Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 4 Pro

979,00

Opis

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Mi Air Purifier 4 Pro

Xiaomi Smart Air Purifier 4 ProOddychaj czystym i zdrowym powietrzem

Powietrze wype?nione jest zanieczyszczeniami, które stanowi? zagro?enie dla Twojego zdrowiaSier?? zwierz?t | Opary kuchenne | Zapachy zwierz?t | Dym papierosowy | Py?ek kwiatowy | Py? | ?upie? zwierz?cy

Pe?ne oczyszczenie pokoju w czasie potrzebnym na przeczytanie bajki na dobranocXiaomi Smart Air Purifier 4 Pro ma wspó?czynnik CADR do 500 m³/h* i jest w stanie uwolni? 8330 l* czystego powietrza na minut?. Oczyszczone powietrze jest w stanie dotrze? do ka?dego zak?tka Twojego domu, dzi?ki czemu Ty i Twoja rodzina mo?ecie oddycha? zdrowo przez ca?y czas.Wydajno?? czystego powietrza na minut? – 8330 lWlot powietrza dooko?a – 360°Efektywny obszar krycia* – 35-60 m²Czas oczyszczania salonu o powierzchni 40m² – ok. 15 minutCzas oczyszczania sypialni o powierzchni 30m² – ok. 11 minut

Czyste powietrze, które jest widoczne dzi?ki kompleksowemu monitorowaniu i wy?wietlaniu w czasie rzeczywistymUkierunkowane oczyszczanie, które pozostawia zanieczyszczenia bez miejsca do ukrycia. Kompleksowe monitorowanie zmian jako?ci powietrza w celu bardziej ukierunkowanego i wydajnego oczyszczania. W trybie automatycznym oczyszczacz monitoruje jako?? powietrza w czasie rzeczywistym i automatycznie dostosowuje pr?dko?? oczyszczania.PM2,5-PM10 – Wykrywanie gruboziarnistych cz?stek, takich jak py?ki – Monitorowanie wewn?trz pomieszcze? pod k?tem py?ków, popio?u, zarodników, sier?ci zwierz?t domowych i naskórka ro?lin itp.PM2,5 – Wykrywanie drobnych cz?stek – Monitorowanie wewn?trz pomieszcze? pod k?tem ma?ych zanieczyszcze?, które mo?na wdycha?, takich jak niewidoczne cz?steczki w dymie itp.

Intuicyjny wy?wietlacz, ?atwy w obs?udze interfejsIntuicyjne dane o jako?ci powietrza w pomieszczeniach dzi?ki wy?wietlaniu w czasie rzeczywistym PM2,5/PM10 i kolorowemu paskowi ?wietlnemu. Dostosuj ustawienia oczyszczania za pomoc? prostych dotykowych przycisków steruj?cych, jednym lekkim dotkni?ciem, aby spe?ni? swoje potrzeby w zakresie jako?ci powietrza.

Tylko jeden filtr na nawet rok u?ytkowania – Codzienna ?wie?o?? z d?ugotrwa?ym filtremFiltr, wykonany z wysokowydajnego filtra o du?ej powierzchni i du?ej obj?to?ci wysokiej jako?ci w?gla aktywnego, mo?e wytrzyma? 6-12 miesi?cy. Nie ma potrzeby cz?stej wymiany filtra.Rozszerzony obszar filtra o wysokiej wydajno?ci* – 24000 cm²Zawarto?? w?gla aktywnego wysokiej jako?ci* – 650000mg

Eliminacja 99,97% cz?steczek 0,3 ?m* – Filtracja trzy w jednym zapewnia wysok? wydajno?? oczyszczaniaXiaomi Smart Air Purifier 4 Pro jest wyposa?ony w filtr „trzy w jednym”, w tym filtr g?ówny, filtr Xiaomi o wysokiej wydajno?ci i wysokiej jako?ci filtr z w?glem aktywnym, które wspó?pracuj? ze sob?, aby oczyszcza? powietrze i zapewnia? zdrowie.Sier?? zwierz?tPy?ek kwiatowyPy?Dym papierosowy?upie? zwierz?cyW?ókno bawe?niane

Bohater dla mi?o?ników zwierz?tFiltracja sier?ci i ?upie?u zwierz?t

Sezon dla alergików na luzieFiltracja py?ków

Wysokiej jako?ci w?giel aktywny Eliminacja nieprzyjemnych zapachów dla trwa?ej ?wie?o?ciW?giel aktywny ma wysoki wspó?czynnik adsorpcji, jest w stanie wyeliminowa? nieprzyjemne zapachy i utrzyma? ?wie?e powietrze.Zapachy zwierz?tOpary kuchenneLotne Zwi?zki OrganiczneFormaldehyd i toluenInne zapachy

Ujemna jonizacja powietrza – Eliminacja nie?wie?ego powietrza w celu utrzymania ?wie?o?ci w domuUlepszone oczyszczanie powietrza z odkurzaniem, które sprawi, ?e poczujesz si? jak w lesie.

