Opony Nokian Tyres Wr SUV 4 265/50R20 111V XL

1 012,99

Opis

Opony Nokian Tyres Wr SUV 4 265/50R20 111V XL

Opony zimowe Nokian WR SUV 4 w rozmiarze 265/50 R20 111V XL

Opony zimowe Nokian WR SUV 4 zaprojektowane zosta?y z my?l? o zapewnieniu bezpiecze?stwa podczas codziennego podró?owania samochodem. Prezentowany tutaj rozmiar 265/50 R20 pasuje do modeli samochodów typu Porsche Cayenne, Volvo XC90, Skoda Superb, BMW Seria 7, BMW X6 czy BMW Seria 5. Jak nale?y czyta? rozmiar opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 265/50 R20 oznacza szeroko?? opony w milimetrach (tutaj 265 mm). Druga liczba to wysoko?? profilu opon. W rozmiarze jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj profil 50 w milimetrach wynosi 132,50. ?rednica tego modelu ma z kolei 20 cali. Opony Nokian WR SUV 4 265/50 R20 maj? indeks pr?dko?ci V (oznacza to dopuszczaln? pr?dko?? 240 km/h) i indeks no?no?ci 111 (dopuszczalne obci??enie wynosi tutaj 1090 kg). Etykieta opon Nokian WR SUV 4 265/50 R20 prezentuje si? nast?puj?co: B za opory toczenia, C za hamowanie na mokrej drodze i 73 dB w pomiarze ha?asu zewn?trznego.

Idealny wybór do aut segmentu SUV

WR SUV 4 w rozmiarze 265/50 R20 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony 4×4 znajdziemy w?ród bogatych ofert marek bud?etowych, klasy ?redniej i premium. Nie nale?y ich myli? z oponami SUV, którym du?o bli?ej do osobowych (cz?sto dany model SUV ma taki sam bie?nik, jak typowo osobowy). Opony terenowe maj? bardziej agresywn? rze?b?, na której umieszczono charakterystyczne klocki. Wyró?niamy w?ród nich modele A/T – All Terrain (równie dobrze nadaj? si? do jazdy po asfalcie i w terenie), M/T – Mud Terrain (lepsze w terenie, s?absze na asfalcie) i Extrem (wy??cznie w teren).

Klasa – premium. Opony zapewniaj?ce najwy?szy poziom bezpiecze?stwa i komfortu

Opony firmy Nokian pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy premium. Opony klasy premium to najbardziej zaawansowane technologicznie produkty na rynku. Nowatorskie rozwi?zania pojawiaj? si? na pocz?tku w?a?nie w oponach klasy wy?szej. W efekcie oferuj? one doskona?? przyczepno?? niezale?nie od warunków panuj?cych na drodze, wysoki poziom komfortu, odporno?? na zu?ycie i ma?e opory toczenia. Opony klasy premium zajmuj? czo?owe pozycje w testach organizowanych przez organizacje i czasopisma motoryzacyjne. Najwa?niejsze marki to: Nokian, Dunlop, Hankook, Pirelli, Bridgestone, Goodyear, Yokohama czy Michelin.

Etykieta unijna opon WR SUV 4 265/50 R20 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena B Opory toczenia oceniane s? w siedmiostopniowej skali. Opony w a? 20% odpowiadaj? za zu?ycie paliwa i emisj? spalin przez samochód. Najbardziej oszcz?dne i ekologiczne s? modele przydzielone do klasy „A” – najs?absze pod tym wzgl?dem jest ogumienie oznaczone not? „G”. Tak? sam? ocen? – „B” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?o jeszcze 26 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony zimowe (sezon), 20 cali (?rednica) oraz premium (klasa). Hamowanie na mokrym – ocena C Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Identyczn? not? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 13 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony WR SUV 4 (model) oraz 20 cali (?rednica). Ha?as na zewn?trz – 73 dB Symbol trzech fal d?wi?kowych umieszczonych na etykiecie unijnej do??czonej do opon okre?la ha?as zewn?trzny generowany przez opon? podczas jazdy To parametr wp?ywaj?cy na komfort jazdy, dlatego warto zwróci? na niego uwag? wybieraj?c ogumienie. Jedna fala oznacza niski poziom g?o?no?ci, podczas gdy trzy fale – najwi?kszy. Poziom g?o?no?ci oblicza si? na podstawie skali logarytmicznej, co oznacza, ?e opona z trzema falami jest a? czterokrotnie g?o?niejsza od modelu zaklasyfikowanego jedn? fal?. Wynik „73 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 13 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony 265/50 R20 (rozmiar) oraz zimowe (sezon).

