Opony Michelin PILOT SPORT 4 SUV 255/45R19 100V FR

818,09

Opis

Opony Michelin PILOT SPORT 4 SUV 255/45R19 100V FR

Opony letnie Michelin Pilot Sport 4 SUV w rozmiarze 255/45 R19 100V

Opony letnie Michelin Pilot Sport 4 SUV w omawianym przyk?adzie maj? rozmiar 255/45 R19. Warto wiedzie?, ?e pierwsza liczba w oznaczeniu rozmiaru to szeroko?? opony w milimetrach – tutaj 255 mm. Druga z liczb w rozmiarze 255/45 R19 to wysoko?? profilu, która w rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – w tym prezentowanych oponach letnich Michelin Pilot Sport 4 SUV 255/45 R19 jest to 45% z 255, czyli 114,75 mm. Litera przed ostatni? liczb? to typ konstrukcji opony, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? model w rozmiarze 255/45 R19 – tutaj wynosi ona 19 cali. Omawiane opony letnie Michelin Pilot Sport 4 SUV 255/45 R19 maj? indeks pr?dko?ci V i indeks no?no?ci 100. Oznacza to, ?e przy poruszaniu si? z maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?ci? 240 km/h najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 800 kg. Tego typu model najcz??ciej jest montowany w samochodach takich, jak Audi A8 (D4 FL), Audi A8 (D4), Mazda CX-5, Audi A8 czy Volvo XC90. Zastanawiaj?c si? nad zakupem opon letnich Michelin Pilot Sport 4 SUV 255/45 R19 warto zapozna? si? z ich etykiet?. Za opory toczenia prezentowany produkt otrzyma? klas? C, za hamowanie na mokrej nawierzchni A, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez ten model da? wynik 72 dB.

Opona do samochodów 4×4 / SUV

Opony 4×4 znajdziemy w?ród bogatych ofert marek bud?etowych, klasy ?redniej i premium. Nie nale?y ich myli? z oponami SUV, którym du?o bli?ej do osobowych (cz?sto dany model SUV ma taki sam bie?nik, jak typowo osobowy). Opony terenowe maj? bardziej agresywn? rze?b?, na której umieszczono charakterystyczne klocki. Wyró?niamy w?ród nich modele A/T – All Terrain (równie dobrze nadaj? si? do jazdy po asfalcie i w terenie), M/T – Mud Terrain (lepsze w terenie, s?absze na asfalcie) i Extrem (wy??cznie w teren).

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Modele opon klasy premium produkowane s? w oparciu o najbardziej nowoczesne technologie i z najlepszych sk?adników. W efekcie cechuj? si? najwy?szym poziomem osi?gów (bezpiecze?stwo, komfort, oszcz?dno?? paliwa, odporno?? na zu?ycie) i montowane s? przez kierowców o agresywnym stylu jazdy, do mocnych samochodów lub przez osoby cz?sto wyruszaj?ce w d?ugie trasy. Marki opon premium to mi?dzy innymi: Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin, Nokian czy Pirelli – uznawane s? one za najlepsze na rynku.

Etykieta unijna opon Pilot Sport 4 SUV 255/45 R19 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia maj? wp?yw na zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najlepszymi i najbardziej oszcz?dnymi oponami s? modele oznaczone liter? „A” – najmniej ekonomiczne ogumienie zaliczane jest do klasy „G”. Klasy „D” nie stosuje si? w odniesieniu do samochodów osobowych. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 108 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 19 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena A Przyczepno?? na mokrej nawierzchni okre?la d?ugo?? drogi hamowania i bezpiecze?stwo jazdy po jezdni pokrytej wod?. Tu równie? stosuje si? skal? siedmiostopniow?, w której najwy?sze osi?gi nagradzane s? klas? „A”, a kolejne litery od „B” do „G” oznaczaj? coraz s?absze zachowanie na mokrej drodze. Identyczn? not? – „A” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 11 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 255/45 R19 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 7 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Pilot Sport 4 SUV (model) oraz 19 cali (?rednica).

Firma Michelin

Opony Michelin pochodz? z Francji i s? produkowane od ponad 100 lat. Marka jest obecnie zaliczana do klasy premium – jej modele charakteryzuj? si? wysokim poziomem osi?gów, co znajduje potwierdzenie w rankingach opon, opiniach u?ytkowników i na europejskich etykietach. Na oponach Michelin mo?na podró?owa? bezpiecznie, komfortowo i oszcz?dnie niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze. Opony Michelin dost?pne s? do ró?nego rodzaju pojazdów na sezon letni, zimowy lub w wariancie ca?orocznym.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Opony asymetryczne posiadaj? rze?b? bie?nika, która dzieli si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?. Pierwsza z nich zapewnia stabilno?? podczas dynamicznego manewrowania, a zadaniem drugiej jest odprowadzanie wody podczas jazdy po mokrej nawierzchni. Poza tym opony asymetryczne oferuj? wysok? odporno?? na zu?ycie i dobre t?umienie ha?asów. Najcz??ciej polecane s? do samochodów o wi?kszej mocy czy kierowcom o agresywnym stylu jazdy. Podczas monta?u nale?y pami?ta?, aby strona opony z napisem „outside” znalaz?a si? na zewn?trz auta.

Oznaczenia 100V oraz FR

Napisy „100” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 800 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Akronim FR oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi.

Opony letnie

Opony letnie to grupa produktów przystosowana do u?ytkowania w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy ?rednia dobowa temperatura regularnie przekracza 7 st. C. Opony letnie najcz??ciej posiadaj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny, a ich zadaniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpiecze?stwa na suchej i mokrej nawierzchni, odpowiedniego komfortu jazdy i optymalnego zu?ycia paliwa. Przed zakupem opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, recenzjami u?ytkowników i wynikami testów.

Gwarancja na opony Pilot Sport 4 SUV

Koncern Michelin oferuje opony najwy?szej jako?ci wyprodukowane w oparciu o najbardziej zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Mo?e si? jednak zdarzy?, ?e dany produkt b?dzie mia? ukryt? wad? zwi?zan? z wykonaniem czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Wówczas mo?na skorzysta? z gwarancji, która obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu. Je?li reklamacja zostanie uznana, producent zwraca 100% warto?ci opony, je?li nie jest ona zu?yta bardziej ni? 20%. W innym wypadku udzielana jest rekompensata finansowa w wysoko?ci proporcjonalnej do stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 255/45 R19 o oponach Michelin Pilot Sport 4 SUV

Opinie o oponach letnich Michelin pokazuj?, ?e opony francuskiego koncernu nale?? do grona najlepszych na rynku. Przed zakupem warto zapozna? si? z przyk?adowymi recenzjami opublikowanymi w Internecie. Mo?na w nich przeczyta?, ?e „opony letnie Michelin to nie tylko wysoki poziom przyczepno?ci, ale te? wiele rozwi?za? dzi?ki którym samochód pali zauwa?alnie mniej”; „bardzo dobre trzymanie w zakr?tach, auto stabilne nawet przy je?dzie z du?? pr?dko?ci?”; „jedne z najlepszych opon letnich na rynku”.

Michelin: Opony terenowe letnie

alfa 159 tbi, ducati monster s4, mazda cx 7, umowa kupna sprzedazy przyczepki, skuter trójkołowy 50ccm, mercedes gl amg, kolorowanki samochody sportowe bmw, kia ceed cennik, crossover do 20 tys, focus rs, jaguar xj x308 opinie, hyundai elantra 2011, pajęczno czołg, audi a4 b6 cabrio

yyyyy