Opony Nokian Tyres SEASONPROOF XL 205/60R16 96H

436,00

Opis

Opony Nokian Tyres SEASONPROOF XL 205/60R16 96H

Opony ca?oroczne Nokian Seasonproof w rozmiarze 205/60 R16 96H XL

Jeste? posiadaczem samochodu typu Mercedes Klasa E (212), Mazda 3 (III), Toyota Avensis (III FL 2015) czy VW Touran (II) i poszukujesz opon na sezon letni oraz zimowy? Je?li tak, to z pewno?ci? zainteresuje Ci? Nokian Seasonproof. Prezentowane opony maj? rozmiar 205/60 R16, ich indeks pr?dko?ci wynosi H (dopuszczalna pr?dko?? maksymalna na tych oponach to 210 km/h), a no?no?ci 96 (dopuszczalne obci??enie to 710 kg). Samo oznaczenie rozmiaru nale?y interpretowa? nast?puj?co: pierwsza liczba to szeroko?? opony mierzona w milimetrach (tu 205), druga to wysoko?? profilu (jest to procent z wysoko?ci, a wi?c w tym przypadku 60 procent z 205 wynosi 123 mm). „R” to informacja o radialnej budowie modelu, a ostatnia liczba to ?rednica mierzona w calach – tutaj 16. Prezentowane opony Nokian Seasonproof 205/60 R16 mog? pochwali? si? nast?puj?cymi parametrami na etykietach: C za opory toczenia, B w kategorii hamowania na mokrej nawierzchni i 69 dB za ha?as zewn?trzny.

Opony do samochodu osobowego

Seasonproof w rozmiarze 205/60 R16 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe to najbardziej liczna grupa ogumienia na rynku. Tego typu produkty dost?pne s? do samochodów miejskich, kompaktowych, klasy ?redniej, wy?szej i o sportowym charakterze. Kierowcy samochodów osobowych mog? wybra? najlepszy dla siebie model spo?ród tysi?ca ró?nych produktów dost?pnych w ofertach setek producentów. W zale?no?ci od stylu jazdy, mocy samochodu, pokonywanych kilometrów w ci?gu roku czy bud?etu przeznaczonego na zakup, mo?na zdecydowa? si? na opony osobowe klasy ekonomicznej, ?redniej lub premium.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium to najbardziej nowoczesne modele na rynku, które oferuj? najwy?szy poziom osi?gów. Opony tego typu cz?sto s? wybierane do samochodów o du?ej mocy, przez kierowców pokonuj?cych du?? liczb? kilometrów w ci?gu roku czy preferuj?cych agresywny styl jazdy. Opony klasy premium to modele oferowane mi?dzy innymi przez Nokian, Pirelli, Continental, Yokohama, Hankook, Vredestein, Bridgestone czy Goodyear. O jako?ci opon premium ?wiadcz? ich czo?owe pozycje w rankingach, najwy?sze klasy na etykietach oraz wiele pozytywnych recenzji kierowców.

Etykieta unijna opon Seasonproof 205/60 R16 czyli ocena spalania, hamowania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska? jeszcze 1 produkt spe?niaj?cy kryteria – opony Nokian (producent), ca?oroczne (sezon) oraz 205/60 R16 (rozmiar). Hamowanie na mokrym – ocena B Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Identyczn? not? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 140 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony ca?oroczne (sezon), 16 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Ha?as na zewn?trz – 69 dB Je?eli zale?y ci na komfortowej je?dzie i chcesz, aby twój samochód by? jak najmniej uci??liwy dla ?rodowiska, zwró? uwag? na ha?as zewn?trzny generowany przez opon? podczas eksploatacji. Warto porówna? poszczególne modele mi?dzy sob? w zakresie tego parametru. To proste – oznaczenie g?o?no?ci znajdziesz na unijnej etykiecie, gdzie okre?lana jest w decybelach i przedstawiana za pomoc? piktogramu obejmuj?cego trzy fale. Jak go odczyta?? Opony z jedn? fal? s? najcichsze, podczas gdy te z zaznaczonymi trzema falami generuj? najwi?kszy ha?as w czasie jazdy. Wynik „69 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?y jeszcze 3 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony Seasonproof (model) oraz 16 cali (?rednica).

