Opony Hankook KINERGY 4S 2 H750 205/55R16 94H XL M+S, 3PMSF

285,00

Opis

Opony Hankook KINERGY 4S 2 H750 205/55R16 94H XL M+S, 3PMSF

Opony ca?oroczne Hankook Kinergy 4S2 H750 w rozmiarze 205/55 R16 94H XL

Opony ca?oroczne Hankook Kinergy 4S2 H750 205/55 R16 doskonale sprawdz? si? w samochodach typu VW Golf (VII FL), Audi A6 (C4), BMW Seria 3 (E46), Skoda Octavia (II), VW Passat (B5 FL) lub innych o podobnej charakterystyce. Prezentowany model charakteryzuje si? nast?puj?cymi parametrami w ramach europejskiego systemu etykiet: C za opory toczenia, B w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 72 dB w ramach pomiaru emitowanego ha?asu zewn?trznego. Jego indeks pr?dko?ci wynosi z kolei H, co oznacza maksymaln? dopuszczaln? pr?dko?? 210 km/h, a indeks no?no?ci 94 – dopuszczalne obci??enie to 670 kg na jedn? opon?. Warto tak?e wspomnie? jak nale?y czyta? rozmiar 205/55 R16 opon Hankook Kinergy 4S2 H750: pierwsza liczba – 205 to szeroko?? mierzona w milimetrach, druga – 55 to szeroko?? profilu podawana jako procent z wysoko?ci (tutaj 55% z 205 daje 112,75 mm), „R” oznacza konstrukcj? radialn?, a ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica opony – w tym przypadku 16 cali.

Opony osobowe

Kinergy 4S2 H750 w rozmiarze 205/55 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to zdecydowanie najwi?kszy segment ogumienia. Kierowcy samochodów klasy miejskiej, kompaktowej, ?redniej czy wy?szej mog? wybiera? spo?ród tysi?cy produktów pozycjonowanych w klasach ekonomicznej, medium i premium. Opony osobowe maj? za zadanie zapewni? nie tylko bezpieczn?, ale te? komfortow? i oszcz?dn? jazd?. Najcz??ciej posiadaj? bie?nik asymetryczny lub kierunkowy. Przed zakupem opon osobowych warto zapozna? si? z ich testami, etykietami i opiniami u?ytkowników zamieszczonymi w Internecie.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców oferuj?ce innowacyjne rozwi?zania

Opony firmy Hankook pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium to g?ównie marki Hankook, Dunlop, Michelin, Yokohama, Continental, Vredestein, Nokian czy Bridgestone. Opony z tej pó?ki oferuj? najwy?szy poziom przyczepno?ci w zró?nicowanych warunkach pogodowych, s? komfortowe i maj? ma?e opory toczenia. Wybierane s? przez w?a?cicieli samochodów o du?ej mocy, kierowców pokonuj?cych du?e przebiegi roczne (np. w trasie) czy preferuj?cych dynamiczny styl jazdy. Tego typu opon najcz??ciej wygrywaj? testy opon i zbieraj? szereg pozytywnych recenzji kierowców.

Etykieta unijna opon Kinergy 4S2 H750 205/55 R16 czyli ocena hamowania, ha?asu i spalania

Spalanie paliwa – ocena C Spalanie paliwa to bardzo wa?ny parametr decyduj?cy cz?sto o wyborze danego modelu. Dzi?ki etykiecie unijnej, kierowca kupuj?cy ogumienie na terenie Unii Europejskiej zyskuje wiedz? na temat spalania paliwa ka?dego modelu. Efektywno?? paliwowa jest obrazowana na etykiecie za pomoc? kolorowej skali i liter od A do G. Litera A (kolor zielony) to najwy?sza klasa oszcz?dno?ci paliwa, podczas gdy G (kolor czerwony) najni?sze parametry w zakresie spalania. To istotne dane, poniewa? ró?nica mi?dzy klasami A i G mo?e oznacza? zu?ycie paliwa ograniczone nawet o 7,5%. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Hankook (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 205/55 R16 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena B Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 40 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 205/55 R16 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Ha?as na zewn?trz – 72 dB Je?eli zale?y ci na komfortowej je?dzie i chcesz, aby twój samochód by? jak najmniej uci??liwy dla ?rodowiska, zwró? uwag? na ha?as zewn?trzny generowany przez opon? podczas eksploatacji. Warto porówna? poszczególne modele mi?dzy sob? w zakresie tego parametru. To proste – oznaczenie g?o?no?ci znajdziesz na unijnej etykiecie, gdzie okre?lana jest w decybelach i przedstawiana za pomoc? piktogramu obejmuj?cego trzy fale. Jak go odczyta?? Opony z jedn? fal? s? najcichsze, podczas gdy te z zaznaczonymi trzema falami generuj? najwi?kszy ha?as w czasie jazdy. Wynik „72 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 12 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony Kinergy 4S2 H750 (model) oraz 16 cali (?rednica).

