Opony Radar RENEGADE RT+ 265/65R17 120/117Q M+S POR 4×4

800,00

Opis

Opony Radar RENEGADE RT+ 265/65R17 120/117Q M+S POR 4×4

Opony letnie Radar Renegade RT+ w rozmiarze 265/65 R17 120/117Q

Opony letnie Radar Renegade RT+ 265/65 R17 maj? za zadanie zapewni? bezpieczne podró?owanie niezale?nie od warunków drogowych. Jak nale?y rozumie? oznaczenie rozmiaru opony? Pierwsza liczba w rozmiarze 265/65 R17 to szeroko?? opony podawana w milimetrach (tutaj 265 mm). Wysoko?? profilu to 65 (liczba jest procentem z szeroko?ci – tutaj 172,25. ?rednica tego modelu ma z kolei 17 cali. Indeks no?no?ci modelu Radar Renegade RT+ 265/65 R17 to 120/117, a indeks pr?dko?ci Q. Opony 265/65 R17 najcz??ciej montowane s? w samochodach takich, jak Mitsubishi Pajero (IV), Toyota Land Cruiser (150 Series), Mitsubishi Pajero (IV Restyling), Toyota Land Cruiser (120 Series), Toyota Land Cruiser (150 Series Restyling) czy VW Touareg. Konstrukcja opon letnich Radar Renegade RT+ 265/65 R17 jest przystosowana do osi?gów czy mo?liwo?ci w?a?nie takich aut.

Opona do samochodu 4×4 / SUV

Renegade RT+ w rozmiarze 265/65 R17 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie 4×4 / SUV. Opony stworzone z my?l? o samochodach typu SUV, autach terenowych i tych z nap?dem 4×4, ró?ni? si? od opon do aut osobowych wy?szymi indeksami no?no?ci i pr?dko?ci, które s? dostosowane do wi?kszej mocy silnika i masy samochodu. Technologie i bie?niki wykorzystywane w oponach do aut typu SUV s? jednak podobne do tych u?ywanych w oponach osobowych – ró?ni? si? g?ównie w zakresie wzmocnionej konstrukcji, która redukuje falowanie opony w czasie jazdy i gwarantuje optymaln? stabilno?? na ka?dym typie nawierzchni.

Klasa – bud?etowa. Alternatywa dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy Radar pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy bud?etowej. Opony klasy ekonomicznej cenione s? przez oszcz?dnych kierowców, którzy podczas wyboru ogumienia do swojego samochodu stawiaj? na niewygórowan? cen?. Takie opony sprawdz? si? w przypadku niewielkich miejskich samochodów, pokonywania tras miejskich oraz niewielkich rocznych przebiegów. Produkowane s? przy pomocy sprawdzonych technologii i oferuj? zoptymalizowane kluczowe osi?gi dotycz?ce bezpiecze?stwa jazdy. Opony tej klasy, które ciesz? si? najwi?kszym zaufaniem kierowców, to: Radar, Barum, Firemax, Laufenn, Apollo, PowerTrac czy Imperial.

Etykieta unijna opon Renegade RT+ 265/65 R17 czyli ocena ha?asu, hamowania i spalania

Spalanie paliwa Informacja o spalaniu paliwa zawarta na unijnej etykiecie do??czonej do opony jest wa?na dla wszystkich, którym zale?y na ekonomicznej je?dzie, a tak?e ochronie ?rodowiska. To prosta zale?no?? – im ni?sze opory toczenia, tym samochód spala mniej paliwa, a tym samym emituje do atmosfery mniejsz? ilo?? szkodliwych spalin. Dane dotycz?ce spalania przedstawiane s? za pomoc? piktogramu i zakresu klas od A do G, gdzie klasa A oznacza najwi?ksz? ekonomiczno?? paliwow?, a G – najmniejsz?. Jako ciekawostk? dodam, i? 151 produktów spe?niaj?cych kryteria – opony letnie (sezon), 17 cali (?rednica) oraz bud?etowa (klasa) – uzyska?o ocen? „C” na etykiecie unijnej w kategorii oporów toczenia. Hamowanie na mokrym Przyczepno?? na mokrej nawierzchni to zdolno?? zachowania kontaktu opony z pokryt? wod? jezdni?. Najkrótsz? drog? hamowania cechuje si? ogumienie zaliczane do klasy „A”. Najs?absze parametry pod tym wzgl?dem maj? modele z not? „F” (w przypadku aut osobowych) lub „G” (dla pozosta?ych pojazdów). Ha?as na zewn?trz Ha?as na zewn?trz auta to jeden z parametrów okre?lanych na etykietach unijnych do??czanych do opony. Wyra?any jest w decybelach i przedstawiany graficznie w formie od jednej do trzech fal, gdzie jedna fala oznacza najcichsze opony. Wszystkie modele dopuszczone do sprzeda?y musz? spe?nia? normy, dlatego opony, którym przypisano trzy fale, tak?e mieszcz? si? w tym zakresie. Warto zwróci? uwag? na ten parametr, poniewa? im cichszy model opony, tym bardziej jest on przyjazny dla ?rodowiska naturalnego. Na koniec informacja, i? 2 produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 265/65 R17 (rozmiar) oraz letnie (sezon) – uzyska?y ocen? „67 dB” na etykiecie unijnej w kategorii generowanego ha?asu.

