Nexen Nblue Hd 205/55R16 91H

202,00

Opis

Nexen Nblue Hd 205/55R16 91H

Opony letnie Nexen NBlue HD w rozmiarze 205/55 R16 91H

Opony Nexen NBlue HD przeznaczone s? na sezon letni, ich rozmiar w prezentowanym przyk?adzie to 205/55 R16, a indeksy pr?dko?ci i no?no?ci odpowiednio H i 91. Oznacza to, ?e podczas jazdy z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 210 km/h opona wytrzyma obci??enie do 615 kg. Omawiany rozmiar 205/55 R16 pasuje do samochodów typu VW Golf (IV), Ford Focus (II FL), Ford Focus (III FL), VW Passat (B5 FL) czy Audi A4 (B5). W ramach europejskiego systemu etykiet na oponach omawiany model Nexen NBlue HD 205/55 R16 prezentuje si? nast?puj?co: C w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni, C za opory toczenia, które wp?ywaj? na spalanie paliwa oraz 71 dB w pomiarze emitowanego ha?asu zewn?trznego. Warto pami?ta?, ?e w rozmiarze opony 205/55 R16 pierwsza liczba oznacza jej szeroko?? w milimetrach, druga to wysoko?? profilu liczona jako procent z szeroko?ci (tutaj 55% z 205 wynosi 112,75 ), litera to typ konstrukcji opony (najcz??ciej radialny, ale mo?e by? te? diagonalny), a trzecia liczba (tutaj 16) to mierzona w calach ?rednica felgi, na jakiej nale?y zamontowa? dany model.

Opona osobowa

NBlue HD w rozmiarze 205/55 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to produkty, które projektowane s? z my?l? o autach miejskich, klasy ?redniej, rodzinnych sedanach i kombi, a tak?e luksusowych limuzynach i samochodach sportowych. Ich zadaniem jest zapewnienie bezpiecznego prowadzenia w zró?nicowanych warunkach, a tak?e komfortu i optymalnego zu?ycia paliwa (poprzez redukcj? oporów toczenia). Kierowcy mog? wybiera? spo?ród opon osobowych klasy bud?etowej, ?redniej i premium. Niektóre z nich maj? wzmocnion? konstrukcj?, rant ochronny lub technologi? Run Flat.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony firmy Nexen pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej sprawdz? si? w wi?kszo?ci popularnych samochodów. To modele o zrównowa?onych osi?gach, które gwarantuj? krótk? drog? hamowania, komfort i bezpiecze?stwo jazdy zarówno w mie?cie, jak i w trasie. Ze wzgl?du na te zalety, a tak?e zoptymalizowan? cen?, to bardzo popularny segment opon w?ród u?ytkowników preferuj?cych umiarkowany styl jazdy. Jacy producenci opon klasy ?redniej ciesz? si? najwi?kszym zaufaniem kierowców? To g?ównie Nexen, BFGoodrich, Kleber, Firestone i Semperit.

Etykieta unijna opon NBlue HD 205/55 R16 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Etykieta unijna na oponach informuje mi?dzy innymi o poziomie oporów toczenia, które maj? wp?yw na zu?ycie paliwa przez samochód, a w efekcie emisj? spalin. Im mniejsze opory, tym auto powinno pali? mniej – nawet 0,25 litra na 100 km. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza). Taka skala widnieje na etykietach, ale warto wiedzie?, ?e ocena D nie jest stosowana – jest to tak zwana klasa pusta dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych w tej kategorii. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Nexen (producent), letnie (sezon) oraz 205/55 R16 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena C Etykieta unijna do??czona do opony zawiera m. in. informacj? o drodze hamowania na mokrej nawierzchni. To dla kierowców cz?sto decyduj?cy parametr przy wyborze ogumienia do codziennej jazdy. Parametr ten wyra?any jest w skali od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania, przy czym kategorie D i G pozostaj? puste. Warto przyjrze? si? tym danym, poniewa? mi?dzy modelem z pocz?tku i ko?ca skali ró?nica w drodze hamowania na mokrej jezdni wynosi a? 18 metrów (przy pr?dko?ci wynosz?cej 80 km/h). Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 50 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 205/55 R16 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Ha?as na zewn?trz auta to jeden z parametrów okre?lanych na etykietach unijnych do??czanych do opony. Wyra?any jest w decybelach i przedstawiany graficznie w formie od jednej do trzech fal, gdzie jedna fala oznacza najcichsze opony. Wszystkie modele dopuszczone do sprzeda?y musz? spe?nia? normy, dlatego opony, którym przypisano trzy fale, tak?e mieszcz? si? w tym zakresie. Warto zwróci? uwag? na ten parametr, poniewa? im cichszy model opony, tym bardziej jest on przyjazny dla ?rodowiska naturalnego. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 124 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony letnie (sezon), 16 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa).

