Nokian Tyres ILINE 155/65R14 75T

201,38

Opis

Nokian Tyres ILINE 155/65R14 75T

Opony letnie Nokian iLine w rozmiarze 155/65 R14 75T

Opona letnia Nokian iLine 155/65 R14 jest zaprojektowana z my?l? o samochodach typu Toyota Aygo (I), Skoda Rapid, Toyota Aygo, Mitsubishi Lancer czy VW Caddy i to w?a?nie w nich jest najcz??ciej montowana. W ramach europejskiego systemu etykiet omawiany model otrzyma? klas? C podczas pomiaru oporów toczenia (wp?ywaj? one na spalanie paliwa i emisj? CO2 do atmosfery), ocen? C za hamowanie na mokrej nawierzchni, a pomiar emitowanego ha?asu zewn?trznego da? wynik na poziomie 67 dB. Warto tak?e wspomnie?, ?e prezentowane opony letnie Nokian iLine 155/65 R14 maj? indeks no?no?ci 75, co oznacza, ?e przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? dopuszczalne obci??enie dla jednej opony wynosi 387 kg. Sama maksymalna pr?dko?? wynosz?ca tutaj 190 km/h jest oznaczona za pomoc? indeksu pr?dko?ci T. Jak nale?y rozumie? oznaczenie rozmiaru opon letnich Nokian iLine? Pierwsza pozycja w rozmiarze opony 155/65 R14 to jej szeroko?? okre?lona w milimetrach – w tym przypadku jest to 155 mm (15,50 cm). Druga z liczb okre?la wysoko?? profilu modelu i jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 65% z 155, czyli 100,75 mm. Litera to typ konstrukcji opony („R” – radialna, „-” – diagonalna, „B” – diagonalna z opasaniem – ang. bias belted). Ostatnia liczba to podana w calach ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? opon? – tutaj 14 cali.

Opona do samochodów osobowych

Opony osobowe to najszerszy segment ogumienia. Zaliczane do tej grupy modele montowane s? w ró?nego rodzaju samochodach – od najmniejszych klasy miejskiej, przez rodzinne sedany i kombi, a? po luksusowe limuzyny i sportowe auta o du?ej mocy. W zale?no?ci od mocy posiadanego samochodu, preferowanego stylu jazdy czy posiadanego bud?etu mo?na wybiera? w?ród opon osobowych klasy ekonomicznej, ?redniej i premium. Opony osobowe powinny oferowa? dobr? przyczepno?? oraz ekonomi? i komfort podró?owania.

Klasa – premium. Opony dla wymagaj?cych kierowców gwarantuj?ce doskona?e parametry

Opony klasy premium (wy?szej) s? oferowane przez marki Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Nokian, Yokohama, Goodyear czy Dunlop. Tego typu produkty oferuj? najwy?sze osi?gi w ka?dym obszarze, co jest efektem zastosowanych w nich nowoczesnych rozwi?za? technologicznych. Dowodem s? bardzo pozytywne opinie kierowców, doskona?e wyniki w testach i wysokie parametry na etykietach. Opony klasy premium wybierane s? przez kierowców mocnych aut, o dynamicznym stylu jazdy czy pokonuj?cych du?e roczne przebiegi.

Etykieta unijna opon iLine 155/65 R14 czyli ocena hamowania, spalania i ha?asu

Spalanie paliwa – ocena C Etykieta unijna na oponach informuje mi?dzy innymi o poziomie oporów toczenia, które maj? wp?yw na zu?ycie paliwa przez samochód, a w efekcie emisj? spalin. Im mniejsze opory, tym auto powinno pali? mniej – nawet 0,25 litra na 100 km. W ramach pomiaru oporów toczenia mo?liwe jest przyznanie klas od A (najlepsza) do G (najgorsza). Taka skala widnieje na etykietach, ale warto wiedzie?, ?e ocena D nie jest stosowana – jest to tak zwana klasa pusta dla lepszego rozgraniczenia modeli lepszych i gorszych w tej kategorii. Tak? sam? ocen? – „C” na etykiecie unijnej w kategorii „spalanie paliwa” uzyska?y jeszcze 4 inne produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 155/65 R14 (rozmiar) oraz letnie (sezon). Hamowanie na mokrym – ocena C Etykieta unijna ocenia mi?dzy innymi przyczepno?? na mokrej nawierzchni. Aby wyznaczy? klasy w ramach tego parametru mierzy si? drog? hamowania opon i ich si?? tarcia o nawierzchni?, a nast?pnie porównuje z wynikami modelu referencyjnego. Za przyczepno?? na mokrej nawierzchni na etykietach opony mog? otrzyma? klasy od A do G. Trzeba jednak pami?ta?, klasa D nie jest u?ywana dla lepszego rozgraniczenia modeli o lepszych i gorszych parametrach, a produkty z klas? G s? po prostu niebezpieczne i nie dopuszcza si? ich do obrotu. Identyczn? not? – „” na etykiecie unijnej w kategorii „przyczepno?? na mokrej nawierzchni” uzyska?o jeszcze 0 innych produktów spe?niaj?cych wytyczne – opony Nokian (producent), letnie (sezon) oraz 155/65 R14 (rozmiar). Ha?as na zewn?trz – 67 dB Etykiety unijne na oponach zawieraj? mi?dzy innymi informacj? na temat poziomu ha?asu zewn?trznego emitowanego przez dany model. W przeciwie?stwie do oporów toczenia i przyczepno?ci na mokrej nawierzchni tutaj nie s? nadawane klasy od A do G, tylko ocena w postaci 3 fal i wynik pomiaru w dB. Parametr ten wzbudza kontrowersje, poniewa? dla kierowców najwi?ksze znaczenie ma poziom ha?asu wewn?trznego, który jest odczuwany w kabinie i wp?ywa na komfort jazdy. Ha?as zewn?trzny jest istotny w kontek?cie g?o?no?ci ruchu drogowego i wynika unijnej z polityki ochrony ?rodowiska. Wynik „67 dB” na etykiecie unijnej w kategorii „ha?as zewn?trzny” uzyska?o jeszcze 8 innych produktów spe?niaj?cych kryteria – opony iLine (model) oraz 14 cali (?rednica).

