Oczyszczacz powietrza Xiaomi Smart Air Purifier 4

795,31

Opis

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Smart Air Purifier 4

Xiaomi Smart Air Purifier 4Spraw, aby powietrze, którym oddychasz, by?o zdrowe i czyste

Wspania?y zestaw cech32,1 dB niski poziom ha?asu – Przypomnienie o wymianie filtra – Skuteczne pokrycie do 48m²* – Filtruje 99,97% cz?stek 0,3 ?m – Filtracja kurzu i py?ków – Uwalnianie jonów ujemnych

Powietrze wype?nione jest zanieczyszczeniami, które stanowi? zagro?enie dla Twojego zdrowiaSier?? zwierz?t | Opary kuchenne | Zapachy zwierz?t | Dym papierosowy | Py?ek kwiatowy | Py? | ?upie? zwierz?cy

Oczyszczenie pomieszczenia o powierzchni 20m² w oko?o 10 minut*Xiaomi Air Purifier 4 ma wydajno?? do 400 m³/h* czystego powietrza, zapewniaj?c 6660 l czystego powietrza na minut?*, a dzi?ki wlotowi powietrza dooko?a 360 ° z ?atwo?ci? wype?ni pomieszczenie czystym powietrzem.

Filtracja 3 w 1 usuwa 99,97% cz?steczek 0,3 ?m*Zapewnia ca?odzienn? ochron? alergikom. Xiaomi Air Purifier 4 utrzymuje powietrze w Twoim domu w czysto?ci, umo?liwiaj?c bezpieczne oddychanie i ochron? dróg oddechowych.

Wysokiej jako?ci w?giel aktywny niweluje nieprzyjemny zapach i d?ugo utrzymuje ?wie?o??W?giel aktywny ma wysoki wspó?czynnik adsorpcji, który mo?e skutecznie usuwa? szkodliwe gazy, takie jak lotne zwi?zki organiczne powszechnie wyst?puj?ce w domu, a tak?e eliminowa? nieprzyjemne zapachy i utrzymywa? ?wie?e powietrze.

Uwalnia jony ujemne, aby utrzyma? ?wie?e powietrze w domuXiaomi Smart Air Purifier 4 uwalnia jony ujemne, aby utrzyma? ?wie?e powietrze dla Twojego cia?a i umys?u po ci??kim dniu pracy.

Jeden filtr mo?e by? u?ywany nawet przez rokWysokowydajny filtr ma du?? powierzchni? i zawiera du?? ilo?? wysokiej jako?ci w?gla aktywnego. Filtry wytrzymuj? 6-12 miesi?cy, co zapewnia d?ugotrwa?? wydajno?? i mniejsz? liczb? wymian.Wysokowydajny filtr o du?ej powierzchni* – 22000 cm²Zawiera wysokiej jako?ci w?giel aktywny* – 500000 mg

Inteligentne sterowanie utrzymuje ?wie?e powietrze w pomieszczeniu, nawet gdy jeste? poza domemWspieraj inteligentne sterowanie, dzi?ki czemu b?dziesz mie? czyste i ?wie?e powietrze za ka?dym razem, gdy wracasz do domu. Korzystaj?c z aplikacji Xiaomi Home na smartfonie, mo?esz równie? aktywowa? funkcj? oczyszczania, gdy wychodzisz.

Obs?uga sterowania g?osowegoOczyszczacz aktywowany g?osem

Ekran OLED pokazuj?cy jako?? powietrza w czasie rzeczywistymUstawienia oczyszczania mo?na regulowa? jednym dotkni?ciem przycisku, aby spe?ni? Twoje wymagania dotycz?ce jako?ci powietrza.

Tryb nocny o niskim poziomie ha?asu 32,1 dB zapewniaj?cy komfortowy senPrze??cz na „Tryb nocny”, aby wygasi? ekran i uzyska? efekt oczyszczania bez szumu. Twój oczyszczacz b?dzie stale oczyszcza? powietrze, zapewniaj?c idealne warunki do dobrego snu w nocy.

