Michelin PILOT ALPIN 5 SUV 265/45R20 N0 FR 104V

1 222,00

SKU: b16b9f987059 Kategorie: , Tagi: , ,

Opis

Michelin PILOT ALPIN 5 SUV 265/45R20 N0 FR 104V

Opony zimowe Michelin Pilot Alpin 5 SUV w rozmiarze 265/45 R20 104V N0

Opony zimowe Michelin Pilot Alpin 5 SUV w omawianym przyk?adzie maj? rozmiar 265/45 R20. Warto wiedzie?, ?e pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach – tutaj 265 mm. Druga z liczb w rozmiarze 265/45 R20 to wysoko?? profilu, która w rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – w tym prezentowanych oponach zimowych Michelin Pilot Alpin 5 SUV 265/45 R20 jest to 45% z 265, czyli 119,25 mm. Litera przed ostatni? liczb? to typ konstrukcji opony, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model w rozmiarze 265/45 R20 – tutaj wynosi ona 20 cali. Omawiane opony zimowe Michelin Pilot Alpin 5 SUV 265/45 R20 maj? indeks pr?dko?ci V i indeks no?no?ci 104. Oznacza to, ?e przy poruszaniu si? z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 240 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 900 kg. Tego typu model najcz??ciej jest montowany w samochodach takich, jak Skoda Superb, Renault Grand Scenic, Volvo XC90, BMW X6 czy Volvo S60. Zastanawiaj?c si? nad zakupem opon zimowych Michelin Pilot Alpin 5 SUV 265/45 R20 warto zapozna? si? z ich etykiet?. Za opory toczenia prezentowany produkt otrzyma? klas? C, za hamowanie na mokrej nawierzchni C, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez ten model da? wynik 71 dB.

Idealny wybór do aut segmentu SUV

Opony do aut typu SUV maj? bardzo podobn? konstrukcj? do opon osobowych i oferuj? zbli?ony wachlarz osi?gów. Bardzo cz?sto modele do samochodów typu SUV dost?pne s? jako wariant danych opon osobowych. Opony do aut typu SUV nie nadaj? si? do jazdy w terenie. Bardzo dobrze spisuj? si? za to na asfalcie – niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze. Oferuj? równie? wysoki komfort jazdy i optymalne opory toczenia. Opony do aut typu SUV przystosowane s? do ci??kich samochodów z wy?ej po?o?onym ?rodkiem ci??ko?ci poprzez zwi?kszony indeks no?no?ci i usztywnione ?ciany boczne.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony premium to doskona?a propozycja dla kierowców, którzy posiadaj? samochód o wi?kszej mocy, pokonuj? du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku czy preferuj? dynamiczny styl jazdy. Tego typu opony produkowane s? z wykorzystaniem najbardziej nowoczesnych sk?adników i zaawansowanych rozwi?za? technologicznych. Efektem s? osi?gi na najwy?szym poziomie – wysoka przyczepno??, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie i niska emisja ha?asu. Opony premium to marki Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli.

Etykieta unijna opon Pilot Alpin 5 SUV 265/45 R20 czyli ocena spalania, ha?asu i hamowania

Spalanie paliwa – ocena C Etykieta unijna na oponach zawiera mi?dzy innymi informacje o oporach toczenia danego produktu. Podczas toczenia na opony dzia?aj? ró?ne si?y (mi?dzy innymi tarcie, opór powietrza itp.), co w uproszczeniu przek?ada si? na ilo?? energii potrzebnej do wprawienia ko?a w ruch, czy utrzymania po??danej pr?dko?ci. Im wi?ksze opory toczenia, tym wi?ksze spalanie paliwa i emisja spalin przez samochód. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza), przy czym klasa D nie jest stosowana. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 8 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Pilot Alpin 5 SUV (model) oraz 20 cali (?rednica). Hamowanie na mokrym – ocena C Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 5 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 265/45 R20 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Ha?as na zewn?trz – 71 dB Ha?as zewn?trzny to inaczej nat??enie d?wi?ku, który wytwarzany jest przez pracuj?ca opon?. Pod tym wzgl?dem ogumienie dzieli si? na trzy kategorie oznaczane od najcichszych do najg?o?niejszych graficznymi symbolami jednej, dwóch lub trzech fal. Dodatkowo umieszcza si? w tym miejscu równie? liczb? oznaczaj?c? ?rednie nat??enie ha?asu w decybelach. Wynik „71 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 2 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Michelin (producent), zimowe (sezon) oraz 265/45 R20 (rozmiar).

