Opony Maxxis Ap2 195/65R15 91H

406,18

Opis

Opony Maxxis Ap2 195/65R15 91H

Opony ca?oroczne Maxxis AP2 All Season w rozmiarze 195/65 R15 91H

Opony ca?oroczne Maxxis AP2 All Season 195/65 R15 s? najcz??ciej montowane w nast?puj?cych modelach samochodów: BMW Seria 3 (E46), VW Golf (VII FL), VW Golf (VII), Renault Megane (III FL) czy Opel Astra (H). Prezentowany produkt ma indeks pr?dko?ci H, co oznacza ?e mo?na si? na nim porusza? z maksymaln? pr?dko?ci? 210 km/h. Z kolei indeks no?no?ci opon wielosezonowych Maxxis AP2 All Season 195/65 R15 to 91 – najwy?sza warto?? obci??enia dla jednej opony wynosi 615 kg. Opona ca?oroczna Maxxis AP2 All Season w omawianym rozmiarze otrzyma?a na unijnej etykiecie klas? E w ramach pomiaru oporów toczenia maj?cych wp?yw na poziom spalania paliwa. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni produkt otrzyma? klas? B, a pomiar ha?asu zewn?trznego emitowanego przez model Maxxis AP2 All Season 195/65 R15 da? wynik 69 dB. Jak nale?y interpretowa? zapis rozmiaru opony, który umieszczony jest na ?cianie bocznej ka?dego modelu? Pierwsza liczba to szeroko?? opony podawana w milimetrach – w omawianym przypadku jest to 195 mm. Druga liczba to wysoko?? profilu opony prezentowana jako procent z szeroko?ci – tutaj 65% z 195, czyli 126,75 mm. Litera mówi to typie konstrukcji opony (najcz??ciej jest to „R” – radialna), a ostatnia liczba to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 15 cali, czyli 38,10 cm.

Opona do aut osobowych

AP2 All Season w rozmiarze 195/65 R15 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to najszerszy segment ogumienia, który obejmuje zarówno modele przeznaczone do ma?ych aut miejskich, samochodów rodzinnych, aut kombi, jak i limuzyn oraz samochodów sportowych. W zale?no?ci od potrzeb, bud?etu i oczekiwa?, ogumienie mo?na wybiera? spo?ród trzech klas – premium, ?redniej i ekonomicznej. Zadaniem opon osobowych jest zapewnienie bezpiecze?stwa jazdy bez wzgl?du na panuj?ce warunki pogodowe, zrównowa?onych osi?gów, ekonomicznej jazdy, a tak?e zoptymalizowanego komfortu na drodze.

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy Maxxis pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Dzi?ki oponom klasy ekonomicznej, kierowcy którym zale?y na oszcz?dno?ciach, mog? korzysta? z ogumienia o zoptymalizowanych osi?gach zapewniaj?cego bezpiecze?stwo jazdy, a przy tym nie przep?aca?. Takie opony s? bardzo dobrym rozwi?zaniem dla wszystkich, którzy nie u?ytkuj? cz?sto z samochodu, a odleg?o?ci, które pokonuj? s? niewielkie i w obr?bie aglomeracji miejskiej. Bud?etowe opony chwal? równie? kierowcy preferuj?cy spokojny styl prowadzenia. Do najch?tniej wybieranych marek tej klasy nale?? m.in.: Maxxis, Achilles, Goodride, Barum, Dayton, Apollo oraz Sunny.

Etykieta unijna opon AP2 All Season 195/65 R15 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena E Spalanie paliwa to jeden z parametrów zawartych na etykiecie do??czonej do ka?dej opony sprzedawanej na terenie Unii Europejskiej. Dzi?ki tym danym, kierowca mo?e zobaczy?, który z modeli jest bardziej ekonomiczny w eksploatacji i na tej podstawie podj?? decyzj? o zakupie. Oszcz?dno?? paliwa jest okre?lana w zakresie od A do G na kolorowej skali mieszcz?cej si? w lewym górnym rogu etykiety. Litera A i kolor zielony oznaczaj? najwi?ksz? oszcz?dno?? paliwa, a litera G i kolor czerwony – najmniejsz?. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 40 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 195/65 R15 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena B Na unijnej etykiecie do??czonej do opony znajduje si? skala okre?laj?ca przyczepno?? na mokrej nawierzchni. To wa?ny parametr decyduj?cy o tym, czy jazda jest bezpieczna, warto zatem zwróci? na niego uwag? wybieraj?c opony do swojego auta. Wyra?a si? go na skali od A do F (oznaczenia D i G s? puste w przypadku opon do aut osobowych), gdzie A okre?la najkrótsz? drog? hamowania, a zatem najbezpieczniejsz? opon?. W sytuacji awaryjnej ka?dy metr ró?nicy w d?ugo?ci drogi hamowania ma znaczenie, dlatego dobrze jest wybiera? ogumienie z jak najwy?sz? klas? przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 108 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony ca?oroczne (sezon), 15 cali (?rednica) oraz bud?etowa (klasa). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 16 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony AP2 All Season (model) oraz 15 cali (?rednica).

