Nawigacja lotnicza SkyDemon

870,00

Opis

Nawigacja lotnicza SkyDemon

Firma Promaco jest dystrybutorem na rynku polskim oprogramowania do nawigacji lotniczej SkyDemon.Przeznaczona jest do u?ytku na tabletach iPad oraz pracuj?cych w systemie Android, smartfonów iPhone i pracuj?cych systemie Android oraz komputerów PC.Program ten jest w pe?ni funkcjonalny tak jak w urz?dzeniach dedykowanych do nawigacji lotniczej, korzysta z tych samych ?róde? informacji i map.Posiada wiele unikalnych funkcji, je?li mamy po??czenie do Internetu (przez sieci komórkowe lub WiFi) mo?na odbiera? on-line, równie? podczas lotu, aktualne komunikaty NOTAM, TAF,METAR oraz aktualne informacje pogodowe takie jak kierunki i pr?dko?ci wiatru oraz zachmurzenie na ró?nych wysoko?ciach, temperatury itp. Informacje te wy?wietlane s? na ekranie.Przy pomocy SkyDemon mo?na z?o?y? on-line plan lotu dla lotu mi?dzynarodowego.SkyDemon podczas lotu informuje i ostrzega o przestrzeniach powietrznych przed nami i o tych które s? aktualnie przekraczane, o przeszkodach pionowych, cz?stotliwo?ciach radiowych urz?dze? nawigacyjnych i lotnisk znajduj?cych si? na trasie. Informacje te wy?wietlane s? w formie komunikatów (ping) na ekranie w ró?nych kolorach, w zale?no?ci od kategorii informacji.W bazie danych znajduj? si? plany lotnisk, podej?cia, dane nawigacyjne, cz?stotliwo?ci i rysunki pasów startowych niemal?e wszystkich lotnisk i l?dowisk w Polsce i Europie a tak?e USA, niektórych krajów Afryka?skich, Australii i Nowej Zelandii.Program posiada unikaln? funkcj? „wirtualny radar“, w formie graficznej, na przekroju pionowym zaplanowanej trasy pokazywane s?: poziomy lotu, wysoko?ci terenu, przeszkody terenowe, warstwy chmur i punkty trasy.Przy pomocy komputera PC mo?na przed lotem zaplanowa? tras?, pobra? aktualne dane NOTAM, METAR, TAF, stworzy? log i wszystko wydrukowa?. Oprogramowanie na komputerze PC nie ma mo?liwo?ci nawigacyjnych.Mo?na skorzysta? z 30 dniowej bezp?atnej wersji testowej oprogramowania SkyDemon. Nale?y j? pobra? ze strony: http://www.skydemon.aero/start/Wersja testowa s?u?y do zapoznania si? programem jak równie? w celu sprawdzenia czy Pa?stwa urz?dzenie (tablet / smartfon) jest w pe?ni z nim kompatybilne. Wersja testowa ma ograniczenie nawigacyjne do 30 minut ka?dego lotu.Po zako?czeniu wersji testowej nale?y zwróci? si? do Promaco na gps@promaco.pl, w celu uzyskania kodu aktywacyjnego do pe?nej wersji oprogramowania i dokumentacji w j?zyku polskim.Jeden kod aktywacyjny = 1 Licencja personalna = 2 x urz?dzenie mobilne + 2 x komputer PCU?ywanie 2 urz?dze? posiadaj?cych ten sam kod aktywacyjny jednocze?nie jest zabronione i niezgodne z umow? licencyjn?. Producent ma mo?liwo?? sprawdzenia i prawo do od??czenia tych urz?dze? od swojego serwera.Cena oprogramowania to 870 z? z VAT, w tym abonament aktualizacji map i bazy danych lotniczych Jeppesen na 12 miesi?cy (co 28 dni). Aktualizacja odbywa si? automatycznie kiedy urz?dzenie jest pod??czone do WiFi lub transmisji danych sieci komórkowej.Tablet systemu Android lub iPad powinien posiada?: GPS, WiFi, zalecane aby mia? dost?p do sieci komórkowych z transmisj? danych, procesor 1GHz, 1GB pami?ci operacyjnej i 4 – 8GB pami?ci.Pytania prosimy kierowa? na biuro@promaco.pl lub tel. 602 272 461

: Samoloty i szybowce

jaki klucz udarowy, w163, f40, mazda eunos cosmo

yyyyy