Firma Radar

Marka Radar Tires jest w?asno?ci? firmy Omni United i zosta?a wprowadzona na rynek w 2006 roku. Firma produkuje opony do samochodów osobowych, SUV-ów, przyczep oraz opony przemys?owe. Opony Radar ??cz? najwy?sze standardy z doskona?ym stosunkiem ceny do jako?ci. Produkty firmy s? certyfikowane zgodnie z kilkoma normami jako?ci, takimi jak ISO, DOT, ECE, INMETRO, GCC i CCC. Osiem nowoczesnych obiektów rozmieszczonych w trzech krajach produkuje opony bez u?ycia wielopier?cieniowych w?glowodorów aromatycznych spe?niaj?c surowe przepisy UE.

Jak sprawdza si? symetryczna rze?ba bie?nika w oponie Radar Renegade RT+ 265/65 R17 120/117 Q? Poznaj jej wady i zalety

Model Renegade RT+ (Radar) wyposa?ony zosta? w symetryczn? rze?b? bie?nika. Bie?nik symetryczny jest obecnie spotykany w oponach dostawczych i ci??arowych. W modelach przeznaczonych do samochodów osobowych ust?pi? miejsca rze?bom kierunkowym i asymetrycznym, które oferuj? znacznie wy?szy poziom bezpiecze?stwa przy wy?szych pr?dko?ciach i w trudnych warunkach drogowych (deszcz, ?nieg, b?oto po?niegowe). Jak rozpozna? opony symetryczne? Dwie po?owy bie?nika stanowi? swoje lustrzane odbicie, dlatego opona pracuje w taki sam sposób niezale?nie od sposobu monta?u czy kierunku jazdy.

Oznaczenia 120/117Q oraz POR

Napisy „120/117” oraz „Q” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 1400/1285 kg) oraz pr?dko?ci (do 160 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie POR – ang. Proffessional Off Road. Oznacza opon? terenow? do zastosowa? profesjonalnych (np. Falken, Michelin, Goodyear).

Opona na sezon letni

Radar Renegade RT+ 265/65 R17 nale?y do grupy opon letnich. Opony letnie przeznaczone s? do u?ytkowania w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy ?redni dobowy poziom temperatur zaczyna regularnie przekracza? 7 st. C (wynika to z w?a?ciwo?ci ich mieszanek gumowych). Tego typu opony maj? za zadanie zapewni? bezpiecze?stwo na suchej i mokrej nawierzchni, odpowiedni komfort jazdy i optymalne zu?ycie paliwa. Najcz??ciej wyposa?one s? w kierunkowy (doskona?y podczas deszczu) lub asymetryczny bie?nik (wybierany do mocniejszych aut).

Gwarancja na opony Renegade RT+

Z gwarancji na opony warto skorzysta?, gdy zauwa?ysz wad? fabryczn? opony – jej deformacj? lub b??dy konstrukcyjne uniemo?liwiaj?ce prawid?owe wywa?enie. Je?eli nie jeste? pewien w jaki sposób powsta?a usterka, przed zg?oszeniem reklamacji skorzystaj z porady specjalistów z serwisu wulkanizacyjnego. Pomog? ci oni okre?li? szans? na uzyskanie rekompensaty finansowej lub wymiany produkt na nowy. Okresy gwarancji ró?ni? si? w zale?no?ci od marek – przyk?adowo opony klasy bud?etowej Radar mo?na reklamowa? przez okres 2 lata od daty zakupu.

Opinie kierowców rozmiaru 265/65 R17 o oponach Radar Renegade RT+

Opinie o oponie s? obecnie zbierane od u?ytkowników. Czekamy na pierwsze wra?enia z jazdy oraz informacje jak opony zachowuj? si? w ró?nych warunkach. Dodaj swoj? opini?. W komentarzu poza recenzj? prosz? o podawanie marki i modelu auta, lokalizacji (góry, miasto, trasa) oraz preferowanego stylu jazdy.

Radar: Opony terenowe ca?oroczne

seat ibiza 1.6 tdi 105 km opinie, bmw 645, najlepsze silniki v6, autocentrum bmw, rysy na aucie, wniosek o wymiane prawa jazdy wzór wypełniony, hamulce piszczą bez hamowania, daihatsu opinie, focus mk 1, super auta góra kalwaria, olej do skrzyni biegów manualnej, автобазар варшава, renegade jeep, ile godzin teorii na prawo jazdy, koleos 2009, kia ceed 1 4 benzyna, mercedes w209 clk

yyyyy