Opony D?bica NAVIGATOR 3 185/60R14 82H M+S, 3PMSF 1

211,00

Opis

Opony D?bica NAVIGATOR 3 185/60R14 82H M+S, 3PMSF 1

Opony ca?oroczne D?bica Navigator 3 w rozmiarze 185/60 R14 82H

Opona ca?oroczna D?bica Navigator 3 185/60 R14 jest zaprojektowana z my?l? o samochodach typu VW Golf (III), Renault Laguna (I), Mazda 2 (II Restyling (DE2)), VW Caddy (II) czy Honda Civic (EK/EJ/EM/MB) i to w?a?nie w nich jest najcz??ciej montowana. Warto tak?e wspomnie?, ?e prezentowane opony ca?oroczne D?bica Navigator 3 185/60 R14 maj? indeks no?no?ci 82, co oznacza, ?e przy je?dzie z maksymaln? pr?dko?ci? dopuszczalne obci??enie dla jednej opony wynosi 475 kg. Sama maksymalna pr?dko?? wynosz?ca tutaj 210 km/h jest oznaczona za pomoc? indeksu pr?dko?ci H. Jak nale?y rozumie? oznaczenie rozmiaru opon wielosezonowych D?bica Navigator 3? Pierwsza pozycja w rozmiarze opony 185/60 R14 to jej szeroko?? okre?lona w milimetrach – w tym przypadku jest to 185 mm (18,50 cm). Druga z liczb okre?la wysoko?? profilu modelu i jest podawana jako procent z szeroko?ci – tutaj 60% z 185, czyli 111 mm. Litera to typ konstrukcji opony („R” – radialna, „-” – diagonalna, „B” – diagonalna z opasaniem – ang. bias belted). Ostatnia liczba to podana w calach ?rednica felgi, na jak? nale?y zamontowa? opon? – tutaj 14 cali.

Opony osobowe

Navigator 3 w rozmiarze 185/60 R14 sklasyfikowany zosta? przez producenta jako ogumienie osobowe. Opony osobowe produkowane s? z my?l? o ró?nego rodzaju samochodach – od ma?ych aut miejskich po mocne sportowe. Najcz??ciej wyposa?one s? bie?nik kierunkowy lub asymetryczny. Mog? w nich by? równie? zastosowane dodatkowe rozwi?zania, jak rant ochronny felgi, technologia Run Flat (umo?liwiaj?ca jazd? po przebiciu) czy wzmocniona konstrukcja. Opony osobowe s? dost?pne w ramach trzech klas: ekonomicznej (najbardziej atrakcyjne cenowo), ?redniej (optymalny stosunek cena-jako??) i premium (najwy?szy poziom osi?gów, nowoczesna technologia).

Klasa – ekonomiczna. Tanie opony dla kierowców preferuj?cych jazd? po mie?cie

Opony firmy D?bica pozycjonowane s? przez bran?? motoryzacyjn? jako produkty klasy ekonomicznej. Dzi?ki oponom klasy ekonomicznej, kierowcy którym zale?y na oszcz?dno?ciach, mog? korzysta? z ogumienia o zoptymalizowanych osi?gach zapewniaj?cego bezpiecze?stwo jazdy, a przy tym nie przep?aca?. Takie opony s? bardzo dobrym rozwi?zaniem dla wszystkich, którzy nie u?ytkuj? cz?sto z samochodu, a odleg?o?ci, które pokonuj? s? niewielkie i w obr?bie aglomeracji miejskiej. Bud?etowe opony chwal? równie? kierowcy preferuj?cy spokojny styl prowadzenia. Do najch?tniej wybieranych marek tej klasy nale?? m.in.: D?bica, Dayton, Sava, Firemax, Neolin, Imperial oraz Goodride.

