to warianty produktów przeznaczonych do osobówek).

Klasa – ekonomiczna. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy Sava pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy ekonomicznej. Wybieraj?c opony do swojego samochodu warto zastanowi? si? nad klas? opon, które zamierzamy kupi?. Opony klasy ekonomicznej to dobre rozwi?zanie dla wszystkich, którzy nie lubi? przep?aca? i zale?y im na zoptymalizowanych osi?gach oraz bezpiecze?stwie. W jakiej sytuacji si? sprawdz?? Wtedy, gdy poruszamy si? g?ównie po mie?cie, pokonujemy niewielkie przebiegi i zamierzamy je zamontowa? w typowo miejskim aucie o niewielkiej mocy silnika. Najpopularniejsze opony klasy ekonomicznej, to: Sava, Neolin, Barum, Riken, Laufenn, Imperial i Kormoran.

Etykieta unijna opon Eskimo SUV 2 225/60 R17 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Ekonomiczno?? paliwa to jedna z informacji zawartej na unijnej etykiecie do??czonej do opony. Ka?dy model ma okre?lon? klas? spalania – od A do G, która informuje o oporach toczenia opony. To bardzo wa?ny parametr, poniewa? ma bezpo?rednie prze?o?enie na zu?ycie paliwa, a co za tym idzie – ekonomiczny aspekt jazdy. Najwy?sza klasa efektywno?ci czyli A oznacza najmniejsze zu?ycie paliwa. Informacja o spalaniu jest tak?e istotna pod wzgl?dem ochrony ?rodowiska – bardziej ekonomiczne modele emituj? mniejsz? ilo?? spalin do atmosfery. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Eskimo SUV 2 (model) oraz 17 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena C Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 29 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony zimowe (sezon), 17 cali (?rednica) oraz ekonomiczna (klasa). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Ha?as na zewn?trz auta to jeden z parametrów okre?lanych na etykietach unijnych do??czanych do opony. Wyra?any jest w decybelach i przedstawiany graficznie w formie od jednej do trzech fal, gdzie jedna fala oznacza najcichsze opony. Wszystkie modele dopuszczone do sprzeda?y musz? spe?nia? normy, dlatego opony, którym przypisano trzy fale, tak?e mieszcz? si? w tym zakresie. Warto zwróci? uwag? na ten parametr, poniewa? im cichszy model opony, tym bardziej jest on przyjazny dla ?rodowiska naturalnego.

Firma Sava (marka Goodyear)

Sava to marka plasuj?ca si? w klasie ekonomicznej, produkuj?ca opony przeznaczone do samochodów osobowych, dostawczych i ci??arowych. Jej w?a?cicielem jest Goodyear, co nie tylko zapewnia dost?p do nowoczesnych technologii produkcji, ale tak?e jest gwarantem wysokiej jako?ci, dzi?ki której Sava jest doceniana przez kierowców na ca?ym ?wiecie. Historia marki si?ga 1920, a jej nazwa zapo?yczona zosta?a od nazwy rzeki na Pó?wyspie Ba?ka?skim przep?ywaj?cej przez S?oweni? – kraj, w którym stworzono opony Sava.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model Eskimo SUV 2 (Sava) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy najcz??ciej mo?na spotka? w przypadku opon zimowych, ale trzeba pami?ta?, ?e równie dobrze sprawdza si? on tak?e w przypadku modeli przeznaczonych na lato. Opony kierunkowe doskonale sprawuj? si? na mokrej, za?nie?onej czy zab?oconej nawierzchni. Bie?nik kierunkowy zapewnia o 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami. Oprócz tego oferuje doskona?? stabilno?? podczas jazdy na wprost i ma atrakcyjny wygl?d. Opony z bie?nikiem kierunkowym s? montowane zarówno w mniejszych, jak i wi?kszych i mocniejszych autach.

Oznaczenia 103V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „103” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 875 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu). XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona zimowa

Sava Eskimo SUV 2 225/60 R17 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe to produkty, których konstrukcja umo?liwia bezpieczne w podró?owanie w trudnych warunkach od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny. Mieszanka gumowa takich opon zachowuje swoje w?a?ciwo?ci w mro?ne dni, a bie?nik pokryty lamelami u?atwia zapanowanie nad samochodem na ?niegu, wodzie i b?ocie po?niegowym. Najcz??ciej spotykan? rze?b? w przypadku opon zimowych jest kierunkowa, nast?pnie asymetryczna (w mocniejszych samochodach). Przed zakupem opon na zim? warto zapozna? si? opiniami kierowców czy wynikami testów opon. Pozwoli to wybra? najlepszy model dla siebie.

Gwarancja na opony Eskimo SUV 2

Marka opon ekonomicznych Sava wchodzi w sk?ad koncernu Goodyear, co oznacza, ?e jej produkty obowi?zuj? takie same warunku gwarancyjne, jak inne marki opon osobowych nale??cych do ameryka?skiego giganta. Gwarancja na opony osobowe Sava obowi?zuje przez pi?? lat od daty zakupu lub produkcji. W tym czasie mo?na zg?osi? nieprawid?owo?ci wynikaj?ce z wadliwej konstrukcji opony lub u?ytych do jej produkcji materia?ów. Po wype?nieniu odpowiedniego formularza i zg?oszeniu wady u sprzedawcy, producent ma 30 dni roboczych na rozpatrzenie sprawy.

Opinie kierowców rozmiaru 225/60 R17 o oponach Sava Eskimo SUV 2

Dzi?ki opiniom o ró?nych modelach opon, kierowca stoj?cy przed wyborem ogumienia do swojego auta mo?e porówna? parametry wielu modeli. Najcz??ciej kierowcy korzystaj? z recenzji opublikowanych w mediach spo?eczno?ciowych i na forach bran?owych, poniewa? pokazuj? one jak dany model sprawdza si? w d?ugotrwa?ym u?ytkowaniu. „Nie ha?asuj?, bardzo dobrze zachowuj? si? na ?niegu i b?ocie po?niegowym”, „pewne prowadzenie na zakr?tach i dynamiczne ruszanie z miejsca – niczego wi?cej nie potrzebuj? od zimówek” – pisz? kierowcy.

Sava: Opony terenowe zimowe

audi a4 b7 1.8t quattro opinie, silnik rx8, umowa sprzedaży pojazdu pdf, orlen luboń, komisy nowy sącz, autokomis bielany wrocławskie, lancer 2007, a4 b7 sline, cena gazu do samochodu, honda cr v iv, usuwanie rys z szyb samochodowych, tunel w świnoujściu: aktualności, kia ceed wady i zalety, auto jeep, przełożenie skrzyni biegów wzór, voyager spalanie

yyyyy