Firma Nexen

Nexen to po?udniowokorea?ski producent opon klasy ?redniej, charakteryzuj?cych si? zoptymalizowanym osi?gami i optymalnym komfortem jazdy. Firma dostarcza na rynek opony przeznaczone do samochodów osobowych, SUV-ów i aut dostawczych. O ich zrównowa?onej jako?ci ?wiadczy fakt, ?e zaufali im kierowcy z 120 krajów na ca?ym ?wiecie – w tylu miejscach s? dost?pne opony tego po?udniowokorea?skiego producenta. Historia firmy si?ga 1942 roku, a pierwsze opony w niej powsta?e opu?ci?y linie produkcyjne w 1956 roku.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Model NBlue HD (Nexen) wyposa?ony zosta? w asymetryczn? rze?b? bie?nika. Opony asymetryczne najlepiej sprawdzaj? si? w autach o du?ej mocy, ale mo?na je zamontowa? tak?e w pozosta?ych samochodach osobowych. Cechuj? si? najbardziej nowoczesn? konstrukcj?. Rze?ba bie?nika opon asymetrycznych dzieli si? na cz??? zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza zapewnia stabilno?? na zakr?tach, a druga odprowadza wod?. Do zalet opon asymetrycznych nale?? równie? odporno?? na zu?ycie i dobre t?umienie ha?asów. Podczas monta?u nale?y pami?ta? o za?o?eniu opony asymetrycznej odpowiedni? stron? na feldze (oznaczenie outside/inside).

Oznaczenia 91H

Napisy „91” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 615 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich.

Opona letnia

Nexen NBlue HD 205/55 R16 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie to modele, które najlepiej sprawdzaj? si? w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni. Najlepiej zamontowa? je, gdy ?rednia dobowa temperatura regularnie przekracza 7 st. C. Opony letnie maj? za zadanie zapewni? dobr? przyczepno?? na suchej nawierzchni oraz podczas opadów deszczu, a tak?e odpowiedni komfort jazdy i ma?e opory toczenia. Opony letnie najcz??ciej wyposa?one s? w bie?nik asymetryczny lub kierunkowy. Jak kupi? opony letnie? Najlepiej zapozna? si? z ich etykietami, sprawdzi? wyniki testów i opinie u?ytkowników.

Gwarancja na opony NBlue HD

Nexen obejmuje wszystkie swoje produkty gwarancj? przez okres 5 lat od daty zakupu, nie d?u?ej jednak ni? 6 lat od daty produkcji. Bardzo wa?na jest jednak prawid?owa eksploatacja, wywa?enie i przechowywanie opon mi?dzy sezonami, poniewa? producent nie uzna uszkodzenia, które powsta?o w wyniku z?ej techniki jazdy czy b??dów u?ytkownika. W przypadku uznania reklamacji, opona zostanie wymieniona na now? lub zostanie wyp?acona rekompensata finansowa – zale?nie od czasu, który up?yn?? od zakupu i stopnia zu?ycia bie?nika.

Opinie kierowców rozmiaru 205/55 R16 o oponach Nexen NBlue HD

Opony letnie Nexen ciesz? si? bardzo dobrymi opiniami w?ród kierowców, którzy dziel? si? swoj? opini? o modelu w mediach spo?eczno?ciowych i na forach motoryzacyjnych. O oponach tego po?udniowokorea?skiego producenta kierowcy pisz? tak: „bardzo dobry stosunek ceny do parametrów trakcyjnych, sprawdzaj? si? w ka?dej sytuacji pogodowej”, „doskonale trzymaj? si? drogi tak?e podczas gwa?townych manewrów i na zakr?tach, a poza tym dobrze t?umi? nierówno?ci i s? zaskakuj?co ciche nawet podczas szybkiej jazdy”.

Nexen: Opony letnie

łazik nasa, opel corsa 2007 cena, spalanie bmw x1, auto hold, używanie kierunkowskazów, lexus rc 200t, mercedes c250 coupe, oznaczenie automatycznej skrzyni biegów, black devil, verso opinie, mazda 6 2.0 benzyna spalanie

yyyyy