NETGEAR ProSafe Plus GS108E-300PES

148,00

Opis

NETGEAR ProSafe Plus GS108E-300PES

SWITCH NETGEARGS108ENajwa?niejsze cechyPorty: 8x 1000 MbpsMetalowa obudowaMonta? na ?cianieProSAFE Plus – monitorowanie sieciProsta instalacja plug-and-playObs?uga VLANQuality of Service (QoS)Ochrona przed DoSTest okablowaniaOchrona przed p?tlami oraz burzami broadcastIGMP snooping v1, v2 oraz v3Ograniczenie przepustowo?ciPort mirroringWsparcie ramek JumboWieczysta gwarancjaKontrola oraz konfiguracja oprócz zwyk?ego plug-and-playWspó?czesne, rozwijaj?ce si? firmy potrzebuj? sieci i polegaj? na nich coraz bardziej, realizuj?c w niej zadania krytyczne dla misji swojej firmy. W firmowych sieciach Ethernet przybywa stale ruchu i aplikacji takich jak telefony VoIP i kamery IP. Potrzebuj? one odpowiedniej inteligencji, aby oddzieli? ruch odpowiadaj?cy za transmisj? g?osu i obrazu od transmisji danych i przypisa? im odpowiednie priorytety. Jednak firmy mog? nie posiada? odpowiedniego bud?etu lub specjalistycznego przeszkolenia niezb?dnego, aby radzi? sobie ze z?o?onymi zarz?dzanymi prze??cznikami. Prze??czniki NETGEAR ProSAFE® Plus zaspakajaj? t? rosn?c? potrzeb? dostarczaj?c podstawowych funkcji sieciowych, które pomog? zoptymalizowa? wydajno?? sieci firmowych. Oprócz ??czno?ci Gigabit Ethernet typu plug-and-play prze??czniki te oferuj? równie? podstawowe funkcje sieciowe, takie jak VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation (LAG), ograniczanie pr?dko?ci i monitorowanie ruchu.Priorytety przesy?ania g?osu/wideoDzi?ki mo?liwo?ci konfigurowania us?ugi QoS prze??czniki Gigabit Plus mog? wykrywa? ró?ne rodzaje ruchu sieciowego i przypisywa? ??dany priorytet do ruchu wra?liwego na czas zw?oki, jak np. transmisje g?osu i obrazu. Pomaga to poprawi? jako?? wyj?ciow? powi?zanych aplikacji, takich jak VoIP, rozg?aszanie tre?ci multimedialnych i konferencje wideo.Tworzenie wielu grup sieciowychPrze??czniki Gigabit Plus mog? pomóc w podzieleniu du?ych sieci na mniejsze, ?atwiejsze w zarz?dzaniu grupy, do których mo?na przypisywa? wybrane zasoby, zamiast udost?pnia? je wszystkim u?ytkownikom. Funkcja ta poprawia ogóln? wydajno?? sieci, zwi?ksza bezpiecze?stwo ruchu sieciowego i pozwala w bardziej efektywny sposób wykorzystywa? dost?pne zasoby sieciowe.Diagnostyka problemów z kablamiWszystkie prze??czniki Gigabit Plus s? wyposa?one w funkcj? diagnostyki kabli umo?liwiaj?c? u?ytkownikom ?atwe sprawdzanie stanu kabli sieciowych. W przypadku wyst?pienia dowolnego problemu funkcja ta pomaga szybko zlokalizowa? punkt awarii kabla i znacznie szybciej usun?? usterk?, potencjalnie zaoszcz?dzaj?c wiele godzin pracy technika serwisowego.Protokó? IGMP Snooping na potrzeby zoptymalizowanego zarz?dzania ruchem pakietów multimedialnychNas?uchuj?c komunikacj? IGMP mi?dzy hostami i routerami, prze??cznik Gigabit Plus mo?e sporz?dza? map? okre?laj?c? które ??cza potrzebuj? których strumieni multicast. Prze??cznik Gigabit Plus b?dzie móg? dzi?ki temu przekazywa? ruch multicast wy??cznie do ??czy, które zg?aszaj? takie zapotrzebowanie. Najwa?niejsz? zalet? protoko?u IGMP jest to, ?e pomaga on optymalizowa? wydajno?? transmisji multicast w warstwie 2. Jest to szczególnie przydatne w przypadku aplikacji typu IP multicast intensywnie wykorzystuj?cych dost?pn? przepustowo??, takich jak IPTV.Dodatkowe funkcjeTraffic ManagementAutonegocjacja parametrów portu801.2x Flow ControlDHCP ClientDynamic MAC address managementIEEE802.1QWRR, strict priorityIEEE801.2pToS (Type-of-Service)DSCP (tylko GS105E oraz GS105PE)Ograniczenie przepustowo?ci??czenie po??cze? (funkcja dost?pna w modelach z co najmniej 16 portami)MulticastIGMP snooping, v1, v2 oraz v3IGMP Snooping querier (modele 16 oraz 24 porty)Blokowanie nieznanego ruchu multicastSolidno??, wydajno??, wykrywanie problemówPort mirroring na wej?ciu/wyj?ciuRamki JumboKontrola burz BroadcastDiagnostyka okablowaniaWykrywanie p?tliOchrona DoSEnergy Efficient Ethernet (IEEE802.3az) (wybrane modele)Zarz?dzanieAplikacja na PC PlusUpgrade firmware przez aplikacj? Plus (TFTP)Ochrona has?emZarejestruj produkt!SpecyfikacjaPorty Gigabit: 8Tablica MAC: 4KWielko?? bufora: 192KBVLAN: 32Grupy mulitcast: 128Zasilacz: Zewn?trzny – 12V/1AMaksymalna konsumpcja energii (Wat): 4MTBF: 5701574 godzinWaga (kg): 0.55Wymiary (SzxGxW) mm: 158x105x27

Netgear: Switche i huby

test micro, bmw x6 2021, segment e samochody, audi a6 c5 autocentrum, jak sprawdzić historię samochodu po numerze vin za darmo, golf 5 gt sport, toyota c-hr wymiary, fiat uno 2019, nowe bmw x3, rozładowujący się akumulator

yyyyy