Firma Maxxis (grupa Cheng Shin)

Za?o?ona na Tajwanie w 1967 roku przez Cheng-Shin Rubber Ind. Co. Ltd firma Maxxis jest jednym 10 z najwi?kszych producentów opon samochodowych na ?wiecie. Firma oferuje klientom w ponad 170 krajach na ca?ym ?wiecie szerok? gam? opon do samochodów osobowych, ci??arowych, rowerów, motocykli, przyczep, gokartów i quadów. Firma Maxxis dostarcza równie? opony do szybkich samochodów wy?cigowych, transportu przemys?owego i wielu innych pojazdów. Opony Maxxis produkowane s? w fabrykach w Chinach, Tajwanie i Tajlandii w ilo?ci przesz?o 60 milionów sztuk rocznie. Dzi?ki odpowiedzialnej polityce jako?ci opony s? certyfikowane równie? na rynkach g?ównych partnerów, takich jak USA i Japonia.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Maxxis AP2 All Season 195/65 R15 91H? Poznaj jej wady i zalety

Model AP2 All Season (Maxxis) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy, obok asymetrycznego, jest obecnie najcz??ciej stosowanym rozwi?zaniem w przypadku opon osobowych. Uk?ad rowków w oponach kierunkowych przypomina litery „V”, „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Takie rozwi?zanie zapewnia 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami bie?nika. Ponadto opony kierunkowe zapewniaj? wysok? stabilno?? i sterowno?? pojazdu podczas jazdy na wprost i wed?ug wielu kierowców maj? bardzo atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 91H

Napisy „91” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 615 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych.

Opony ca?oroczne

Maxxis AP2 All Season 195/65 R15 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Budowa opon ca?orocznych stanowi po??czenie mi?dzy oponami letnimi i zimowymi – bie?nik wyposa?ony jest w lamele gwarantuj?ce szybkie odprowadzanie wody i b?ota po?niegowego, a mieszanka gumowa, z której zbudowane s? opony ca?oroczne, jest twardsza ni? w przypadku opon zimowych. Dzi?ki temu model zapewnia optymaln? przyczepno?? przez ca?y rok. Opony ca?oroczne to kompromis mi?dzy oponami sezonowymi, dlatego sprawdz? si? g?ównie w przypadku niewielkich przebiegów i jazdy w spokojnym stylu po miejskich jezdniach.

Gwarancja na opony AP2 All Season

Opony warto reklamowa? w przypadku zauwa?enia wady fabrycznej – wówczas u?ytkownik mo?e uzyska? rekompensat? finansow? lub wymieni? produkt na nowy. Kiedy szanse na pozytywne rozstrzygni?cie sprawy malej?? Producent nie uzna reklamacji we wszystkich sytuacjach, w których uszkodzenie zaistnia?o z winy u?ytkownika – np. w wyniku usterki mechanicznej, jazdy z nieprawid?owym ci?nieniem lub niew?a?ciwego przechowywania ogumienia. W przypadku marki Maxxis, gwarancja udzielana jest na okres 2 lat od daty zakupu.

Opinie kierowców rozmiaru 195/65 R15 o oponach Maxxis AP2 All Season

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Maxxis: Opony ca?oroczne

łada kraków, peugeot 308 pojemność bagażnika, auta slask, shelby gt500 67, obwodnica południowa gdańska, ford c-max najczęstsze usterki, umowa kupna sprzedaży polsko niemiecka, man autobusy, navitel, czeskie opony, 150ps ile to koni

yyyyy