Michelin Agilis Camping 225/70R15 112Q

848,55

Opis

Michelin Agilis Camping 225/70R15 112Q

Opony letnie Michelin Agilis Camping w rozmiarze 225/70 R15 112Q C

Jak nale?y interpretowa? rozmiar 225/70 R15 omawianych opon letnich? Pierwsza liczba w rozmiarze okre?la jej szeroko?? i jest zazwyczaj podawana w milimetrach – w tym przypadku jest to 225 mm (22,50 cm). Druga liczba to wysoko?? profilu opony – warto?? ta jest w rozmiarze podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 70 to nic innego jak 70% z 225, czyli 157,50 mm. Litera to typ konstrukcji opony, najcz??ciej spotykane „R” to budowa radialna. Ostatnia z liczb w rozmiarze to ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? dany produkt – w tym przypadku 15 cali, czyli 38,10 cm. Prezentowane opony Michelin Agilis Camping 225/70 R15 maj? indeks no?no?ci 112 – najwy?sza warto?? obci??enia przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? wynosi tu 1120 kg. Z kolei maksymalna dopuszczalna pr?dko??, z jak? mo?na jecha? na tym modelu to 160 km/h, co daje indeks pr?dko?ci Q. Model letni Michelin Agilis Camping 225/70 R15 w ramach europejskiego systemu etykiet otrzyma? klas? C za poziom oporów toczenia, klas? B za przyczepno?? na mokrej nawierzchni oraz 70 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego. Opony letnie Michelin Agilis Camping 225/70 R15 s? projektowane z my?l? o samochodach typu Toyota Yaris, Audi A3, Fiat Bravo, Fiat 500 czy Skoda Fabia.

Opony do samochodów dostawczych

Mianem opon dostawczych okre?lane s? modele oznaczone symbolem „C” na ?cianie bocznej (ang. cargo) i przeznaczone do samochodów o dopuszczalnej masie ca?kowitej nieprzekraczaj?cej 3,5 tony. Powy?ej tej warto?ci mówimy ju? o oponach ci??arowych. Opony dostawcze maj? dwa indeksy no?no?ci np. 109/107 – pierwszy dotyczy opony na bli?niaku, a drugi pojedynczej felgi. Opony dostawcze najcz??ciej maj? symetryczny bie?nik, dobrze prowadz? si? w ró?nych warunkach i s? bardzo odporne na zu?ycie i uszkodzenia.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce najwy?sz? jako??

Opony klasy premium to g?ównie marki Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Nokian, Yokohama, Goodyear czy Dunlop. Opony z tej pó?ki oferuj? najwy?szy poziom przyczepno?ci w zró?nicowanych warunkach pogodowych, s? komfortowe i maj? ma?e opory toczenia. Wybierane s? przez w?a?cicieli samochodów o du?ej mocy, kierowców pokonuj?cych du?e przebiegi roczne (np. w trasie) czy preferuj?cych dynamiczny styl jazdy. Tego typu opon najcz??ciej wygrywaj? testy opon i zbieraj? szereg pozytywnych recenzji kierowców.

Etykieta unijna opon Agilis Camping 225/70 R15 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Opory toczenia to si?y dzia?aj?ce na opony przeciwnie do kierunku jazdy (tarcie, opór powietrza itd.). Im gorzej dany model si? im przeciwstawia, tym ma wi?ksze opory toczenia, a wi?c potrzebuje wi?cej energii do pozostawania w ruchu. Wi??e si? to ze zwi?kszonym spalaniem paliwa. Opony o ma?ych oporach toczenia s? w stanie wp?yn?? na spadek jego zu?ycia nawet o 0,25 litra na 100 km. Za poziom oporów toczenia opony na etykiecie unijnej mog? otrzyma? klasy od A do G, ale warto wiedzie?, ?e klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Michelin (producent), letnie (sezon) oraz 225/70 R15 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena B Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 26 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony letnie (sezon), 15 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 70 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „70 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Agilis Camping (model) oraz 15 cali (?rednica).

