Opony Taurus 701 255/55R18 109W

452,00

Opis

Opony Taurus 701 255/55R18 109W

DATA PRODUKCJI OPON PODANA JEST W ZAK?ADCE POWY?EJ „DANE TECHNICZNE”Taurus 701 SUV to opony zapewniaj?ce wysoki komfort podró?owania. Wyró?niaj?cy si? po?ród innych opon bie?nik gwarantuje dobr? przyczepno?? i umiarkowany ha?as wytwarzany przez opon?. Specjalnie zaprojektowana opona do aut klasy SUV odznacza si? na tle konkuencji wysok? trwa?o?ci? i bardzo atrakcyjn? cen?. W tej grupie cenowej pró?no szuka? bardziej op?acalnej opony, bior?c w szczególno?ci pod uwag? parametry indeksowe opony.Taurus to marka opon nale??ca do grupy Michelin od 1995 roku. Dzi?ki nadzorowi i wprowadzeniu przez Michelin w?asnych standardów jako?ciowych, opony Taurus od ponad 20 lat produkowane s? z zachowaniem najwy?szej jako?ci i powtarzalno?ci serii.Kierunkowa rze?ba bie?nikaBie?nik opony, zaprojektowany specjalnie z my?l? o samochodach klasy SUV charajteryzuje si? nisk? g?o?no?ci? oraz wysok? efektywno?ci? hamowania, w szczególno?ci na okrej nawierzchni. Du?a liczba naci?? bie?nika, zrónicowane wielko?ci bloków oraz ich kszta?t zapewni? dobr? trakcj? w trudnych warunkach pogodowych. W codziennym u?ytkowaniu kierowcy z peno?ci? doceni? nisk? g?o?no?? opony i wysok? odporno?? na uszkodzenia mechaniczne. Komfort codziennego u?ytkowaniaOpony Taurus 701 SUV posiadaj? bardzo wa?n? cech?, któr? ka?dy u?ytkownik b?dzie chwali? na co dzie?- nisk? g?o?no??! W tej grupie cenowej ten atrybut jest niezwykle rzadko spotykany- a przy codziennym u?ytkowaniu w optymalnych warunkach pogodowych g?o?no?? opony ma bardzo wa?ne znaczenie.Ekonomiczne nie tylko przy zakupieOpony Taurus produkowane s? z wykorzystaniem specjalnej mieszanki materia?ów która jest odporna na szybkie ?cieranie si? bie?nika. Opona jest wytrzyma?a, ma mocne boki, jest odporna na nadmierne ?cieranie. Pozwala na oszcz?dno?? nie tylko w chwili zakupu, ale na przestrzeni kilku lat. Bie?nik o g??boko?ci ~9mm pos?u?y ka?demu kieowcy przez d?ugi czas. Jeste?my jednym z niewielu sklepów w Polsce który oferuje te opony, dzi?ki czemu mo?emy zaoferowa? tak atrakcyjne ceny!…

Taurus: Opony terenowe letnie

honda kraków używane, auto rentgen, fiat 500 uzywany, elastyczne światła do jazdy dziennej z homologacją, hyundai santa fe 2016, 407 sw wymiary, fiat 500 giardiniera, jakiakumulator.pl

yyyyy