Obiektyw Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

2 849,00

Opis

Obiektyw Nikon NIKKOR Z 50mm f/1.8 S

Obiektyw standardowyNIKKOR Z 50mm f/1.8 S – JMA001DA

UCZUCIE WYGL?DA W?A?NIE TAKZata?cz ze ?wiat?em. Wyj?tkowa jako?? optyki pe?noklatkowego obiektywu NIKKOR Z S wyznacza nowy standard w?ród obiektywów f/1,8. Pod wzgl?dem poziomu szczegó?ów jest on znacznie lepszy od dotychczasowych¹ obiektywów sta?oogniskowych f/1,4. To nie jest wi?c po prostu nowy obiektyw 50 mm. To nowa przysz?o?? wspania?ej fotografii.

Wi?cej ?wiat?a
Dzi?ki du?ej ?rednicy mocowania Z obiektywy NIKKOR z tym bagnetem umo?liwiaj? tworzenie jasnych obiektywów nie obarczonych winietowaniem. Mimo ma?ej odleg?o?ci od p?aszczyzny mocowania do matrycy, obiektyw oferuje równomiern? jasno?? obrazu w ca?ym kadrze. To w efekcie daje nowe mo?liwo?ci w zakresie poziomu szczegó?ów i niuansów a? po kraw?dzie kadru.

Twórz szerokie kadry. Ustawiaj ostro?? dowolnie.Obiektyw NIKKOR Z 50mm f/1.8 S doskonale si? sprawdza podczas fotografowania w ?wietle zastanym. W po??czeniu z wyj?tkow? ostro?ci? i niewielk? odleg?o?ci? zdj?ciow? wynosz?c? zaledwie 0,4 m pozwala to pracowa? w pe?ni naturalnie. Mo?na uchwyci? fotografowany obiekt razem z cz??ci? otoczenia. Mo?na tak?e ustawi? ostro?? z bliska i uzyska? szczegó?owe zdj?cie g?owy i barków.

Bezkompromisowa precyzjaPe?en realizm. Wi?cej ?wiat?a. Doskona?a zdolno?? rozdzielcza i doskona?a korekcja winietowania pozwalaj? na zachowanie najdrobniejszych szczegó?ów nawet w naro?nikach kadru. Ka?dy element sceny jest idealnie odwzorowany, nawet podczas fotografowania z maksymalnie otwart? przys?on?.

Ostrzejszy
Minimalizacja aberracji komatycznej pozwala doskonale odwzorowa? punktowe ?ród?a ?wiat?a, na przyk?ad latarnie uliczne noc?. Punktowe ?ród?a ?wiat?a s? odwzorowane jako punkty, nawet przy kraw?dziach kadru.

Ja?niej
Dwie soczewki ze szk?a ED i dwie soczewki asferyczne zapewniaj? ostre, wspania?e zdj?cia o bogatej kolorystyce i g??bokim kontra?cie.

DoskonalejOpracowana przez firm? Nikon przeciwodblaskowa pow?oka nanokrystaliczna ogranicza refleksy i flar?, co pozwala uzyska? kontrastowe zdj?cia nawet podczas fotografowania pod ?wiat?o. To samo dotyczy fotografowania scen z wieloma ?ród?ami ?wiat?a padaj?cego bezpo?rednio na kadr.

Artyzm z dowolnej odleg?o?ci
P?ynne rozmycie t?a. Znakomita ostro??. W po??czeniu z niezwykle szczegó?owymi cieniami i ?wiat?ami kadru rejestrowanymi przez aparat Z firmy Nikon obiektyw pozwala tworzy? zdj?cia o wspania?ej g??bi.

Znakomite rozmycie t?a
Kremowy, naturalny efekt rozmycia t?a to zas?uga przys?ony f/1,8 i dziewi?ciosegmentowej konstrukcji przys?ony o okr?g?ym otworze. ?wiat?a kadru s? odtworzone jako subtelne punkty. Nawet po nieznacznym przymkni?ciu przys?ony mo?na uzyska? pi?kne, p?ynne efekty.