Firma Nokian

Nokian to producent opon premium, który pochodzi z mro?nej Finlandii. Produkty marki przed dopuszczeniem do sprzeda?y s? testowane w najbardziej ekstremalnych warunkach, dlatego idealnie sprawdzaj? si? w zmiennej aurze Europy ?rodkowej – dotyczy to zarówno letnich, jak i zimowych opon Nokian. Doskona?e prowadzenie, niski poziom ha?asu i spalania paliwa to zas?uga nowoczesnych i ekologicznych technologii wykorzystywanych podczas produkcji. Opony Nokian ciesz? si? pozytywnymi opiniami u?ytkowników i zdobywaj? doskona?e miejsca w testach.

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie Nokian WR SUV 4 265/50 R20 111V? Poznaj jej wady i zalety

Model WR SUV 4 (Nokian) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Bie?nik kierunkowy to rozwi?zanie, które kszta?tem przypomina liter? „V”. Cz?sto jest te? okre?lane mianem jode?ki. Opony z bie?nikiem kierunkowym doskonale sprawdzaj? si? w trudnych warunkach drogowych – na wodzie, ?niegu czy b?ocie po?niegowym (dlatego opony zimowe maj? najcz??ciej tak? rze?b?). Do zalet opon kierunkowych nale?? 20% wy?sza odporno?? na aquaplaning od asymetrycznych, dobre trzymanie toru jazdy oraz atrakcyjny wygl?d. Warto pami?ta?, ?e opony kierunkowe montuje si? zgodnie z ich kierunkiem toczenia.

Oznaczenia 111V, XL oraz 3PMSF, M+S

Napisy „111” oraz „V” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1090 kg) oraz pr?dko?ci (do 240 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon zimowych. XL to skrót od extra load oznaczaj?cy ogumienie o wzmacnianej konstrukcji. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opony zimowe

Nokian WR SUV 4 265/50 R20 nale?y do grupy opon zimowych. Opony zimowe to produkty, których konstrukcja umo?liwia bezpieczne w podró?owanie w trudnych warunkach od pó?nej jesieni do wczesnej wiosny. Mieszanka gumowa takich opon zachowuje swoje w?a?ciwo?ci w mro?ne dni, a bie?nik pokryty lamelami u?atwia zapanowanie nad samochodem na ?niegu, wodzie i b?ocie po?niegowym. Najcz??ciej spotykan? rze?b? w przypadku opon zimowych jest kierunkowa, nast?pnie asymetryczna (w mocniejszych samochodach). Przed zakupem opon na zim? warto zapozna? si? opiniami kierowców czy wynikami testów opon. Pozwoli to wybra? najlepszy model dla siebie.

Gwarancja na opony WR SUV 4

Opony Nokian obj?te s? 5-letni? gwarancj?, której bieg liczony jest od ich daty zakupu. Reklamacj? nale?y zg?osi? u autoryzowanego dilera marki w ci?gu dwóch miesi?cy od wykrycia wady. Je?li zostanie ona uznana, to w?a?ciciel opon otrzymuje rekompensat? finansow? uzale?nion? od stopnia zu?ycia opony. Reklamacji podlegaj? tak?e egzemplarze po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e wykona?a je firma Nokian lub autoryzowany przez ni? serwis. W przypadku wad widocznych po tylko po napompowaniu, do reklamacji nale?y odda? ca?e ko?o (opon? z felg?).

Opinie kierowców rozmiaru 265/50 R20 o oponach Nokian WR SUV 4

Opony Nokian na sezon zimowy oferuj? wysoki poziom osi?gów i s? wykonane z najwy?sz? staranno?ci?. Potwierdzaj? to mi?dzy innymi recenzje u?ytkowników publikowane na ró?nego rodzaju internetowych forach dyskusyjnych i portalach spo?eczno?ciowych. Przyk?adowe opinie o dostawczych Nokianach brzmi? nast?puj?co: „dobre osi?gi dost?pne w niskiej cenie, przy wysokiej odporno?ci na zu?ycie zakup jest bardzo op?acalny”, „przy agresywnej je?dzie spisuj? si? dobrze, nie?le znosz? du?e obci??enia”, „dobry stosunek ceny do jako?ci”.

Nokian Tyres: Opony terenowe zimowe

czujnik temperatury audi a4 b5, oto-moto samochody, mazda 3 bagażnik, szablon tablicy rejestracyjnej, umowa kupna – sprzedaży pojazdu, brak przeglądu mandat

yyyyy