Opony Falken Euroall Season As210 215/55R17 98 V Xl

492,00

Opis

Opony Falken Euroall Season As210 215/55R17 98 V Xl

Opony ca?oroczne Falken Euroall Season AS210 w rozmiarze 215/55 R17 98V XL

Jak nale?y interpretowa? rozmiar 215/55 R17 omawianych opon wielosezonowych? Pierwsza liczba w rozmiarze okre?la jej szeroko?? i jest zazwyczaj podawana w milimetrach – w tym przypadku jest to 215 mm (21,50 cm). Druga liczba to wysoko?? profilu opony – warto?? ta jest w rozmiarze podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 55 to nic innego jak 55% z 215, czyli 118,25 mm. Litera to typ konstrukcji opony, najcz??ciej spotykane „R” to budowa radialna. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 17 cali, czyli 43,18 cm. Prezentowane opony Falken Euroall Season AS210 215/55 R17 maj? indeks no?no?ci 98 – najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? wynosi tu 750 kg. Z kolei maksymalna dopuszczalna pr?dko??, z jak? mo?na jecha? na tym modelu to 240 km/h, co daje indeks pr?dko?ci V. Opony ca?oroczne Falken Euroall Season AS210 215/55 R17 s? projektowane z my?l? o samochodach typu Peugeot 508 (I), Toyota Verso, VW Passat (B8), Opel Insignia (A) czy Toyota Avensis (III FL 2015).

Opona do samochodu osobowego

Euroall Season AS210 w rozmiarze 215/55 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to zdecydowanie najwi?kszy segment ogumienia. Kierowcy mog? wybiera? w?ród tysi?cy modeli oferowanych w ramach klas ekonomicznej, ?redniej i premium. Opony osobowe montowane s? w ma?olitra?owych autach miejskich, rodzinny sedanach i kombi, autach sportowych, luksusowych limuzynach i wielu innych podobnych samochodach. Opony osobowe najcz??ciej posiadaj? kierunkowy lub asymetryczny bie?nik (pierwsza nich jest cz??ciej spotykana w modelach zimowych, a druga w produktach przeznaczonych o mocniejszych samochodów).

Klasa – ?rednia. Sprawdzone technologie oraz najlepszy stosunek ceny do jako?ci

Opony firmy Falken pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy medium. Opony klasy ?redniej, zwanej te? medium, pod wzgl?dem technologicznym stanowi? kompromis pomi?dzy modelami premium a ekonomicznymi. Z tego wzgl?du s? te? ta?sze od opon klasy wy?szej. Opony ze ?redniej pó?ki s? najcz??ciej wybierane przez kierowców posiadaj?cych auta o przeci?tnej mocy, preferuj?cych umiarkowany styl jazdy czy poruszaj?cych si? g?ównie po mie?cie z wyjazdami w trasy kilka razy w roku. Najwi?ksz? popularno?ci? na rynku ciesz? si? nast?puj?ce marki opon klasy ?redniej: Falken, Fulda, Nexen, Toyo oraz Semperit.

Etykieta unijna opon Euroall Season AS210 215/55 R17 czyli ocena spalania, hamowania i…

Spalanie paliwa Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Jako ciekawostk? dodam, i? 3 produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 215/55 R17 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon) – uzyska?y ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii oporów toczenia. Hamowanie na mokrym Hamowanie na mokrej nawierzchni okre?la zdolno?? opony do zachowania przyczepno?ci na pokrytej wod? jezdni. Jest to szczególnie istotny dla bezpiecze?stwa jazdy parametr. Skala podzielona zosta?a na siedem klas oznaczonych literami alfabetu – nota „A” oznacza najkrótsz?, a „G” – najd?u?sz? drog? hamowania. Wspomn? tak?e, ?e 33 produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony ca?oroczne (sezon), 17 cali (?rednica) oraz ?rednia (klasa) – uzyska?y ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Ha?as na zewn?trz Nat??enie ha?asu podczas pracy opony oznaczane jest warto?ci? liczbow? podan? w decybelach (dB) oraz graficznym znakiem z jedn? fal? (ha?as co najmniej 3 dB poni?ej limitu UE), dwoma falami (ha?as na poziomie równym lub ni?szym maksymalnie o 3dB od limitu UE) oraz trzema falami (nat??enie powy?ej limitu unijnego). Na koniec informacja, i? 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Falken (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 215/55 R17 (rozmiar) – uzyska? ocen? „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii generowanego ha?asu.