Firma Michelin

Opony Michelin pochodz? z Francji i s? produkowane od ponad 100 lat. Marka jest obecnie zaliczana do klasy premium – jej modele charakteryzuj? si? wysokim poziomem osi?gów, co znajduje potwierdzenie w rankingach opon, opiniach u?ytkowników i na europejskich etykietach. Na oponach Michelin mo?na podró?owa? bezpiecznie, komfortowo i oszcz?dnie niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze. Opony Michelin dost?pne s? do ró?nego rodzaju pojazdów na sezon letni, zimowy lub w wariancie ca?orocznym.

Symetryczna rze?ba bie?nika

Bie?nik symetryczny to rozwi?zanie, które jest najstarsze pod wzgl?dem technologicznym. Jest ono tak?e najta?sze pod wzgl?dem projektowania i produkcji. Dwie po?owy opony z omawian? rze?b? s? takie same, co sprawia, ?e mo?na je dowolnie zamontowa? na samochodzie i niezale?nie od kierunku toczenia pracuj? tak samo. W efekcie osi?gi opon z bie?nikiem symetrycznym s? do?? przeci?tne, szczególnie przy wy?szych pr?dko?ciach. Bie?nik symetryczny mo?na obecnie spotka? g?ównie w oponach ci??arowych i dostawczych.

Oznaczenia 112Q, C oraz CP, GRNX

Napisy „112” oraz „Q” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1120 kg) oraz pr?dko?ci (do 160 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Na oponie znale?? mo?na tak?e oznaczenie GRNX – opona energooszcz?dna. C – ogumienie o wzmacnianej konstrukcji, stosowane najcz??ciej w autach dostawczych.

Opona na sezon letni

Opony letnie przeznaczone s? do u?ytkowania w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy ?redni dobowy poziom temperatur zaczyna regularnie przekracza? 7 st. C (wynika to z w?a?ciwo?ci ich mieszanek gumowych). Tego typu opony maj? za zadanie zapewni? bezpiecze?stwo na suchej i mokrej nawierzchni, odpowiedni komfort jazdy i optymalne zu?ycie paliwa. Najcz??ciej wyposa?one s? w kierunkowy (doskona?y podczas deszczu) lub asymetryczny bie?nik (wybierany do mocniejszych aut).

Gwarancja na opony Agilis Camping

Koncern Michelin oferuje opony najwy?szej jako?ci wyprodukowane w oparciu o najbardziej zaawansowane rozwi?zania technologiczne. Mo?e si? jednak zdarzy?, ?e dany produkt b?dzie mia? ukryt? wad? zwi?zan? z wykonaniem czy materia?ami u?ytymi do produkcji. Wówczas mo?na skorzysta? z gwarancji, która obowi?zuje przez 5 lat od daty zakupu. Je?li reklamacja zostanie uznana, producent zwraca 100% warto?ci opony, je?li nie jest ona zu?yta bardziej ni? 20%. W innym wypadku udzielana jest rekompensata finansowa w wysoko?ci proporcjonalnej do stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 225/70 R15 o oponach Michelin Agilis Camping

Opinie o oponach letnich Michelin pokazuj?, ?e opony francuskiego koncernu nale?? do grona najlepszych na rynku. Przed zakupem warto zapozna? si? z przyk?adowymi recenzjami opublikowanymi w Internecie. Mo?na w nich przeczyta?, ?e „opony letnie Michelin to nie tylko wysoki poziom przyczepno?ci, ale te? wiele rozwi?za? dzi?ki którym samochód pali zauwa?alnie mniej”; „bardzo dobre trzymanie w zakr?tach, auto stabilne nawet przy je?dzie z du?? pr?dko?ci?”; „jedne z najlepszych opon letnich na rynku”.

Michelin: Opony dostawcze letnie

światła pozycyjne symbol, ford escort cosworth sprzedam, ford escape 2008, mercedes e220d 4matic, bwm e60

yyyyy