?atwa do czyszczenia zdejmowana górna kratka – Wyczy?? swój oczyszczacz od ?rodkaUpewnij si?, ?e urz?dzenie jest wy??czone przed podj?ciem którejkolwiek z poni?szych czynno?ci!Krok 1 – Odkr?? i zdejmij kratk?Krok 2 – Za pomoc? mi?kkiej szmatki wyczy?? kana?y powietrzne i ?opatki wentylatoraKrok 3 – Przykr?? kratk? z powrotem na miejsce

?atwy do przenoszeniaLekki i kompaktowy

?atwe otwieranie i zamykanieKonstrukcja drzwi magnetycznych

Wytrzyma?yOdporny na warunki atmosferyczne korpus ABS

*400m³/h PCADR: Dane pochodz? z raportu z inspekcji Chi?skiego Instytutu Kontroli Urz?dze? Gospodarstwa Domowego (nr WCk-21-50475).*6660L oczyszczonego powietrza na minut?: odnosi si? do wydajno?ci oczyszczonego powietrza, gdy produkt dzia?a z maksymaln? wydajno?ci?. Obliczone w PM CADR dla Xiaomi Air Purifier 4.*Czas oczyszczania pomieszczenia o powierzchni oko?o 20m² wynosi 10 minut: W pomieszczeniu o powierzchni 20m² i wysoko?ci sufitu 3m, gdy urz?dzenie pracuje z maksymaln? moc?, oblicza si? czas oczyszczania w jednym cyklu: powierzchnia pomieszczenia x wysoko?? pomieszczenia ÷ PM CADR.*Efektywny zasi?g to 28-48m²: Dane pochodz? z raportu z inspekcji Chi?skiego Instytutu Kontroli Urz?dze? Gospodarstwa Domowego (nr Wck-21-50475).* Eliminuje 99,97% cz?stek 0,3 ?m: Zgodnie z raportem z inspekcji Chi?skiego Instytutu Kontroli Urz?dze? Gospodarstwa Domowego (nr WCv-21-40119), materia? filtruj?cy u?yty w tym produkcie ma skuteczno?? filtracji 99,97% dla cz?stek 0,3 ?m.*Filtr HEPA 22 000 cm² o wi?kszej powierzchni: Filtr HEPA Xiaomi Air Purifier 4 ma powierzchni? filtracji 22 000 cm². Dane pochodz? ze Smart Mi Lab i mog? si? nieznacznie ró?ni? w zale?no?ci od poszczególnych produktów.*Zawiera 500 000 mg wysokiej jako?ci w?gla aktywnego: Filtr u?ywany w oczyszczaczu powietrza Xiaomi 4 zawiera 500 000 mg w?gla aktywnego. Dane pochodz? ze Smart Mi Lab i mog? si? nieznacznie ró?ni? w zale?no?ci od poszczególnych produktów.*Niski poziom ha?asu 32,1 dB – Tryb nocny: odnosi si? do warto?ci ha?asu generowanego, gdy produkt jest w „trybie nocnym”. Dane pochodz? z raportu z inspekcji Chi?skiego Instytutu Kontroli Urz?dze? Gospodarstwa Domowego (nr WCk-21-50475).*Sterowanie g?osem Alexy i Asystenta Google wymaga do dzia?ania inteligentnego urz?dzenia g?osowego. Odpowiednie okablowanie sprzedawane jest oddzielnie.*Google jest znakiem towarowym firmy Google LLC.*Amazon, Alexa i wszystkie powi?zane znaki s? znakami towarowymi firmy Amazon.com, Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.*Alexa nie jest dost?pna w niektórych j?zykach i krajach. Funkcjonalno?? Alexy mo?e si? ró?ni? w zale?no?ci od regionu. Wi?cej informacji mo?na znale?? na oficjalnej stronie internetowej.

Xiaomi: Oczyszczacze powietrza

renault captur pojemność bagażnika, ktm 890, ford focus 1.5 tdci 120 km opinie, przepalony bezpiecznik, samochody gmc, seat leon pojemność bagażnika, sprzedam wywrotke, maszyny rolnicze podlaskie, renault scenic ii 1.9 dci 130km opinie, orzech komis, otomoto.pl/osobowe/#form, vw polo 2001

yyyyy