Firma Hankook

Hankook to po?udniowokorea?ska firma dostarczaj?ca na rynek opony klasy premium. Charakteryzuj? si? zastosowaniem najnowszych technologii, doskona?? jako?ci? i wysokimi osi?gami w ka?dej sytuacji drogowej i pogodowej. Ta azjatycka firma to siódmy najwi?kszy producent opon na ?wiecie. Opony marki Hankook powstaj? w o?miu fabrykach zlokalizowanych w Azji, Europie i Ameryce Pó?nocnej. Firma dzia?a aktywnie na polu sportów motorowych sponsoruj?c presti?owe wy?cigi i zespo?y wy?cigowe, zarówno w rodzimej Korei, jak i poza jej granicami.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Hankook Kinergy 4S2 H750 205/55 R16 94H? Poznaj jej wady i zalety

Model Kinergy 4S2 H750 (Hankook) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony z bie?nikiem kierunkowym charakteryzuj? si? uk?adem rowków, który kszta?tem przypomina liter? „V”. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu opony kierunkowe s? w stanie doskonale odprowadza? wod? i b?oto po?niegowe. Badania wykaza?y, ?e oferuj? o 20% wy?sz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu do opon asymetrycznych. Z tego wzgl?du kierunkowa rze?ba jest stosowana w wi?kszo?ci opon zimowych. Do pozosta?ych zalet omawianego bie?nika nale?? dobre trzymanie toru jazdy oraz atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 94H, XL oraz FR

Napisy „94” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 670 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Akronim FR oznacza opon? posiadaj?c? rant ochronny felgi.

Opony ca?oroczne

Hankook Kinergy 4S2 H750 205/55 R16 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne to uniwersalne rozwi?zanie zapewniaj?ce zoptymalizowane osi?gi zarówno latem, jak i zim?. Szczególnie zadowoleni z nich b?d? kierowcy, którzy pokonuj? rocznie niewielkie przebiegi i je?d?? g?ównie w mie?cie. Ogumienie wielosezonowe to kompromisowe rozwi?zanie, poniewa? stworzone s? z mieszanki gumowej zachowuj?cej si? najlepiej w umiarkowanych temperaturach, a bie?nik ??czy w sobie najwa?niejsze cechy bie?nika letniego i zimowego, zapewniaj?c dobre prowadzenie w ró?nych warunkach pogodowych.

Gwarancja na opony Kinergy 4S2 H750

Opony Hankook, podobnie jak ogumienie innych producentów, mo?na reklamowa?, gdy podczas monta?u lub u?ytkowania klient dostrze?e wady wynikaj?ce z przyczyn tkwi?cych w oponie. Oznacza to, ?e w przypadku zauwa?enia wszelkiego rodzaju deformacji lub uszkodzenia materia?u, mo?na odzyska? pieni?dze lub wymieni? towar na nowy. Gwarancja Hankook jest do?ywotnia, czyli obowi?zuje do momentu zu?ycia bie?nika do znacznika TWI (1,6 mm). Czego nie obejmuje? Wszelkich uszkodze? powsta?ych z winy u?ytkownika, np. jazdy ze zbyt niskim ci?nieniem, b??dów w czasie monta?u czy uszkodze? mechanicznych.

Opinie kierowców rozmiaru 205/55 R16 o oponach Hankook Kinergy 4S2 H750

Opony ca?oroczne to kompromis mi?dzy osi?gami typowo letnimi i zimowymi, dlatego osoby decyduj?ce si? na takie rozwi?zanie cz?sto szukaj? opinii innych kierowców na ich temat. Zadanie u?atwiaj? internetowe recenzje publikowane w mediach spo?eczno?ciowych i na forach motoryzacyjnych. Dzi?ki nim kierowcy mog? dowiedzie? si? wi?cej na temat zalet i wad poszczególnych modeli. O oponach ca?orocznych Hankook pisz? tak: „doskona?e rozwi?zanie bez wzgl?du na pogod?”, „zapewniaj? bezpieczne prowadzenie i komfort jazdy”.

Hankook: Opony ca?oroczne

ford mondeo waga, skoda fabia 2018, używanie świateł przeciwmgielnych w terenie zabudowanym, chińskie radio 2 din, sharan opinie, seat ibiza 1.2 70 km opinie, bezpośredni wtrysk benzyny, honda civic vii wymiary, ford ka kabriolet, kia ceed facelift 2021, kia 2014, new holland t6, piaseczno komis samochodowy, outlander mitsubishi 2015, czym się różni 1 din od 2 din, dobaku pl, jazda na suwak kodeks drogowy, www.motoallegro osobowe, 4 runner, peugeot rifter opinie, śmieciarka

yyyyy