Meringer Hyaregen Gel ?el Przeciw Zrostom Pooperacyjnym 10Ml

456,73

Opis

Meringer Hyaregen Gel ?el Przeciw Zrostom Pooperacyjnym 10Ml

Produkt przeznaczony wy??cznie dla podmiotów medycznych.Czy wiesz ?e ? Zrosty pooperacyjne wyst?puj? od 60% do nawet90% kobiet po operacjach i zabiegach ginekologicznych?Wypróbuj ?ele na zrosty BIORegen!?ele BioRegen wskazane s? to zapobiegania zrostom pooperacyjnym. ?el przywiera do powierzchni tkanek i ?cian jamy brzusznej tworz?c barier?, która uniemo?liwia kontakt s?siaduj?cych tkanek przez okres czasu wystarczaj?cy do unikni?cia tworzenia si? zrostów pooperacyjnych.Jak dzia?aj? ?ele na zrosty BioRegen?Sk?adaj? si? z usieciowanych cz?steczek hiauronianuTworz? barier? przeciw-adhezyjn?, która rozdziela przyleg?e tkankiw okresie gojenia po przeprowadzeniu zabieguMinimalizuj? krwawienie i obrz?kProdukt jest degradowalny i ca?kowicie wch?ania si? w ci?gu maksymalnie 30 dni po aplikacjiZapobiega wtórnemu uszkodzeniu ?luzówkiDopasowuje si? do jamy macicyZastrze?ona technika sieciowania zapewnia brak pozosta?o?ci toksycznych i bia?kaksenogenicznegoDoskona?a biokompatybilno??, produkt jest neutralny dla organizmuNie zawiera ?adnych substancji szkodliwych dla organizmu lub sztucznychchemikaliówOdpowiednia lepko?? i w?a?ciwo?ci hydrofilowe: zapewniaj? odpowiednie warunkido tworzenia wilgotnego ?rodowiska u?atwiaj?cego regeneracj? ?luzówki i stanowibarier? dla powstawania zrostówProdukt sterylny, co zapewnia maksymalne bezpiecze?stwo aplikacji?atwy w u?yciu – w postaci ?elu, gotowego do aplikacji – bez konieczno?ci mieszaniask?adnikówZawiera wygodny aplikatorProdukt pakowany pojedynczoJednorazowego u?ytkuHayRegen Gel – 10 mlHyaRegen Gel to absorbowalny przeciwadhezyjny ?el bariera z kwasem hialuronowym stosowany u pacjentów, którzy przeszli laparoskopowe oraz otwarte procedury chirurgiczne w celu zapobiegania lub zmniejszenia ryzyka tworzenia si? zrostów w obszarze brzucha oraz miednicy. Termin wa?no?ci produktu to 2 lata od daty produkcji.Zabiegi chirurgiczne okolic miednicy i brzucha s? cz?st? przyczyn? tworzenia si? zrostów, które mog? powodowa? ból miednicy lub niep?odno??. Powsta?e po operacji zrosty spowodowane s? powstawaniem obszarów styku, sk?adaj?cych si? z tkanki w?óknistej, pomi?dzy s?siednimi organami wewn?trznymi. Aby zapobiec powstawaniu zrostów po zabiegach chirurgicznych, zaleca si? u?ywanie produktu tworz?cego barier? uniemo?liwiaj?c? kontakt s?siaduj?cych tkanek, która pozostaje w miejscu stosowania przez czas wystarczaj?cy do zapobie?enia tworzeniu si? zrostów.HyaRegen® Gel to sterylny, przezroczysty, wysoce lepki ?el. Aktywny komponent to usieciowane cz?steczki hialuronianu (HA) ze ?róde? niezwierz?cych. HA jest jednym z g?ównych sk?adników ludzkiej tkanki ??cznej oraz tkanek nab?onkowych i mezotelialnych. Proces usieciowania sprawia, ?e HA staje si? bardziej lepki i ma wi?ksz? trwa?o?? w ?rodowisku in vivo. Dlatego te? HyaRegen® Gel charakteryzuje si? zwi?kszon? lepko?ci? i trwa?o?ci? przy jednoczesnym zachowaniu takiej samej tolerancji i biokompatybilno?ci, jak w pierwotnym polimerze.HyaRegen® Gel zostaje wch?oni?ty w czasie krótszym ni? 30 dni. Jeden – dwa tygodnie po aplikacji, HyaRegen® Gel zostanie prawie ca?kowicie wch?oni?ty – bez wzgl?du na rodzaj tkanki czy obszar aplikacji. Lepko?? ?elu HyaRegen® sprawia, ?e przylega on do powierzchni tkanek, tworz?c barier? przeciwadhezyjn?, która rozdziela przyleg?e tkanki w okresie ich gojenia si? po zabiegu chirurgicznym.Wskazania:HyaRegen® Gel jest wskazany do stosowania u pacjentów, którzy przeszli zabiegi laparoskopowe lub histeroskopowe oraz otwarte procedury chirurgiczne, w celu zapobiegania lub zmniejszenia ryzyka tworzenia si? zrostów w obszarach brzucha oraz miednicy. np.laparoskopiaotwarte procedury chirurgicznewyci?cie wyrostka robaczkowegochirurgia jelitpo porodach przez cesarskie ci?cie,po zabiegach usuwania zrostów, aby zapobiec ich ponownemu wytworzeniu.Instrukcja stosowaniaOtwórz opakowanie ochronne (torebk? Tyvek lub blister) i wprowad? strzykawk? do pola operacyjnego, korzystaj?c z normalnych technik aseptycznych stosowanych na sali operacyjnej.Zdejmij nasadk? ochronn? z ko?ca strzykawki i pod??cz strzykawk? do kompatybilnej kaniuli (na przyk?ad cewnika o rozmiarze 14G lub wi?kszym).Aplikuj ?el do wn?trza jamy brzusznej lub jamy macicy, naciskaj?c t?ok.Dok?adnie pokryj ca?y obszar dostateczn? ilo?ci? ?elu.Po aplikacji produktu nie nale?y przemywa? obszaru, w którym wykonany zosta? zabiegDlaczego wybra? ?el HyaRegen?Nie musisz ??czy? sk?adników, aby otrzyma? produkt gotowy do u?yciaNie ma konieczno?ci przechowywania produktu w lodówce, temperatura przechowywania to zakres od 2 do 30 stopni CKaniula gratis wraz z produktem, u?atwia aplikacj?Termin wa?no?ci to 2 lata od daty produkcji, je?li nie u?yjesz produktu od razuAtrakcyjna cena, umo?liwia korzystanie z ?elu wi?kszej ilo?ci pacjentówSkuteczno?? potwierdzona badaniami^^ Liu C. et.al. A Randomized Controlled Trial on the Efficacy and Safety of a New Crosslinked Hyaluronan Gel in Reducing Adhesions after Gynecologic Laparoscopic Surgeries JMIG 2015; 22:253-863^ Xiao S., et al. Prevention of intrauterine adhesion with auto-crosslinked hyaluronic acid gel: a prospective, randomized, controlled clinical study. Chin J Obstet Gynecol, 2015, 50: 1-6.

Inny: Nutrikosmetyki i leki dermatologiczne

toyota prius 2005, ford puma, programy obd2, fiat piła, fiat suv, otomoto staszów, spalanie co2, drogie marki samochodów

yyyyy