Inteligentne sterowanie – Rozpocznij oczyszczanie powietrza w dowolnym miejscu i czasieU?yj aplikacji Xiaomi Home, aby aktywowa? oczyszczacz powietrza zdalnie aby Twój dom by? ?wie?y od chwili przybycia.Zdalne sterowanieCzasowe w??czanie i wy??czanieDostosowywanie ustawie?Jako?? powietrzaZabezpieczenie przed dzie?mi

Przypomnienia o wymianie filtraPo prostu zmie? filtr, gdy jest to zalecane

Obs?uga sterowania g?osowegoAktywuj oczyszczacz za pomoc? g?osu

Tryb nocny* o niskim poziomie ha?asu 33,7 dB – Wysokiej jako?ci powietrze, które pozwala spa? bez zak?óce?Prze??cz na tryb nocny, aby wy??czy? luminancj? wy?wietlacza w celu oczyszczenia bez o?lepiania i bez ha?asu. Twój oczyszczacz zapewni cyrkulacj? powietrza, zapewniaj?c idealne warunki na spokojny sen.

?atwa do czyszczenia zdejmowana górna kratka – Wyczy?? swój oczyszczacz od ?rodkaAby chroni? niemowl?ta w Twoim domu, górna kratka jest przykr?cana i nie mo?na jej przypadkowo zdj??. Odkr?? i zdejmij kratk?, aby uzyska? ?atwy dost?p do ?opatek wentylatora i kana?ów powietrznych. Wyczy?? wn?trze oczyszczacza, aby zapobiec wtórnemu zanieczyszczeniu.

Upewnij si?, ?e urz?dzenie jest wy??czone przed podj?ciem którejkolwiek z poni?szych czynno?ci!Krok 1 – Odkr?? i zdejmij kratk? Krok 2 – Za pomoc? mi?kkiej szmatki wyczy?? kana?y powietrzne i ?opatki wentylatora Krok 3 – Przykr?? kratk? z powrotem na miejsce

?atwe otwieranie i zamykanieKonstrukcja drzwi magnetycznych

Wytrzyma?yOdporny na warunki atmosferyczne korpus ABS

* 500m³/h PM CADR: Dane z raportu Chi?skiego Instytutu Testowania i Kontroli Urz?dze? Gospodarstwa Domowego (nr WCk-21-50469).* 8330 l oczyszczonego powietrza na minut?: odnosi si? do wydatku czystego powietrza, gdy produkt dzia?a z maksymaln? wydajno?ci?. Obliczono na podstawie PM CADR Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro.* Efektywny obszar pokrycia 35-60m²: dane z raportu China Testing & Inspection Institute for Household Electric Appliances Inspection Report (nr WCk-21-50469).* 15min oczyszczanie dla pokoju dziennego ok. 40m²: W sypialni o powierzchni 40m², z wysoko?ci? sufitu 3m, gdy urz?dzenie pracuje z maksymaln? wydajno?ci?, czas oczyszczania w jednym cyklu jest obliczany ze wzoru: powierzchnia pomieszczenia x wysoko?? pomieszczenia ÷ PM CADR. Na tej podstawie ok. 11min. czas oczyszczania pojedynczego cyklu liczony jest dla sypialni o powierzchni 30m².* Filtr o wysokiej wydajno?ci dla wi?kszej powierzchni 24000 cm²: Powierzchnia bibu?y filtracyjnej u?ytej w wysokowydajnym filtrze Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro wynosi?a 24000 cm². Dane ze Smart Mi Lab i mog? si? nieznacznie ró?ni? ze wzgl?du na ró?nice mi?dzy poszczególnymi produktami.* Wysokiej jako?ci zawarto?? w?gla aktywnego wynosz?ca 650 000 mg: zawarto?? w?gla aktywnego w filtrze zastosowanym w Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro wynosi 650 000 mg. Dane ze Smart Mi Lab i mog? si? nieznacznie ró?ni? ze wzgl?du na ró?nice mi?dzy poszczególnymi produktami.* Eliminacja 99,97% cz?stek 0,3 ?m: Zgodnie z raportem China Testing & Inspection Institute for Household Electric Appliances Inspection Report (nr WCv-21-40115), materia? filtracyjny u?yty w tym produkcie osi?gn?? skuteczno?? filtracji 99,97% dla cz?stek ? 0,3 ?m.* Niski poziom ha?asu 33,7 dB(A) Tryb nocny: Odnosi si? do warto?ci ha?asu generowanego, gdy produkt jest w trybie nocnym. Dane z raportu Chi?skiego Instytutu Testowania i Kontroli Urz?dze? Gospodarstwa Domowego (nr WCk-21-50469).* Funkcje sterowania g?osowego Alexa i Google Assistant wymagaj? inteligentnych urz?dze? g?osowych. Powi?zane urz?dzenia ??cz?ce s? sprzedawane osobno.

Xiaomi: Oczyszczacze powietrza

mclaren 650s, najtansze ac, hyundai tucson opinie spalanie, volvo v50 autokult

shiny