Obiektyw Fujinon XF 50-140mm f/2,8 R LM OIS WR

6 198,00

Opis

Obiektyw Fujinon XF 50-140mm f/2,8 R LM OIS WR

OBIEKTYWY FUJIFILM X Najwy?szej klasy optyka do aparatów FujiFilm X Seria XC – to przyst?pne cenowo a jednocze?nie gwarantuj?ce wysokiej jako?ci obraz obiektywy zmiennoogniskowe. S? doskona?ym rozwi?zaniem dla pocz?tkuj?cych u?ytkowników. Serii XF – kierowana do wymagaj?cych u?ytkowników obejmuje zarówno sta?oogniskowe obiektywy o doskona?ych jasno?ciach jak i obiektywy zmiennoogniskowe. Seria XF z dodatkowym oznaczeniem WR – to specjalnie uszczelniane, dedykowane do pracy w niekorzystnych warunkach atmosferycznych modele o doskona?ych parametrach optycznych i mechanicznych. Pe?en zakres obiektywów obejmuje ca?e powszechnie u?ywane pole widzenia zapewniaj?c jednocze?nie najwy?sz? jako?? obrazu i mechaniki dzia?ania. Przeznaczenie Fujinon XF 50-140 mm f/2.8 R LM OIS WR to teleobiektyw typu zoom dedykowany do aparatów FujiFilm X. Praktyczny zakres ogniskowych b?d?cy przed?u?eniem podstawowego obiektywu oraz du?a „jasno??” sprawiaj?, ?e jest to model o bardzo szerokim zastosowaniu – od fotografii reporterskiej, sportowej, przyrodniczej po portrety. Wbudowana stabilizacja doskonale sprawdzi si? równie? podczas filmowania. Cechy i korzy?ci Wysoka jako?? optyczna Na budow? obiektywu sk?adaj? si? 23 elementy rozmieszczone w 16 grupach. W?ród nich a? 5 to soczewki ED (o niskiej dyspersji) oraz jedna Super ED. Po??czenie takie skutkuje znacznym ograniczeniem mo?liwo?ci wyst?pienia aberracji chromatycznej. Ka?da z soczewek zosta?a pokryta autorsk? pow?ok? Fujifilm HT-EBC (High Transmittance Electron Beam Coating) w celu zminimalizowania refleksów i tzw. duszków. Uk?ad optyczny zosta? tak skonstruowany by podczas zmiany ogniskowej lub ostro?ci ca?y ruch soczewek odbywa? si? wewn?trz obudowy co pozwoli?o na zachowanie sta?ej d?ugo?ci niezale?nie od ogniskowej. Takie rozwi?zanie pozwala te? unikn?? zasysania kurzu do wn?trza obiektywu. Po pod??czeniu obiektywu do aparatu serii X wyposa?onego w optymalizator modulacji obiektywu jako?? uzyskanych zdj?? i filmów jest jeszcze lepsza a obraz sprawia wra?enie bardziej trójwymiarowego. Szybki, efektywny AF System wewn?trznego ogniskowania pozwoli? tak?e na znaczne przyspieszenie pracy autofokusa. Potrójny silnik liniowy dzia?aj?cy w 120-stopniowych odst?pach oraz lekkie soczewki jeszcze bardziej przyspieszaj? ustawianie ostro?ci co odbywa si? nadzwyczaj cicho. Funkcja AF+MF u?atwia r?czne ustawianie ostro?ci pozwalaj?c na „doostrzenie” po wcze?niejszym szybkim ustawieniu ostro?ci za pomoc? silnika AF. Wbudowana stabilizacja obrazu o skuteczno?ci 5EV Obiektyw Fujinon XF 50-140 mm f/2.8 R LM OIS WR zosta? wyposa?ony w czujnik ?yroskopowy oraz unikalny algorytm niweluj?cy zniekszta?cenia wynikaj?ce ze zmian temperatury. Po??czenie takie skutkuje niezwykle wydajnym dzia?aniem stabilizacji obrazu si?gaj?cym 5EV. Nominalny czas na?wietlania mo?e by? wi?c a? 32x d?u?szy ni? w przypadku obiektywu bez stabilizacji. Wraz z bardzo du?? (sta?? w ca?ym zakresie ogniskowych) jasno?ci? f/2,8 model ten pozwala na fotografowanie oraz filmowanie w warunkach s?abego o?wietlenia bez konieczno?ci u?ywania statywu czy podnoszenia czu?o?ci ISO. Sta?a jasno?? i ko?owa przys?ona Du?a jasno?? f/2,8 w po??czeniu z d?ug? ogniskow? oraz 7-listkow?, ko?ow? przys?on? zapewnia efektowne rozmycie t?a dzi?ki czemu obiektyw XF 50-140 mm mo?e by? alternatyw? dla sta?oogniskowych obiektywów portretowych b?d?c rozwi?zaniem bardzo uniwersalnym. Metalowa, uszczelniana obudowa Ca?o?? konstrukcji zosta?a zamkni?ta w uszczelnionej, odpornej na kurz i mróz do -10 stopni obudowie co pozwala na u?ywanie obiektywu nawet w niekorzystnych warunkach atmosferycznych jak ?nieg czy m?awka. Dla zapewnienia szczelno?ci konieczne jest u?ywanie obiektywu z uszczelnianymi korpusami aparatów FujiFilm. Wspó?praca z akcesoriami Obiektyw XF50-140 wspó?pracuje z telekonwerterem o krotno?ci 1,4x (XF 1.4X TC WR) oraz 2x (XF 2X TC WR) zmieniaj?c ogniskow? nawet 2-krotnie. Przy u?yciu konwertera jasno?? obiektywu spada odpowiednio o 1 lub 2 stopnie EV. Stosuj?c oryginalne telekonwertery FujiFilm zachowana jest szczelno?? ca?ego zestawu. Parametry Oznaczenia : R LM OIS WR Ogniskowa: 50-140 mm K?t widzenia [stopnie]: 31.7-11.6 stopnie Przys?ona: f/2.8 Minimalna warto?? przys?ony: f/2.8 Maksymalna warto?? przys?ony: f/22 Minimalna odleg?o?? ostrzenia AF/MF: 100 cm Stabilizacja: jest Budowa: 23 elementy w 16 grupach Skala odwzorowania: maksymalne powi?kszenie 0.12x Os?ona przeciws?oneczna: w zestawie Mocowanie: bagnet FujiFilm X ?rednica filtra: 72 mm Waga: 995 g Wymiary (?rednica x d?ugo??): 82.9×175.9 mm Zestaw zawiera: obiektyw, przedni dekielek, tylny dekielek, os?ona przeciws?oneczna Gwarancja: 24 miesi?ce

Fujifilm: Obiektywy

honda cr v test, drzwi golf 5, sposoby na parowanie szyb w samochodzie, otomoto opel mokka, rat style car, seat leon cupra dane techniczne, tabela napięć akumulatora, branża motoryzacyjna, yamaha drag star 650 custom, jak sprawdzic czy mandat jest zapłacony, opel vivaro 2.0 cdti opinie, www viamichelin, samochody używane od dealerów, mazda 6 nowa, bugatti veyrona, świerkocin, audi r8 ii, mercedes w 140, jak sprawdzić akumulator samochodowy

yyyyy