Etykieta unijna opon Navigator 3 185/60 R14 czyli ocena ha?asu, spalania i hamowania

Spalanie paliwa Ekonomika jazdy zwi?zana jest z oporami toczenia jakimi cechuje si? dany model. Wp?yw na to mo?e mie? konstrukcja bie?nika, typ u?ytej mieszanki czy masa opony. Ogumienie klasyfikuje si? w jednej z siedmiu klas – nota „A” zarezerwowana jest dla bie?ników o najni?szych oporach toczenia, podczas gdy ocen? „G” otrzymuj? modele najmniej ekonomiczne. Jako ciekawostk? dodam, i? 2 produkty spe?niaj?ce kryteria – opony 185/60 R14 (rozmiar) oraz ca?oroczne (sezon) – uzyska?y ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii oporów toczenia. Hamowanie na mokrym Na etykiecie do??czonej do opony mo?na znale?? informacj? o przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. To parametr, który w znacznym stopniu decyduje o bezpiecze?stwie jazdy w zró?nicowanych warunkach pogodowych. Skala obejmuje litery od A do G, gdzie A oznacza najkrótsz? drog? hamowania. Opona z tym oznaczeniem pozwala na wytracenie pr?dko?ci o 30% skuteczniej od opony z ko?ca skali, co przek?ada si? na drog? hamowania a? o 18 krótsz? (przy orientacyjnej szybko?ci wynosz?cej 80 km/h). Wspomn? tak?e, ?e 2 produkty spe?niaj?ce wytyczne – opony Navigator 3 (model) oraz 14 cali (?rednica) – uzyska?y ocen? „B” na etykiecie unijnej w kategorii przyczepno?ci na mokrej nawierzchni. Ha?as na zewn?trz Zmniejszenie ha?asu wytwarzanego przez opony podczas jazdy, to nie tylko wi?kszy komfort dla kierowców i mieszka?ców miast, ale tak?e element wp?ywaj?cy na chronienie ?rodowiska naturalnego. Dzi?ki zawarciu na unijnej etykiecie do??czonej do opony informacji dotycz?cej ha?asu zewn?trznego generowanego przez opon?, ka?dy kierowca mo?e wybra? model gwarantuj?cy odpowiedni poziom komfortu. Parametr wyra?a si? w decybelach, a tak?e za pomoc? piktogramu przedstawiaj?cego trzy fale d?wi?kowe, gdzie jedna fala okre?la opony najcichsze, a trzy – emituj?ce najwi?cej ha?asu zewn?trznego. Na koniec informacja, i? 8 produktów spe?niaj?cych kryteria – opony ca?oroczne (sezon), 14 cali (?rednica) oraz ekonomiczna (klasa) – uzyska?o ocen? „68 dB” na etykiecie unijnej w kategorii generowanego ha?asu.

Firma D?bica (grupa Goodyear)

D?bica to polska marka opon nale??ca do koncernu Goodyear i zaliczana do klasy ekonomicznej. Opony D?bica oferuj? dobry poziom osi?gów i s? dost?pne w bardzo atrakcyjnych cenach. W ofercie marki znajduj? si? modele przeznaczone do ró?nego rodzaju samochodów na sezon letni, zimowy lub ca?oroczne. D?bica od wielu lat cieszy si? dobrymi opiniami kierowców, a do najbardziej popularnych produktów mo?na zaliczy?: Passio 2, Presto HP i UHP (na lato), Frigo 2, Frigo HP i HP2 (na zim?) oraz Navigator 2 (ca?oroczne).

Jak sprawdza si? kierunkowa rze?ba bie?nika w oponie D?bica Navigator 3 185/60 R14 82H? Poznaj jej wady i zalety

Model Navigator 3 (D?bica) wyposa?ony zosta? w kierunkow? rze?b? bie?nika. Opony z bie?nikiem kierunkowym zapewniaj? najlepsze osi?gi na mokrej nawierzchni, ?niegu i b?ocie po?niegowym. Szacuje si?, ?e tego typu rozwi?zanie zapewnia 20% wi?ksz? odporno?? na aquaplaning w porównaniu z innymi rze?bami bie?nika. Bie?nik kierunkowy charakteryzuje si? uk?adem rowków przypominaj?cym kszta?tem liter? „V”. Opony z tego typu rze?b? nale?y montowa? zgodnie z kierunkiem toczenia (oznaczenie „rotation” na ?cianie bocznej). Opony kierunkowe s? tak?e cenione za dobr? sterowno?? na prostej i atrakcyjny wygl?d.