Firma Michelin

Opony Michelin uznawane s? z jedne z najlepszych na ?wiecie. Poszczególne modele marki zajmuj? czo?owe pozycje w testach, maj? dobre parametry na etykietach i s? polecane przez setki tysi?cy kierowców. Warto wiedzie?, ?e jedna z najbardziej nowoczesnych fabryk koncernu znajduje si? w Olsztynie. Opony Michelin zawsze maj? do zaproponowania nowatorskie rozwi?zania technologiczne i najwy?sz? jako?? wykonania. Marka s?ynie z uczestnictwa w cyklu WRC i rekordowej liczby zwyci?stw w wy?cigu 24h Le Mans.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Bie?nik kierunkowy to rozwi?zanie, które kszta?tem przypomina liter? „V”. Cz?sto jest te? okre?lane mianem jode?ki. Opony z bie?nikiem kierunkowym doskonale sprawdzaj? si? w trudnych warunkach drogowych – na wodzie, ?niegu czy b?ocie po?niegowym (dlatego opony zimowe maj? najcz??ciej tak? rze?b?). Do zalet opon kierunkowych nale?? 20% wy?sza odporno?? na aquaplaning od asymetrycznych, dobre trzymanie toru jazdy oraz atrakcyjny wygl?d. Warto pami?ta?, ?e opony kierunkowe montuje si? zgodnie z ich kierunkiem toczenia.

Oznaczenia 104V, N0, FR oraz 3PMSF

Napisy „104” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 900 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. Model Pilot Alpin 5 SUV (Michelin 265/45 R20) posiada homologacj? N0 (Porsche, Volkswagen Touareg). Opona z oznaczeniem FR posiada rant chroni?cy felg? przed zarysowaniami. 3PMSF to symbol p?atka ?niegu na potrójnym szczycie, jedyne oficjalne oznaczenie opon zimowych.

Opony zimowe

Opony zimowe to produkty, których konstrukcja umo?liwia bezpieczne w podró?owanie w trudnych warunkach od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny. Mieszanka gumowa takich opon zachowuje swoje w?a?ciwo?ci w mro?ne dni, a bie?nik pokryty lamelami u?atwia zapanowanie nad samochodem na ?niegu, wodzie i b?ocie po?niegowym. Najcz??ciej spotykan? rze?b? w przypadku opon zimowych jest kierunkowa, nast?pnie asymetryczna (w mocniejszych samochodach). Przed zakupem opon na zim? warto zapozna? si? opiniami kierowców czy wynikami testów opon. Pozwoli to wybra? najlepszy model dla siebie.

Gwarancja na opony Pilot Alpin 5 SUV

Gwarancja na opony Michelin obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu produktu i standardowo obejmuje wszelkie wady zwi?zane z jako?ci? wykonania czy materia?ów u?ytych do produkcji opony. Je?li model zostanie oddany do reklamacji i po przeprowadzonej ekspertyzie zostanie ona uznana, to w przypadku opon zu?ytych w mniejszym stopniu ni? 20%, producent zwróci 100% warto?ci wadliwego produktu. W innym wypadku udzieli rekompensaty w wysoko?ci proporcjonalnej do jego stopnia zu?ycia.

Opinie kierowców rozmiaru 265/45 R20 o oponach Michelin Pilot Alpin 5 SUV

Opinie o oponach zimowych Michelin publikowane na ró?nego rodzaju forach internetowych czy portalach spo?eczno?ciowych pokazuj?, ?e modele francuskiej marki ciesz? si? bardzo du?ym uznaniem w?ród kierowców i przez wi?kszo?? z nich s? polecane. W przyk?adowych opiniach o oponach zimowych Michelin mo?emy znale?? nast?puj?ce zwroty: „dopracowane pod ka?dym wzgl?dem”, „niezawodne nawet w g??bokim ?niegu”, „samochód jeszcze nigdy nie by? tak ?atwy do opanowania zim?” czy „opony zimowe Michelin to klasa sama w sobie”.

Michelin: Opony zimowe

auto komis olecko, new holland cx, ford fiesta st 2016, mercedes 350 cdi

yyyyy