Firma Falken

Falken to producent opon UHP zapewniaj?cych dynamiczn? jazd? i pozwalaj?cych korzysta? z pe?nej mocy w samochodach o du?ej pojemno?ci silnika. Marka oferuje opony klasy ?redniej, które charakteryzuje doskona?e zachowanie na drodze i bezpiecze?stwo prowadzenia. Oprócz opon UHP, w fabrykach Falken powstaj? tak?e opony dedykowane samochodom dostawczym, ci??arowym i autom typu SUV. Opony marki udowadniaj? swoje w?a?ciwo?ci dzi?ki temu, ?e firma aktywnie uczestniczy i sponsoruje najwi?ksze ?wiatowe wy?cigi, takie, jak np. 24 Hours Nürburgring.

Kierunkowa rze?ba bie?nika

Model Euroall Season AS210 (Falken) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony kierunkowe uznawane s? z najlepsze rozwi?zanie na trudne warunki pogodowe. Charakteryzuj? si? 20% wi?ksz? odporno?ci? na aquaplaning w porównaniu do modeli asymetrycznych. Bardzo dobrze odprowadzaj? wod?, b?oto po?niegowe czy ?nieg. Opony kierunkowe mo?na rozpozna? po kszta?cie rowków, który przypomina „V” i „U” lub charakterystyczn? jode?k?. Podczas monta?u nale?y pami?ta? o za?o?eniu ich g?ównie z kierunkiem jazdy (oznaczenie „Rotation” na ?cianie bocznej). Opony kierunkowe s? spotykane w?ród modeli letnich, zimowych i ca?orocznych.

Oznaczenia 98V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „98” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 750 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – mud and Snow czyli opony przeznaczone do jazdy po b?ocie i ?niegu.

Opona na sezon letni oraz zimowy

Falken Euroall Season AS210 215/55 R17 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony wielosezonowe to hybryda opon letnich i zimowych ??cz?ca ich kluczowe osi?gi, ale jednocze?nie b?d?ca pewnym kompromisem w zakresie zachowania w bardzo zró?nicowanych warunkach pogodowych. Opony ca?oroczne gwarantuj? bezpiecze?stwo zarówno latem, jak i zim?, jednak najbardziej zadowoleni z nich b?d? w?a?ciciele aut ma?olitra?owych, je?d??cych g?ównie w mie?cie i pokonuj?cych niewielkie przebiegi. To dobry wybór dla wszystkich, którzy z samochodu korzystaj? okazjonalnie i chc? zaoszcz?dzi? na sezonowej wymianie ogumienia.

Gwarancja na opony Euroall Season AS210

Nieprawid?owa geometria zawieszenia, niew?a?ciwy monta? i demonta?, zbyt niskie lub wysokie ci?nienie, przebicie czy niewywa?enie ko?a to tylko niektóre zdarzenia, które wy??czaj? opony Falken spod post?powania gwarancyjnego. Warto mie? je na uwadze, gdy chcemy zg?osi? reklamacj?, a w przypadku w?tpliwo?ci uda? si? do serwisu oponiarskiego po porad?. Specjalista rozpozna uszkodzenie opony i podpowie jakie s? szanse otrzymania zwrotu pieni?dzy od producenta. W przypadku opon Falken gwarancja obowi?zuje przez 5 lat od daty produkcji.

Opinie kierowców rozmiaru 215/55 R17 o oponach Falken Euroall Season AS210

Opinie o oponach ca?orocznych publikowane przez u?ytkowników poszczególnych modeli pokazuj?, jak zachowuj? si? one w zró?nicowanych warunkach pogodowych. Dzi?ki takim internetowym recenzjom, kierowcy stoj?cy przed wyborem opon maj? u?atwione zadanie. U?ytkownicy szczególnie ceni? ca?oroczne opony Falken, które bardzo dobrze t?umi? nierówno?ci i gwarantuj? bezpieczn? jazd?, nawet przy dynamicznym stylu prowadzenia. „Doskona?e na moje potrzeby, je?d??c na nich czuj? si? bezpiecznie zim? i latem” – pisze w Internecie jeden z kierowców.

Falken: Opony ca?oroczne

volvo s40 1999, otomoto delorean, blokada na koło cena, volvo v40 2.0 diesel opinie, samochody b1, silnik 1.8 140km opel opinie, quady dla dzieci spalinowe 50, wolica pusta, kupno samochodu formalności 2018, zawracanie, ford focus mk2 lift opinie, i30 2010, hyundai elantra vi, legendy motoryzacji, nagranie z włoch, chevrolet captiva 2.4 benzyna opinie forum, sprzęgło cierne tarczowe, jak sprawdzic samochod, auta bialystok, różowe auto, żółte tablice

yyyyy