Nexen WINGUARD WT1 185/R14 102/100R

351,44

Opis

Nexen WINGUARD WT1 185/R14 102/100R

Opony zimowe Nexen Winguard WT1 w rozmiarze 185/80 R14 102/100R C

Jeste? posiadaczem samochodu typu VW Multivan (T4), Skoda Octavia, Kia Picanto czy Skoda Roomster i poszukujesz opon na sezon zimowy? Je?li tak, to z pewno?ci? zainteresuje Ci? Nexen Winguard WT1. Prezentowane opony maj? rozmiar 185/80 R14, ich indeks pr?dko?ci wynosi R (dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach to 170 km/h), a no?no?ci 102/100 (dopuszczalne obci??enie to 850/800 kg). Samo oznaczenie rozmiaru nale?y interpretowa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony mierzona w milimetrach (tu 185), druga to wysoko?? profilu (jest to procent z wysoko?ci, a wi?c w tym przypadku 80 procent z 185 wynosi 148 mm). „R” to informacja o radialnej budowie modelu, a ostatnia liczba to ?rednica mierzona w calach – tutaj 14. Prezentowane opony Nexen Winguard WT1 185/80 R14 mog? pochwali? si? nast?puj?cymi parametrami na etykietach: E za opory toczenia, C w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 69 dB za ha?as zewn?trzny.

Opona do samochodów dostawczych

Winguard WT1 w rozmiarze 185/80 R14 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie dostawcze. Opony dostawcze to modele przeznaczone do samochodów, których dopuszczalna masa ca?kowita nie przekracza 3,5 tony. Zwykle s? to ró?nego rodzaju vany, busy czy pó?ci??arówki. Opony dostawcze cz?sto mo?na rozpozna? po symbolu „C” (ang. „cargo”) w oznaczeniu rozmiaru. W przypadku takiego ogumienia mamy do czynienia z dwoma indeksami no?no?ci (np. 113/111, gdzie pierwszy charakteryzuje opon? zamontowan? na bli?niaku, a drugi opon? na pojedynczej feldze). Opony dostawcze s? odporne na zu?ycie i przeci??enia oraz oferuj? dobre prowadzenie w ró?nych warunkach.

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz kompromis mi?dzy osi?gami i cen?

Opony firmy Nexen pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Klasa ?rednia opon to kompromis pomi?dzy oponami o najwy?szych osi?gach, a tymi z ekonomicznej pó?ki. To opony o u?rednionej jako?ci, osi?gach, wytrzyma?o?ci oraz cenie. Najcz??ciej decyduj? si? na nie kierowcy, którzy chc? czu? bezpiecze?stwo podczas codziennej jazdy po mie?cie i okazjonalnych d?u?szych tras, a tak?e wszyscy preferuj?cych zrównowa?ony styl jazdy. W?ród marek opon klasy ?redniej, najwi?ksz? popularno?ci? w?ród u?ytkowników ciesz? si?: Nexen, Cooper, Firestone, BFGoodrich czy Fulda.

Etykieta unijna opon Winguard WT1 185/80 R14 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa – ocena E Informacje o spalaniu paliwa umieszczane s? na etykietach do??czanych do opon i prezentowane w formie piktogramu oraz klas od A do G, gdzie klasa A oznacza najwi?ksz? ekonomiczno?? paliwow?. Jest to wa?na informacja, poniewa? im mniejsze opory toczenia, tym samochód ma mniejsze spalania i jest bardziej ekonomiczny w eksploatacji. To tak?e wa?na informacja dla wszystkich, którzy dbaj? o ?rodowisko naturalne – wi?ksza ekonomiczno?? paliwowa oznacza, ?e do atmosfery trafi mniej szkodliwych spalin. Tak? sam? ocen? – „E” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 102 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony zimowe (sezon), 14 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena C Fragment etykiety unijnej zawieraj?cy informacje o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni prezentuje wyniki pomiaru drogi hamowania i si?y tarcia opon we wspomnianych warunkach w porównaniu do modelu referencyjnego. Etykieta unijna za przyczepno?? na mokrym przewiduje przyznanie klas od A (najwy?sza) do G (najni?sza) – warto jednak pami?ta?, ?e klasa D dla rozgraniczenia lepszych i gorszych produktów pozostaje pusta, a opony z klas? G nie s? dopuszczane do sprzeda?y, wi?c w praktyce takich si? nie spotyka. Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 7 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony 185/80 R14 (rozmiar) oraz zimowe (sezon). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Du?y poziom ha?asu generowanego przez opon? pogarsza komfort jazdy. Trzystopniowe oznaczenie informuje, czy dany model zalicza si? do cichych, standardowych czy g?o?nych opon. Dodatkowo podaje si? równie? g?o?no?? wyra?ona w decybelach (dB).