Firma Nokian

Nokian to marka opon premium, która produkowana jest w mro?nej Finlandii przez firm? o tej samej nazwie. Oferowane przez ni? produkty przystosowane s? do zmiennych i trudnych warunków panuj?cych na drogach Europy ?rodkowej. Zarówno letnie, jak i zimowe opony Nokian oferuj? znakomite prowadzenie, umo?liwiaj? obni?enie zu?ycia paliwa przez samochód oraz komfort podró?owania. Wysokie osi?gi i niezawodno?? przez ca?y okres eksploatacji to zas?uga nowoczesnych i ekologicznych metod produkcji. Opony Nokian maj? bardzo dobre opinie kierowców i doskona?e wyniki w testach.

Asymetryczna rze?ba bie?nika

Opony z asymetryczn? rze?b? bie?nika umownie dziel? si? na dwie cz??ci: zewn?trzn? i wewn?trzn?, które maj? odmienny kszta?t, przez co odpowiadaj? za inne grupy osi?gów. Zadaniem pierwszej jest mi?dzy innymi zapewnienie stabilnego pokonywania zakr?tów, a drugiej odprowadzanie wody i zwi?kszenie odporno?ci na aquaplaning. Do najwi?kszych zalet opon asymetrycznych nale?? tak?e dobre t?umienie wibracji i odporno?? na zu?ycie. Podczas monta?u nale?y pami?ta? o za?o?eniu opony asymetrycznej odpowiedni? stron? na feldze (oznaczenie outside/inside).

Oznaczenia 75T

Napisy „75” oraz „T” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 387 kg) oraz pr?dko?ci (do 190 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon letnich.

Opona letnia

Opony letnie to grupa produktów przystosowana do u?ytkowania w okresie od pó?nej wiosny do wczesnej jesieni, gdy ?rednia dobowa temperatura regularnie przekracza 7 st. C. Opony letnie najcz??ciej posiadaj? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny, a ich zadaniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpiecze?stwa na suchej i mokrej nawierzchni, odpowiedniego komfortu jazdy i optymalnego zu?ycia paliwa. Przed zakupem opon letnich warto zapozna? si? z ich etykietami, recenzjami u?ytkowników i wynikami testów.

Gwarancja na opony iLine

Ka?dy kupuj?cy opony Nokian otrzymuje na nie 5-letni? gwarancj? liczon? od daty zakupu. Reklamacji podlegaj? wszelkie wady wynikaj?ce z materia?ów u?ytych do produkcji, jako?ci wykonania czy konstrukcji oraz modele po ko?kowaniu pod warunkiem, ?e zosta?o ono wykonane przez firm? Nokian lub autoryzowany przez ni? serwis. Warto pami?ta?, ?eby opony do ewentualnej reklamacji odda? nie pó?niej ni? 2 miesi?ce po odkryciu wady. W przypadku jej uznania producent zwraca cz??? kosztów przeznaczonych na zakup opony (im mniej zu?yta, tym wi?ksza kwota zwrotu).

Opinie kierowców rozmiaru 155/65 R14 o oponach Nokian iLine

Opinie o oponach letnich Nokian, które mo?na znale?? na ró?nego rodzaju portalach internetowych potwierdzaj? deklaracje producenta na temat osi?gów poszczególnych modeli. W opiniach o letnich Nokianach mo?na przeczyta?, ?e „maj? krótk? drog? hamowania i s? bardzo komfortowe: dobrze t?umi? nierówno?ci i s? ciche”; „jak na opony klasy premium dost?pne s? w bardzo dobrych cenach”; „sprawnie ruszaj? (nie buksuj?) na mokrej nawierzchni czy piachu, umo?liwiaj? wygodn? jazd? w trasach”.

Nokian Tyres: Opony letnie

corolla 2014, kia stonic automat, mercedes gle 63 amg s, jak sprawdzić rocznik szyby w samochodzie, mercedes c class 2021, skoda kvasiny, sprawdzenie punktów karnych online, skuter trójkołowy 50ccm, hummer, a6 2008, volvo s60 2.0t, toyota yaris hybrid dane techniczne

yyyyy