Firma Nokian

Nokian to producent opon klasy wy?szej, który pochodzi z dalekiej Pó?nocy, a konkretnie z Finlandii. Doskona?e opinie kierowców i wysokie pozycje w rankingach to efekt nowoczesnych i ekologicznych rozwi?za? technologicznych zastosowanych podczas produkcji. Letnie i zimowe opony Nokian oferuj? bardzo dobr? przyczepno?? w zró?nicowanych warunkach pogodowych, umo?liwiaj? obni?enie poziomu spalania paliwa i zapewniaj? komfortowe podró?owanie w mie?cie i na trasie. To dopracowane produkty dla najbardziej wymagaj?cych u?ytkowników.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nokian Seasonproof 205/60 R16 96H? Poznaj jej wady i zalety

Model Seasonproof (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony kierunkowe maj? uk?ad rowków, który kszta?tem przypomina litery „V” lub „U”. Cz?sto taka rze?ba jest te? okre?lana mianem jode?ki. Najwi?ksz? zalet? bie?ników kierunkowych jest doskona?e odprowadzanie wody i b?ota po?niegowego oraz dobre zachowanie na ?niegu (20% wi?ksza odporno?? na aquaplaning w porównaniu do asymetryków). W zwi?zku z tym wi?kszo?? modeli zimowych to w?a?nie opony kierunkowe. Bie?nik kierunkowy oprócz tego oferuje bardzo dobre trzymanie toru jazdy podczas poruszania si? na wprost i ma atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 96H, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „96” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 710 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opony ca?oroczne

Nokian Seasonproof 205/60 R16 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne s? dla ciebie, je?eli je?dzisz g?ównie w mie?cie, pokonujesz niewielkie odleg?o?ci i preferujesz spokojny styl jazdy. To ogumienie ??czy w sobie kluczowe funkcje opon zimowych i letnich, zapewniaj?c bezpieczn? jazd? przez ca?y rok. Zoptymalizowana mieszanka i bie?nik pozwalaj? na zachowanie stabilno?ci podczas ch?odniejszych i cieplejszych miesi?cy. Jest to jednak rozwi?zanie kompromisowe – w przypadku, gdy oczekujesz maksymalnych osi?gów bez wzgl?du na pogod?, lepiej zdecydowa? si? na opony dedykowane danej porze roku.

Gwarancja na opony Seasonproof

Na opony Nokian udzielana jest 5-letnia gwarancja, która liczona jest od daty zakupu (mo?na j? znale?? na paragonie lub fakturze). Producent gwarantuje, ?e wszystkie modele wypuszczane na rynek charakteryzuj? si? najwy?sz? jako?ci?, ale uchybienia mog? si? zdarzy?. W przypadku wykrycia wady, reklamacja powinna zosta? zg?oszona u autoryzowanego sprzedawcy opon Nokian w ci?gu dwóch miesi?cy. W przypadku jej uznania przys?uguje rekompensata finansowa w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia opony.

Opinie kierowców rozmiaru 205/60 R16 o oponach Nokian Seasonproof

Opony ca?oroczne Nokian zarówno przez specjalistów, jak i zwyk?ych kierowców s? oceniane bardzo pozytywnie. Przyk?adowe opinie o ca?orocznych Nokianach prezentuj? si? nast?puj?co: „bardzo ?atwo je wyczu?, dlatego prowadzenie samochodu staje si? pewne i stabilne”, „krótka droga hamowania podczas opadów”, „bezproblemowe manewrowanie na ?niegu i b?ocie po?niegowym”, „dobrze radz? sobie nie tylko w mie?cie – mieszkam na wsi i na ca?orocznych Nokianach nie mia?em ?adnych problemów w czasie zimy”.

Nokian Tyres: Opony ca?oroczne

najlepsza hybryda, dobranie akumulatora, umowa kupna sprzedaży samochodu uszkodzonego, pług obrotowy lemken, wojskowy hummer, mercedes a45 s, najlepsze suvy 2018, aston martin james bond, c crosser opinie, citroen c3 aircross, honda cr v wymiary, toyota czechowice dziedzice, panamera gts

yyyyy