Artyzm z dowolnej odleg?o?ci
Zastosowany w obiektywie system ogniskowania dba o wyra?ne odwzorowanie obszaru ostro?ci, nawet podczas fotografowania z bliska. ?wiat?a kadru s? odtworzone jako subtelne punkty.

Nap?dzany obrazem
Obiektywy NIKKOR Z wykorzystuj? silnik krokowy AF, aby ustawianie ostro?ci by?o niezwykle precyzyjne, wyj?tkowo p?ynne i praktycznie bezg?o?ne. To sprawia, ?e obiektyw ten idealnie si? nadaje do robienia zarówno filmów, jak i zdj??.

Najbardziej odpowiedni k?t
Komunikacja mi?dzy obiektywem a aparatem pozwala na znakomit? kompensacj? dystorsji, co przek?ada si? na wyj?tkowo poprawn? geometri? ca?ego kadru.

Zawsze precyzyjny
P?ywaj?ce soczewki zapewniaj? doskona?? ostro?? przy niewielkich odleg?o?ciach. Elektromagnetyczna przys?ona umo?liwia precyzyjne ustalanie ekspozycji podczas szybkich zdj?? seryjnych.

Dowolne ?wiat?o
Obiektyw korzysta z dost?pnego w aparacie systemu redukcji drga?, umo?liwiaj?c fotografowanie z czasami otwarcia migawki d?u?szymi nawet o pi?? stopni ni? by?oby to mo?liwe bez u?ycia tego systemu². To pozwala rejestrowa? ostrzejsze zdj?cia przy s?abn?cym ?wietle dziennym oraz filmy bez niechcianych skutków drgania aparatu.

Przejmij kontrol?
Szeroki, moletowany pier?cie? steruj?cy umo?liwia niezwykle precyzyjn? i intuicyjn? obs?ug?. Podczas fotografowania w trybie AF do pier?cienia steruj?cego mo?na przypisa? ustawienia kompensacji ekspozycji. Podczas fotografowania z r?cznym ustawianiem ostro?ci pier?cie? steruj?cy mo?e s?u?y? jako pier?cie? ustawiania ostro?ci. Ostro?? zmienia si? w zale?no?ci od tego, jak szybko lub wolno pier?cie? jest obracany, co u?atwia precyzyjn? prac? i filmowanie z bliska.

Doskona?e dzia?anie
Twarze pe?ne pi?kna. Prawda w spojrzeniu z ukrycia. Obiektyw jest stworzony do rejestrowania wyj?tkowego, pe?noklatkowego materia?u wideo, co pozwala pokaza? i przekaza? znacznie wi?cej.

Cisza na planie
Niemal bezg?o?ny silnik krokowy pozwala odda? pe?ni? emocji nawet najbardziej cichych momentów. Bezg?o?ny pier?cie? steruj?cy umo?liwia ustawianie ostro?ci z maksymaln? precyzj?, aby nic nie odci?ga?o uwagi podczas rejestrowania najbardziej emocjonuj?cych scen.

Bez oddechu
„Oddychanie” obiektywu zosta?o praktycznie wyeliminowane, umo?liwiaj?c swobodne operowanie po?o?eniem p?aszczyzny ostro?ci i niezawodne komponowanie uj?? pe?nych ekspresji. P?ynne i stabilne sterowanie przys?on? pozwala odda? naturalne zmiany ekspozycji poszczególnych scen.

Wsz?dzie
Ruszaj w drog?. W celu ochrony przed kurzem i kropelkami wody dok?adnie uszczelniono ka?d? ruchom? cz??? tubusu obiektywu.

Nikon: Obiektywy

ogłoszenia samochód, ford transit connect, peugeot 206 s16, prawo jazdy 3 miesiące przed 18, d+1 co to znaczy, jaki tester diagnostyczny 2019, kia sorento 1 wymiary, kia ceed, oto moto kia rio

yyyyy