Opony Continental CrossContact ATR 255/70R15 112T

603,70

Opis

Opony Continental CrossContact ATR 255/70R15 112T

Opony letnie Continental CrossContact ATR w rozmiarze 255/70 R15 112T XL

Opony letnie Continental CrossContact ATR zaprojektowane zosta?y z my?l? o zapewnieniu bezpiecze?stwa podczas codziennego podró?owania samochodem. Prezentowany tutaj rozmiar 255/70 R15 pasuje do modeli samochodów typu Volvo V50, Skoda Fabia, Volvo S60, Mini One, Fiat 500 czy Toyota Yaris. Jak nale?y czyta? rozmiar opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 255/70 R15 oznacza szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 255 mm). Druga liczba to wysoko?? profilu opon. W rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj profil 70 w milimetrach wynosi 178,50. ?rednica tego modelu ma z kolei 15 cali. Opony Continental CrossContact ATR 255/70 R15 maj? indeks pr?dko?ci T (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 190 km/h) i indeks no?no?ci 112 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 1120 kg). Etykieta opon Continental CrossContact ATR 255/70 R15 prezentuje si? nast?puj?co: E za opory toczenia, C za hamowanie na mokrej drodze i 73 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Idealny wybór do aut segmentu SUV

CrossContact ATR w rozmiarze 255/70 R15 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony do aut typu SUV charakterystyk? przypominaj? osobowe. Bardzo cz?sto maj? taki sami bie?nik i oferuj? typowe dla nich osi?gi: dobr? przyczepno?? na asfalcie i komfort jazdy, niskie opory toczenia itd. Nie nadaj? si? one natomiast do jazdy w terenie. Opony do aut typu SUV przystosowane s? do ci??kich samochodów z wy?ej po?o?onym ?rodkiem ci??ko?ci, dlatego maj? wzmocnione ?ciany boczne i wy?szy indeks no?no?ci. Tego typu opony najcz??ciej maj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny.

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony firmy Continental pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium (zwanej te? wy?sz?) to najbardziej zaawansowane technologicznie modele na rynku. Wynika to z faktu stosowania innowacyjnych metod produkcji i doskona?ych jako?ciowo materia?ów. W?ród ogumienia tego segmentu najwi?ksz? popularno?ci? ciesz? si?: Continental, Pirelli, Michelin, Yokohama, Dunlop, Bridgestone, Goodyear, Vredestein czy Nokian. Na zakup opon klasy premium najcz??ciej decyduj? si? kierowcy o dynamicznym stylu jazdy, posiadaj?cy mocny samochód czy pokonuj?cy du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku.

Etykieta unijna opon CrossContact ATR 255/70 R15 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 80 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 15 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena C Etykieta unijna ocenia mi?dzy innymi przyczepno?? na mokrej nawierzchni. Aby wyznaczy? klasy w ramach tego parametru mierzy si? drog? hamowania opon i ich si?? tarcia o nawierzchni?, a nast?pnie porównuje z wynikami modelu referencyjnego. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni na etykietach opony mog? otrzyma? klasy od A do G. Trzeba jednak pami?ta?, klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli o lepszych i gorszych parametrach, a produkty z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do obrotu. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony CrossContact ATR (model) oraz 15 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 73 dB Pracuj?ca opona generuje ha?as – wysokie jego nat??enie sprawia, ?e jazda jest niekomfortowa. Dlatego te? na etykiecie podaje si? jego warto?? w decybelach i przydziela ka?d? opon? do jednej z trzech klas g?o?no?ci, oznaczanych graficznie jedn?, dwiema lub trzema symbolami fali.

Firma Continental

Opony Continental produkowane s? przez niemiecki koncern obecny na rynku od ponad 100 lat. Modele oferowane w ramach tej marki charakteryzuj? si? najwy?sz? jako?ci? wykonania i oferuj? osi?gi na najwy?szym poziomie, co potwierdzaj? testy organizowane przez czo?owe organizacje motoryzacyjne na ?wiecie. W oponach Continental zawsze stosowane s? nowatorskie rozwi?zania technologiczne, dzi?ki którym mo?na podró?owa? bezpiecznie i komfortowo o ka?dej porze roku. Continental to jedne z najlepszych opon na rynku.

Symetryczna rze?ba bie?nika

Model CrossContact ATR (Continental) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rze?ba, w której dwie po?owy opony s? takie same. W efekcie mo?na je dowolnie zamontowa? na samochodzie (kierunek toczenia czy strona opony nie maj? tu znaczenia). Przek?ada si? to na do?? przeci?tne osi?gi, szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach. Z drugiej strony s? one bardzo odporne na zu?ycie, a koszt ich projektowania i produkcji jest stosunkowo najni?szy. W zwi?zku z tym bie?nik symetryczny mo?na obecnie spotka? g?ównie w oponach dostawczych i ci??arowych.

Oznaczenia 112T, XL oraz FR

Napisy „112” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1120 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Opona z oznaczeniem FR posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji.

Opona letnia

Continental CrossContact ATR 255/70 R15 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie gwarantuj? najlepsze osi?gi w warunkach typowych dla tego sezonu w Polsce. Powinno si? je montowa?, gdy temperatura na zewn?trz jest wy?sza ni? 7°C, poniewa? tylko wtedy posiadaj? pe?ni? w?a?ciwo?ci trakcyjnych i oferuj? najlepsze bezpiecze?stwo jazdy. Producenci stosuj? w nich ró?ne rze?by bie?nika – kierunkowy, symetryczny i asymetryczny zale?nie od roli danego modelu i jego przeznaczenia. Opony letnie przy ich prawid?owym stosowaniu s? trwalsze od modeli uniwersalnych u?ytkowanych przez ca?y rok.

Gwarancja na opony CrossContact ATR

Ka?de nowe opony obj?te s? gwarancj?. Nie inaczej jest w przypadku marki Continental. Gwarancja na produkty niemieckiego koncernu obowi?zuje przez 5 lat od daty ich wykonania i dotyczy wad zwi?zanych z konstrukcj?, jako?ci? wykonania czy materia?ami u?ytych do produkcji. Warto wiedzie?, ?e gwarancja na opony Continental dla wad ujawnionych w ci?gu 2 lat od daty produkcji przewiduje 100% rekompensat? (zwrot pieni?dzy lub wymian? produktu) w przypadku uznania reklamacji. W pó?niejszym okresie jej wysoko?? jest proporcjonalna do stopnia zu?ycia wadliwych opon.

Opinie kierowców rozmiaru 255/70 R15 o oponach Continental CrossContact ATR

Opinie o oponach Continental, które na forach internetowych i w mediach spo?eczno?ciowych pozostawiaj? ich u?ytkownicy, w wi?kszo?ci s? zgodne. Kierowcy podkre?laj?, ?e ogumienie tej niemieckiej marki daje poczucie pewno?ci na drodze w ka?dej sytuacji i gwarantuje korzystanie z pe?ni przyjemno?ci prowadzenia. W Internecie o oponach letnich Continental wyra?aj? si? tak: „to jedne z najlepszych opon na jakich je?dzi?em, czy s?o?ce, czy deszcz, mog? by? pewny, ?e nie strac? przyczepno?ci, a ja dojad? bezpiecznie do celu”.

Continental: Opony terenowe letnie

volkswagen passat b8 otomoto, skoda biała, moduł bluetooth bmw e90, bmw k 1200 r, terkotanie po włączeniu klimatyzacji, radio ford transit

yyyyy