Oznaczenia 82H oraz 3PMSF, M+S

Napisy „82” oraz „H” umieszczone na boku opony, najcz??ciej za jej rozmiarem to kolejno indeks no?no?ci (do 475 kg) oraz pr?dko?ci (do 210 km/h). Pami?tajcie, ?e nie wolno ich lekcewa?y? podczas wyboru opon wielosezonowych. Przy tym produkcie znale?? mo?na tak?e oznaczenie 3PMSF – p?atek ?niegu na potrójnym szczycie oznaczaj?cy dopuszczenie opony do poruszania w warunkach zimowych oraz M+S – ang. Mud and Snow (b?oto i ?nieg) okre?la opony lepiej radz?ce sobie w warunkach b?ota i ?niegu, ni?eli model standardowy (bez tego symbolu).

Opona na sezon letni oraz zimowy

D?bica Navigator 3 185/60 R14 nale?y do grupy opon wielosezonowych. Opony ca?oroczne ??cz? w?a?ciwo?ci opon letnich z oponami zimowymi. Polecane s? dla kierowców, którzy preferuj? spokojny styl jazdy, pokonuj? niewielkie dystanse, a tak?e podró?uj? g?ównie w mie?cie. Mimo ?e opony ca?oroczne nie gwarantuj? tak dobrych osi?gów jak opony letnie latem i zimowe zim?, to gwarantuj? bezpiecze?stwo w kluczowych obszarach zapewniaj?c stabilne prowadzenie. Ich bie?nik wyposa?ony jest w lamele (podobnie jak w oponach zimowych) pomagaj?ce odprowadza? wod? i b?oto po?niegowe, co przek?ada si? na pewniejsze prowadzenie i krótsz? drog? hamowania.

Gwarancja na opony Navigator 3

Opony D?bica charakteryzuj? si? wysok? jako?ci? wykonania, a gwarancja na produkty marki obowi?zuje przez 5 lat od daty ich produkcji (podobnie jak w przypadku innych modeli osobowych oferowanych przez koncern Goodyear). Standardowo gwarancj? obj?te s? wszelkie wady zwi?zane z konstrukcj?, jako?ci? wykonania czy materia?ami u?ytymi do produkcji opony. W przypadku uznania ewentualnej reklamacji, producent zobowi?zuje si? do zwrotu ?rodków finansowych w wysoko?ci uzale?nionej od stopnia zu?ycia wadliwego produktu.

Opinie kierowców rozmiaru 185/60 R14 o oponach D?bica Navigator 3

D?bica to polska marka klasy ekonomicznej, która dostarcza na rynek m. in. opony ca?oroczne. Jak twierdz? kierowcy z nich korzystaj?cy, to modele, które oferuj? bardzo dobry stosunek jako?ci do ceny i bezpieczn? jazd? w zró?nicowanych warunkach pogodowych. Ponadto pisz? o nich na forach tak: ” je?d?? na D?bicach podró?uj?c z rodzin? i nigdy mnie nie zawiod?y”, „prowadz? g?ównie w mie?cie, raczej spokojnie, dlatego dro?sze opony nie s? mi potrzebne, a te sprawdzaj? si? w stu procentach”.

D?bica: Opony ca?oroczne

ile kosztuje legalizacja butli, dodge caliber dane techniczne, jakie uprawnienia na quada, wymiary kia rio, utrata wartości pojazdu kalkulator, historia f1, parametry techniczne samochodu, klapy wirowe objawy, otomoto margonin, id.4

yyyyy