Firma Nexen

Nexen to jeden z najstarszych po?udniowokorea?skich producentów opon – jego historia si?ga 1942 roku. Dzi?ki zrównowa?onym osi?gom, dobrej jako?ci i wykorzystaniu innowacyjnych technologii przy produkcji, ogumienie tej marki cieszy si? zaufaniem kierowców na ca?ym ?wiecie. Opony zaliczane s? do klasy ?redniej ze wzgl?du na zoptymalizowane parametry i komfortowe prowadzenie. Producent dostarcza opony Nexen do 120 krajów – s? to modele przeznaczone do samochodów osobowych, Suv-ów i aut dostawczych.

Symetryczna rze?ba bie?nika

Model Winguard WT1 (Nexen) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny to rozwi?zanie, które kiedy? by?o stosowane w samochodach osobowych. Obecnie tego typu rze?b? mo?na spotka? g?ównie w modelach przeznaczonych do aut dostawczych i ci??arowych. Cech? charakterystyczn? takich opon jest to, ?e dwie po?owy bie?nika maj? taki sam wzór. W zwi?zku z tym kierunek toczenia czy sposób monta?u nie maj? tu znaczenia. Takimi oponami ?atwo rotowa? na samochodzie, s? odporne na zu?ycie, a ich koszt produkcji jest najni?szy. Z drugiej strony oferuj? przeci?tne osi?gi zwi?zane z bezpiecze?stwem.

Oznaczenia 102/100R, C oraz 3PMSF, M+S

Napisy „102/100” oraz „R” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 850/800 kg) oraz pr?dko?ci (do 170 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – mud and Snow (ang. b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opona na sezon zimowy

Nexen Winguard WT1 185/80 R14 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe charakteryzuj? si? oznaczeniem w postaci symbolu 3PMSF (trzech górskich szczytów z p?atkiem ?niegu). Jest to rodzaj homologacji potwierdzaj?cej ich w?a?ciwo?ci na ?niegu. Montuje si? jej zwykle, gdy ?rednie temperatury dobowe spadaj? poni?ej 7 st. C. W oponach zimowych najcz??ciej stosowana jest kierunkowa rze?ba bie?nika (najlepsze na wodzie, ?niegu czy b?ocie po?niegowym), a w modelach do mocniejszych aut – asymetryczna. Aby znale?? najlepsze opony zimowe, warto zapozna? si? z opiniami u?ytkowników i wynikami testów.

Gwarancja na opony Winguard WT1

Nexen obejmuje wszystkie swoje produkty gwarancj? przez okres 5 lat od daty zakupu, nie d?u?ej jednak ni? 6 lat od daty produkcji. Bardzo wa?na jest jednak prawid?owa eksploatacja, wywa?enie i przechowywanie opon mi?dzy sezonami, poniewa? producent nie uzna uszkodzenia, które powsta?o w wyniku z?ej techniki jazdy czy b??dów u?ytkownika. W przypadku uznania reklamacji, opona zostanie wymieniona na now? lub zostanie wyp?acona rekompensata finansowa – zale?nie od czasu, który up?yn?? od zakupu i stopnia zu?ycia bie?nika.

Opinie kierowców rozmiaru 185/80 R14 o oponach Nexen Winguard WT1

Kierowcy je?d??cy na oponach Nexen podkre?laj?, ?e ta marka to najlepsze rozwi?zanie na zim?. Ogumienie zapewnia bardzo dobr? przyczepno?? zarówno na suchej, jak i na mokrej nawierzchni, a tak?e krótk? drog? hamowania. Popularno?ci? w?ród u?ytkowników ciesz? si? sprawdzone modele, ale te? nowo?? marki na zim? 2019 – Nexen Winguard Snow G3 WH21. Kierowcy w swoich opiniach o oponach Nexen publikowanych w Internecie pisz?: „godne polecenia, komfortowa jazda, odporno?? na aquaplaning, a tak?e szybkie odprowadzanie wody”.

Nexen: Opony dostawcze zimowe

mini cooper 2003, orlen hot dog cena 2021, leksus lfa, dofinansowanie prawa jazdy przez urząd pracy, auto zdjęcia, tesla truck, szczytniki nad kaczawą, gdzie można oddać zużyte opony, strony z samochodami z niemiec, przyczepa kempingowa beyerland

yyyyy