Naxa Otwarty Fiberglass 28 S

439,00

Opis

Naxa Otwarty Fiberglass 28 S

S28 B (MAT) FIBERGLASS439.00z?rozmiar S (55-56 cm)skorupa FIBERGLASSkolor czarny matwizjer polikarbonowy, o wzmocnionej odporno?ci na zarysowaniablenda przeciws?onecznagórny , zamykany wlot powietrzatylny wylot powietrzaszybki system wypi?cia wizjerawypinane , antyalergiczne wy?ció?kimetalowe zapi?cie paskahomologacja motocyklowa ECER 22-05waga 1230 g +/-50 gW ZESTAWIE:pokrowiec na kaskJeste?my firm? dzia?aj?c? na rynku motocyklowym ponad 10 lat, zaufa?o nam ju? ponad 100 000 motocyklistów ( klientów) ,a od kilku lat dzia?amy tak?e w bran?y narciarskiej i rowerowej.Powodem atrakcyjnej ceny produktów „NAXA OUTLET” jest fakt i? s? to ko?cówki serii/modeli. Oferowane przez nas produkty s? fabrycznie nowe, nie u?ywane oraz modele powystawowe, tak?e nowe mog? jednak posiada? lekkie zarysowania na powierzchni lakierniczej.Wszystkie nasze produkty obj?te s? 2-letni? gwarancj?. Zgodnie z Ustaw? o prawach konsumenta maj? Pa?stwo prawo odst?pi? od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odst?pienia od umowy wygasa po up?ywie 14 dni od dnia dor?czenia produktu.Aby skorzysta? z prawa odst?pienia od umowy, musz? Pa?stwo poinformowa? nas o swojej decyzji o odst?pieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego o?wiadczenia (na przyk?ad pismo wys?ane poczt?, faksem lub poczt? elektroniczn?). W przypadku odst?pienia od niniejszej umowy zwracamy Pa?stwu wszystkie otrzymane od Pa?stwa p?atno?ci, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyj?tkiem dodatkowych kosztów wynikaj?cych z wybranego przez Pa?stwa sposobu dostarczenia innego ni? najta?szy zwyk?y sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezw?ocznie, a w ka?dym przypadku nie pó?niej ni? 14 dni od dnia, w którym zostali?my poinformowani o Pa?stwa decyzji o wykonaniu prawa odst?pienia od niniejszej umowy.W przypadku zwrotu lub wymiany produktu, b?d? Pa?stwo musieli ponie?? bezpo?rednie koszty wysy?ki rzeczy.Dzi?kujemy za zakupy produktów firmy NAXA

Naxa: Kaski motocyklowe

najlepszy olej silnikowy, grand cherokee trackhawk, corso radom, lexus is 200t, samochody bez dwumasy i filtra cząstek stałych, uszkodzony wałek rozrządu objawy, ford kalisz

yyyyy